دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی دگردیسی گونۀ غناییِ شعر عاشقانه در سایۀ مدرنیته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

غلامرضا کافی؛ زهره عامری


2. خاستگاه موسیقی زبان در متون نثر مرسل فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

محسن وثاقتی جلال


3. بازنگری، تحلیل و تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی شروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی


4. کاربرد لغز و معما در شعر مجد همگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

ممحمد رضا وصال


5. بررسی انتساب چند اثر به عبید زاکانی (فال‌نامه‌ها، مکتوب قلندران، تعریفات ملا دوپیازه، شرح الچغمینی و مقامات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

فرزام حقیقی


6. تصویر هنری اجتماع نقیضین در غزلیات حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

اصغر شهبازی


7. تحلیل انتقادی و تطبیقی روش خوارزمی و جامی در شرح نی نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

کبری صدیقی ترکمپور؛ رضا روحانی؛ احد فرامرز قراملکی


8. رویکرد مستملی بخاری در بهره‌گیری از داستان "حضرت موسی" برای بیان مباحث عرفانی شرح‌التعرف»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

احمد امین؛ سوسن موسایی


9. معراج مسیح در غزلیات صائب تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

یحیی کاردگر


10. محدّث دهلوی و شیوۀ شرح‌نویسی او در مفتاح‌الفتوح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

محمد بیدخونی؛ حسین آقاحسینی


11. گفتمان ‌عشق‌ایده‌آل‌گرا با عشق‌واقعی در رمانس‌امیرارسلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

عاطفه نیکخو؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته؛ سکینه عباسی


12. تحلیل موضوع و کارکرد اشعار میان‌متنی در متون ادبیات ‌عامه با تکیه بر داستان‌های محبوب‌القلوب میرزا برخوردار فراهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

صفی الله طاهری اوروند؛ شهرزاد نیازی؛ محبوبه خراسانی


13. پژوهشی در انتساب سرقت ادبی به راحه الصدور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

محمدرضا پاشایی؛ حجت کجانی حصاری


14. تحلیل و مقایسه اشعار رودکی سمرقندی و لی بای، شاعری از چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

نجمه دری؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ شین یی تینگ


15. تحلیل انتقادهای اجتماعی در کاریکلماتورهای دهه‌ی نود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

لیلا محمدنژاد کلکناری؛ حسین پارسایی؛ حسام ضیایی


16. تحلیل شخصیّت و اندیشه های هجویری بر پایة سخنان خود او در کشف المحجوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

امیرحسین مدنی