روایت گورانیِ داستان جمشید و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

چکیدهشاهنامۀ فردوسی اثری است که سیمای تاریخ و فرهنگ ایران را در خود متجلّی ساخته و به‌ عنوان یک اثر ملّی مورد توجّه قومیّتهای این مرز و بوم بوده است؛ یکی از این اقوام که همواره به شاهنامه و دیگر آثار حماسی ایرانیان به دیدۀ احترام نگریستهاند، کُردها هستند. شاعران کُردزبان، بخشهایی از شاهنامه و دیگر آثار حماسی را به کُردی ترجمه و یا بازآفرینی کرده و آن را با توجّه به محیط زندگی خود، به رشتة تحریر درآوردهاند. یکی از این آثار، منظومۀ ضحّاک‌‌ و کاوۀ آهنگر اثر شاهرخ کاکاوند - از شاعران قرن دوازده و اوایل قرن سیزده هجری- است که میتوان آن را ترجمۀ آزادِ بخش‌هایی از شاهنامۀ فردوسی به‌شمار آورد. در این مقاله کوشش بر آن است ضمن به‌دست دادن زندگی‌نامۀ اجمالی شاعر، منظومۀ ضحّاک‌ و کاوة آهنگر و ویژگی‌های آن معرّفی و خلاصۀ این اثر تا آغاز پادشاهی جمشید آورده شود. در ادامه با تحلیل سرچشمه‌های روایت گورانی و سنجش زندگانی و فرجام جمشید پیشدادی در آن با شاهنامۀ فردوسی و سایر منظومه‌های پهلوانی، روشن می‌شود که هرچند روایت کاکاوند دیگرگون و متمایز از دیگر روایت‌هاست، با وجود این، از روایت فردوسی تأثیر بیشتری پذیرفته و به منابع دیگر نیز نظر داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Have a look at the Kurdish verse “of Zahak, Kaveh Ahangar” of Shahrukh Kakavand and compare it with the King Jamshid in Shahnameh

نویسنده [English]

  • Rahman Moshtagh mehr 2
2 Member of Shahid madani Azarbayejan University
چکیده [English]

Ferddowsi’s Shahnameh reflected the history and culture landscape of Iran and has been under consideration different tribes in Iran, one of the tribes , looked respect are Kurd people. Kurdish poets, parts of the Shahnameh epic works to translate or to recreate it according to their living environment, have written in Kurdish language. One of these works, verse of Zahak and Kaveh Ahangar Kakavand’s work – a poet of the twelve century and early thirteenth century AD – is a free translation of the Shahnameh, which can take into account. This article is part of a verse that did Kakavand – King Jamshid – compared with the Shahnameh, and then characteristics of this effect are discussed.


Ferddowsi’s Shahnameh reflected the history and culture landscape of Iran and has been under consideration different tribes in Iran, one of the tribes , looked respect are Kurd people. Kurdish poets, parts of the Shahnameh epic works to translate or to recreate it according to their living environment, have written in Kurdish language. One of these works, verse of Zahak and Kaveh Ahangar Kakavand’s work – a poet of the twelve century and early thirteenth century AD – is a free translation of the Shahnameh, which can take into account. This article is part of a verse that did Kakavand – King Jamshid – compared with the Shahnameh, and then characteristics of this effect are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epic poems
  • Shahnameh
  • Kakavand
  • Kurdish literature