کارکرد ساخت گذرایی در تحلیل تیپ شناسی شخصیت در رمان «ترلان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای زبان و ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه روان‌شناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.29252/kavosh.2023.18902.3298

چکیده

زبان‌شناسی نقش‌گرا با مطالعة زبان‌های زندة دنیا و فراهم‌آوردن شیوه‌های جدید بررسی زبان، مؤلفه‌های جهان‌شمول گذرایی را استخراج کرد و روان‌شناسی تحلیلی نیز با حلاجی دقیق روان انسان، الگوهای جهان‌شمول روانی یا همان سنخ‌های روان‌شناختی را مطرح نمود. فراگیری مؤلفه‌های گذرایی در بیشتر زبان‌ها از یک سو و کهن‌الگو بودن سنخ‌های روان‌شناختی از سوی دیگر ما را بر آن داشت تا رابطه‌ی میان تیپ‌های روان‌شناختی دو شخصیت از رمان «ترلان» را با تکیه بر دو نگرش «درون‌گرایی» و «برون‌گرایی»، با میزان گذرایی دیالوگ‌ها و توصیفات نویسنده از آن‌ها بررسی و تحلیل کنیم. دو پرسش عمدة این پژوهش این است که چگونه زبان در بازنمود روان‌شناسی شخصیت‌های داستانی نقش دارد و چگونه از طریق ساخت گذرایی زبان داستان، تیپ‌روان‌شناختی شخصیت‌ها را شناسایی و تحلیل کنیم. بدین منظور از دو نظریة ساخت و مؤلفه‌های گذرایی هاپر و تامسون و تیپ‌شناسی شخصیت یونگ استفاده کرده‌ایم. آمارها و داده‌های پژوهش نشان داد که نگرش غالب روانی در شخصیت ترلان، «درون‌گرا» و در شخصیت رعنا «برون‌گرا» است. پس از آن میزان گذرایی دیالوگ‌ها و بندهای هر دو شخصیت را بررسی کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که خصلت‌های روان‌شناختی فرد نه تنها منش و رفتار و شخصیت او را می‌سازد، بلکه بر زبان و شیوة استفاده‌ از آن نیز اثرگذار است؛ به طوری‌که گذرایی بندهای مربوط به شخصیت‌های برون‌گرا (رعنا) بالاتر و به سرنمون گذرایی نزدیک‌تر است و در مقابل، در بندهای مربوط به شخصیت‌های درون‌گرا (ترلان)، شاهد میزان گذرایی پایین‌تری در اکثر مولفه‌ها هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Transitivity Structure in the Analysis of the Character Personality Type in the Novel Tarlan

نویسندگان [English]

  • Batool Vaez 1
  • arastoo mirani 2
  • salman goodarzi 3
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature & Member of Language and Literature Interdisciplinary Research Center, Allameh Tabataba’i University
2 Assistant Professor, Department of Health Psychology, Islamic Azad University, Gorgan Branch
3 Master’s student of Persian Language and Literature, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Having investigated living languages of world and by adopting new methods of studying language, functional linguistics brought to light universal parameters of transitivity. On other part, analytical psychology, through a detailed analysis of human psyche, introduced universal psychological patterns, or psychological ‘types’. Considering the existence of transitivity parameters in most languages, on one hand, and archaic nature of psychological types, on other hand, we decided to analyze relationship between the psychological types of two characters from novel Tarlan—based on two attitudes types of "introversion" and "extroversion"—and scale of transitivity of the dialogues and author's descriptions of the characters. The two main research questions were as follows: a) what role does language play in representing psychology of characters of the story?; and, b) how can we identify and analyze psychological type of characters based on transitivity structures in language of the story? We drew on two theories, namely structure and parameters of transitivity by Hopper and Thompson, and personality typology by Jung. Analysis of research data showed that dominant mental attitude was of the "introverted" type in Tarlan's personality and of "extroverted" type in Rana's personality. We then examined the transitivity of dialogues and clauses of both characters and finally came to conclusion that a person's psychological traits not only shape their disposition, behavior and character, but also affect their language and how it is used. The transitivity of clauses related to extroverted characters had higher transitivitywhile clauses related to introverted characters had a lower transitivity in most parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Type
  • Transitivity Structure
  • Jung
  • Hopper and Thompson