دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. نقد و بررسی ضبط و انتساب ابیاتی به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی؛ سجاد دهقان


2. زبان در منظومة ازهر و مزهر نزاری قهستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

پروانه صانعی؛ حسین آقاحسینی؛ سید مرتضی هاشمی


3. ساقینامه (و مغنینامه)، یکی از ضد نوع‌های حماسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

سکینه عباسی


4. فرایند شکل‌گیری ساخت بلاغیِ «عطف وجوه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

فرهاد محمدی


5. بررسی پیرنگ، شخصیت‌پردازی و زاویه دید در «زندگی‌نامۀ خودنوشت» «آن سال‌ها»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

زهره احمدی پور اناری؛ موسی غنچه پور؛ مریم مظفری نژاد راوری


6. تحلیل محتوایی و ساختاری نقیضه‌های ناصر فیض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

مجید دانائی؛ یدالله جلالی پندری؛ مجید پویان


7. بررسی روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکیه بر نظریه ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

محمد پارسانسب؛ حسین بیات؛ فاطمه حسینی اسحق آبادی


8. بررسی شگردها و الگوهای طنزپردازی در اشعار محمد علی افراشته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

اسد رجب نواز بیجارپس