نویسنده = علی اکبر باقری خلیلی
تعداد مقالات: 1
1. شگردهای طنز پردازی رسول پرویزی در کتاب "شلوارهای وصله دار"

دوره 17، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 305-333

سارا زارع جیرهنده؛ علی اکبر باقری خلیلی