نمایه نویسندگان

آ

 • آیدنلو، سجاد بازشناسیِ روایات «اکوان دیو» در سنّتِ داستانیِ ایران [دوره 16، شماره 30، 1394، صفحه 9-37]
 • آیدنلو، سجاد توضیح دو ضبط از دیوان حافظ («جام اسکندر» و «دیو مسلمان نشود») [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 9-47]
 • آیدنلو، سجاد نکته هایی از روایات پایانِ کارِ ضحّاک [دوره 10، شماره 18، 1388، صفحه 9-48]
 • آذرشب، محمدعلی یقظة الشعور لدی الشعراء الخالدین الشیرازیان والشابی نموذجاً [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 161-192]
 • آقابیژنی، محمود نقد و تحلیل عناصر داستان در ده نمونه از شعرهای روایی معاصر [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 225-256]
 • آقاحسینی، حسین بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه‌ای [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 131-163]
 • آقاحسینی، حسین بررسی زبان در منظومه ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 49-78]
 • آقاحسینی، حسین مقایسه تحلیلی کنایه و آیرونی (Irony) در ادبیات فارسی و انگلیسی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 95-127]
 • آقاحسینی، حسین محدّث دهلوی و شیوۀ شرح‌نویسی او در مفتاح‌الفتوح [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 39-69]
 • آقاحسینی، حسین نقد و بررسی انتقاد سازنده از دیدگاه سعدی و مقایسه آن با دیدگاه های صاحب نظران غربی [دوره 12، شماره 22، 1390، صفحه 9-30]
 • آقاحسینی، حسین اهمّیّت پرسش در متون عرفانی [دوره 12، شماره 22، 1390، صفحه 131-160]
 • آقازینالی، زهرا مقایسه تحلیلی کنایه و آیرونی (Irony) در ادبیات فارسی و انگلیسی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 95-127]
 • آلبوغبیش، عبدالله همکنشی ادبیات و نقاشی در داستانی از ابوتراب خسروی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 131-151]
 • آل عصفور، محمد انسان کامل و انسان شناسی مولانا [دوره 7، شماره 12، 1385، صفحه 95-125]
 • آینده، مینا تحلیل برخی عناصر روانی شعر وقوع برمبنای مکتب هورنای [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 227-255]

ا

 • ایازی، فریبا بررسی تطبیقی الگوهای عشق ممنوع (سودابه و سیاوش،زلیخاو یوسف و فدر و هیپولیت) [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 175-201]
 • ابراهیمی، زهرا بررسی تأثیرپذیری حسین منزوی از غزل‌های حافظ و سعدی بر مبنای نظریۀ ترامتنیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی جویباری، عسکری بررسی بازتاب الفاظ و مضامین مربوط به سیّد و مترادف ىای آن در ادب فارسی [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 153-183]
 • ابراهیمی دینانی، آرزو کمال در مشرب عرفانی عزیزالدین نسفی * [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 103-146]
 • ابن الرسول، سیدمحمدرضا آرایه های بدیعی در صحیفه سجادیه [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 141-180]
 • ابویی مهریزی، حسین مبانی قاعده «لاضرر» از دیدگاه فقهای امامیه [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 41-82]
 • اتونی، بهروز جادو، زیرساختی بُنیادین در جهان بینی اسطوره ای [دوره 12، شماره 22، 1390، صفحه 231-250]
 • اتونی، بهروز «خویش»، و تجلی انواعِ نماد‌های آن در شاهنامۀ نقالان [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 91-121]
 • اتونی، بهزاد «فرایند فردیّت» در حماسۀ بهمن نامه* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 271-300]
 • اتونی، بهزاد «خویش»، و تجلی انواعِ نماد‌های آن در شاهنامۀ نقالان [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 91-121]
 • احمدی، جمال انتساب طریق‌التّحقیق به حکیم سنایی [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 63-87]
 • احمدی، جمال در شناخت اسطوره اکوان دیو [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 107-127]
 • احمدی، جمال بررسی اندیشه سنایی در مورد کلام الهی [دوره 12، شماره 22، 1390، صفحه 59-78]
 • احمدی، محمدنبی کارکردهای بلاغی ترجمه در شکل گیری ساختار تفسیر عرفانی [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 67-100]
 • احمدی، محمدنبی بررسی و تحلیل محتوای قرآنی رمان بیوتن [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 43-68]
 • احمدیان، قدیمه الغزل العذری من العصر الجاهلی الی العصر الاموی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 149-172]
 • احمدی پور اناری، زهره موسیقی کلمه و آهنگ کلام در کتاب «روزها [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 41-67]
 • احمدی پور اناری، زهره بررسی پیرنگ، شخصیت‌پردازی و زاویه دید در زندگی‌نامۀ خودنوشت «آن سال‌ها» [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 139-164]
 • احمدخانی، محمدرضا بررسی فرآیندهای واژه سازی در معادل یابی واژگان علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انگلیسی ـ فارسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 31-69]
 • احمد عثمان، حمزه عبداللّه البیتوشی من أعلام العلم والأدب [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 207-243]
 • احمری، محمود مقیاس در کارتوگرافی [دوره 2، شماره 3، 1380، صفحه 149-159]
 • اخیانی، جمیله ناهمخوانی های ساختار داستان در ویس و رامین [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 305-320]
 • اختیاری، زهرا بازشناخت حماسة شاه‌رخ‌نامه (سرودة قاسمی گنابادی) [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 37-63]
 • ایرانی، محمّد بررسی مقایسه‌ای انواع فرایندهای فعلی به‌کاررفته در دیباچۀ آثار شهاب‌الدّین خُرندزی زیدری و عطاملک جوینی، با رویکرد زبان‌شناسی نقشگرای نظام‌مند [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 97-122]
 • ایرانمنش، زهرا تحلیل گذرایی از گفتمان فردوسی با رویکرد نقش‌گرایی: شواهدی از گفتار رستم در مواجهه با دو سپاه ایران و توران [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 141-176]
 • اردستانی رستمی، حمیدرضا ترکیبِ برشده گوهر،جان و خرد در بیتی از دیباچة شاهنامه [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 317-340]
 • ایزدی، عباس بررسی سیرۀ دادرسی قاضیان در قرن هفتم (با تکیه بر بوستان و گلستان سعدی و مثنوی مولوی) [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 217-244]
 • ایزدیار، محسن انواع شکواییه در اشعار نیما یوشیج [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 201-233]
 • اسکندری، امرالله کانی شناسی(جواهرشناسی) در دیوان انوری [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 273-312]
 • اسمی، مهدی بررسی پژوهش‌های عطّارشناسی در حوزه مقالات (‌1370 تا 1397) [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 69-96]
 • اسماعیلی، مراد تبارشناسی شهرت خیّام در غرب [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 187-201]
 • اسمعیل پناهی، عبدالحمید تحلیل و بررسی کنایه در شاهنامه فردوسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 71-94]
 • ایشانی، طاهره تحلیل سنجشی نمود بافت فرهنگی در دو متن گلستان و بهارستان (با تأکید بر مشخصه زبانی وجهیّت در فرانقش بینافردی) [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 95-122]
 • اشرف زاده، رضا بررسی روایت نقّالان از داستان رستم و اسفندیار [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 241-263]
 • اصغری، سیده زهرا بررسی دو دیدگاه زبان شناسانه و نشانه شناسانه به ادبیّات [دوره 12، شماره 22، 1390، صفحه 161-179]
 • اصغری بایقوت، یوسف توجّه به قرینه‌های همسان در تصحیح اشعار عربی خاقانی [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 89-111]
 • اظهری، محبوبه تحلیل روانشناسانۀ آموزه­ های مثنوی جمشید و خورشید بر رشد روانی مخاطبان کودک و نوجوان [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 341-367]
 • افخمی عقدا، رضا ره آورد داستان های زنانه در ادبیات عرب [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 113-135]
 • افخمی عقدا، رضا غربت و بیگانگی در شعر صعالیک جاهلی [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 193-218]
 • افخمی عقدا، رضا غربت و بیگانگی در شعر صعالیک جاهلی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 193-218]
 • افراخته، اللهیار ارتباط های غیر کلامی در روایتهای تاریخ بیهقی [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 201-231]
 • اکبرزاده، میترا تحلیل ساخت و معنا در مصباح‌الهدایه و نسبت آن با گفتمان عرفانی [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 205-171]
 • اکبری مفاخر، آرش هستی شناسی دیوان در حماسه های ملّی برپایه شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 61-87]
 • اکبری موسی آبادی، مریم جلوه هایی از فرهنگ ایرانی در وصف یاران ابونواس [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 127-147]
 • اکرمی، میرجلیل رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر فارسی [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 225-248]
 • الیاسی پور، عزیز مقایسه تطبیقی جواهرالاسمار و طوطی نامه [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 37-60]
 • الهادی، محمد احسن ارزیابی ترجمۀ بنگالی شاهنامۀ فردوسی از منیرالدین یوسف [(مقالات آماده انتشار)]
 • الهام بخش، سیدمحمود دیوانگان: سخنگویان جناح معترض جامعه در عصر عطار [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 71-100]
 • الهام بخش، سید محمود ناکامیهای شاعران درباریاز آغاز شعر فارسی تا حمله مغول [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 161-185]
 • امامی، نصراله نقد و بررسی ضبط و انتساب ابیاتی به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 9-48]
 • امامی، نصراله تصحیح اشتباهاتی در انتساب برخی ابیات به‌ رودکی سمرقندی در لغت‌نامه دهخدا [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 9-46]
 • امانی آستمال، رستم بررسی نمادهای آشناسازی در برزونامه [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 211-242]
 • امیدوار، کمال امکان سنجی باروری ابرها با تأکید بر وضعیت ابرها در منطقه کرمان [دوره 2، شماره 3، 1380، صفحه 51-60]
 • امیری، لیلا اثر پذیری ساختاری کلیله و دمنه از اشعار ابوالفرج رونی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 187-209]
 • امیری خراسانی، احمد بررسی پیشینه نمادین تمثیل «مرد در چاه» [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 163-202]
 • امیری خراسانی، احمد ریا و تزویر و انعکاس آن در اشعار جامی [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 127-157]
 • امیری خراسانی، احمد بررسی نوع روایی هفت پیکر [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 67-88]
 • امین، احمد رویکرد مستملی بخاری در بهره‌گیری از داستان "حضرت موسی" برای بیان مباحث عرفانی شرح‌التعرف [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 239-270]
 • امینی، محمدرضا تعریف بند (پاراگراف) در نثر فارسی [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 55-86]
 • امن خانی، عیسی تبارشناسی شهرت خیّام در غرب [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 187-201]
 • امین زاده گوهری، محمد تحلیل تطبیقی مفاهیم اسطوره ای نماد انگشتر و بررسی و بازتاب آن در حکایتی از اقبال نامه نظامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انزابی نژاد، رضا ناهوشیاری هوشیارانه مولوی در دیوان شمس [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 9-39]
 • انصاری، زهرا تأثیرپذیری قهرمانان افسانه‌های عامه از شاهنامه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 129-167]
 • انصاری، شهره فرخی و اساطیر شاهنامه [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 9-23]
 • انصاری، شهره بررسی و تحلیل و نقد اصطلاحات صوفیه در کشف المحجوب هجویری [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 87-116]
 • انوشه، سیدمحمد D.H. Lawrence: Philosophy of Fiction [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 175-181]
 • انوشه، سیدمحمد علل پیدایش نقد جدید [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 25-36]
 • اورک موردغفاری، پریسا منظومة «ایرج و هوبره» قاسم لاربن مازندرانی و تطبیق ساختاری آن با مثنوی «زهره و منوچهر» ایرج‌میرزا [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 97-127]

ب

 • باباصفری، علی اصغر بررسی موضوعات غنایی در منظومه حماسی عاشقانه سام نامه [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 9-43]
 • بیات، حسین درک نادرست معنای «کُرد» در شاهنامه [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 191-209]
 • بیات، حسین بررسی روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکیه بر نظریه ژنت [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 203-230]
 • بارانی، محمد ساختار طرح در «نمایشنامه وکروم اروشی» بر اساس بوطیقای ارسطو [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 85-122]
 • بافکر، سردار آه، صیقلِ دل و روح [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 101-130]
 • باقری، بهادر نام شناسی شخصیت های قصه های عامیانه فارسی (با تکیه بر فیروز شاه نامه) [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 45-87]
 • باقری، غلامعلی کتاب‌شناسی توصیفی -تحلیلی مقالات فارسی مرتبط با سیمین دانشور از سال 1340تا 1396 خورشیدی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 131-159]
 • باقری خلیلی، علی اکبر شگردهای طنز پردازی رسول پرویزی در کتاب "شلوارهای وصله دار" [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 305-333]
 • باقری خلیلی، علی اکبر سبک شناسی لایه ای تذکرة الاولیاء عطار در سه لایه واژگانی، نحوی و بلاغی [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 47-89]
 • باقرزاده، هاشم بررسی مراتب تجلّی در میقات حضرت موسی(ع) و معراج حضرت محمّد(ص) از دیدگاه عرفا تا قرن هشتم [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 159-186]
 • باقری ملاحسنعلی، نرگس زبان محوری و نقش آن در نوآوری‌های شعر سپید و شعر حجم [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 275-304]
 • بخشایش، علیرضا بررسی تطبیقی نمودهای انسان گرایی در گلستان سعدی با رویکرد روانشناسی انسان گرا [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 189-219]
 • بیدخونی، محمد محدّث دهلوی و شیوۀ شرح‌نویسی او در مفتاح‌الفتوح [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 39-69]
 • براتی، محمود بررسی کهن الگوی سایه در شاهنامه * [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 77-102]
 • براتی، محمود ضرورت تصحیح مجدد کلیات وحشی بافقی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 41-69]
 • براتی، محمود بررسی گونه های شعر غنایی در دیوان وحشی بافقی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 155-188]
 • براتی، محمود بررسی و تحلیل حوزۀ نفوذ طرز وحشی بافقی در شعر فارسی [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 123-162]
 • براتی، محمود اهمّیّت پرسش در متون عرفانی [دوره 12، شماره 22، 1390، صفحه 131-160]
 • براتی خوانساری، محمود بررسی مراتب تجلّی در میقات حضرت موسی(ع) و معراج حضرت محمّد(ص) از دیدگاه عرفا تا قرن هشتم [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 159-186]
 • بردبار، غلامرضا تجارت الکترونیک، گامی بسوی اشتغال (مدلها، چالشها و راهکارها) [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 9-26]
 • برزگر، کاظم خطاهای کاربرد حروف اضافه در ترجمه فارسی به انگلیسی توسط دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 129-149]
 • برزگری، زینب تحلیل سنجشی نمود بافت فرهنگی در دو متن گلستان و بهارستان (با تأکید بر مشخصه زبانی وجهیّت در فرانقش بینافردی) [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 95-122]
 • برزگر خالقی، محمّدرضا عاشقانه های کردی [دوره 10، شماره 18، 1388، صفحه 201-223]
 • برزگر خالقی، محمّدرضا نگرشی نو به شاه قاسم انوار [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 221-245]
 • برمک، مریم تأویل داستان خضر و موسی بر اساس کتاب بحرالمعانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بزرگ بیگدلی، سعید بررسی نسبت عقل با عشق در غزل‌های عطّار، بر اساس نظریة استعارة شناختی ونگاشت «عشق به مثابه سفر [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 185-217]
 • بزرگ بیگدلی، سعید تحلیل و مقایسه اشعار رودکی سمرقندی و لی بای، شاعری از چین [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 163-199]
 • بساک، حسن تحلیل متن «نامۀ امیر مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه» از تاریخ بیهقی بر اساس نظریة کنش گفتارِ جان راجرز سرل [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 159-184]
 • بساک، حسن جایگاه مخاطب در سخنوری [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 113-128]
 • بصیری، محمدصادق بررسی نوع روایی هفت پیکر [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 67-88]
 • بصیری، محمدصادق شیوه‌های کاربرد حسن تعلیل در قصاید انوری [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 65-97]
 • بصیری، محمدصادق مکاشفه در اندیشه ابن عربی [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 61-88]
 • بصیری، محمد صادق تحلیل تطبیقی مفاهیم اسطوره ای نماد انگشتر و بررسی و بازتاب آن در حکایتی از اقبال نامه نظامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنت نور، تنجینه ارزیابی ترجمۀ بنگالی شاهنامۀ فردوسی از منیرالدین یوسف [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنی طالبی، امین ارتباط های غیرکلامی در داستان رستم و سهراب فردوسی [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 169-206]
 • بهداد، رمضان سخنی در باب بلاغت (با پژوهش در کتاب البیان و التّبیین تألیف جاحظ) [دوره 1، پیش شماره، 1379، صفحه 66-100]
 • بهداد، رمضان منوجهری و الادب العربی [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 135-151]
 • بهداد، رمضان ارتباط زبان فارسی با زبان های سامی پیش از اسلام [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 113-126]
 • بهرامی، ناصر شگردهای ایهام اصطلاحات موسیقی در اشعار عصار تبریزی و مقایسه‌ی آن با نظامی و حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهرامی تربتی، رضا معرفی متن مدایح حسینیه و بررسی مشخّصات سبکی برجسته آن [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 77-112]
 • بهمدی، زهرا بررسی پیوند حماسه و دین در خاوران نامه ابن حُسام خوسفی [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 37-69]
 • بهمنی، کبری بررسی ساختار عزیمت‌ها در داراب‌نامه* [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 353-370]
 • بهمنی، کبری تحلیل نشانه-معناشناسی داستان سکینه بانو از مجموعة اسکندرنامة منوچهرخان حکیم [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 233-260]
 • بهمنی، کبری همراهی استعاره و اسطوره در ادبیات عصر تیموری و صفوی براساس داستان مهر و ماه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 47-72]
 • بهنام، مینا روایت شناسی داستان فرود سیاوش [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 9-34]
 • بهنام فر، محمد بررسی تطبیقی مفهوم بخت و کنش در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 95-124]

پ

 • پارسا، سیداحمد تحلیل و بررسی دیدگاه‌های اندیشمندان علوم بلاغی در زمینۀ تصدیر [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 9-26]
 • پارسا، سیداحمد بررسی جلوه های زبانی فرهنگ مادری در خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی گنجه ای [دوره 12، شماره 22، 1390، صفحه 31-57]
 • پارسا، سید احمد مقایسه خسرو و شیرین نظامی با شیرین و فرهاد الماس خان کندوله ای [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 129-152]
 • پارسا، شمسی نظریّه توصیف نیما در منظومه سریویلی او [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 167-189]
 • پارسایی، حسین تحلیل انتقادهای اجتماعی در کاریکلماتورهای دهه‌ی نود [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 201-229]
 • پارسانسب، محمد نگرشی تازه بر مأخذشناسی قصّهء شاه و کنیزک [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 39-67]
 • پارسانسب، محمد بررسی روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکیه بر نظریه ژنت [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 203-230]
 • پاشایی، محمدرضا ضرورت تصحیح مجدد دیوان اثیرالدین اومانی [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 189-214]
 • پاشایی، محمدرضا پژوهشی در انتساب سرقت ادبی به مؤلّف راحه الصدور [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 135-162]
 • پاشایی، محمدرضا واکاوی «تقابل»، در «عدم قطعیت» معنای پست‌مدرنی غزلِ 158 دیوان حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • پری زاده، نسیم بررسی نمادهای آشناسازی در برزونامه [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 211-242]
 • پرهیزی، عبدالخالق آشفتگی مبحث تمثیل در کتاب های آموزشی بلاغت دانشگاهی و بررسی علل و عوامل آن [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 101-132]
 • پیروز، غلامرضا تضّاداندیشی در مضمون مرگ در شعر رمانتیک فارسی (با تأکید بر اشعار نصرت رحمانی و سهراب سپهری) [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 197-228]
 • پروین گنابادی، بهرام تحلیل اصطلاح «بخت» در منظومۀ «هفت پیکر» از منظر تقدیرگرایی زروانی، بانگاهی به نظریۀ تحلیل‌گفتمان [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 123-149]
 • پژهان، هدی تقابل­های معنایی در اشعار اقبال لاهوری [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 147-166]
 • پشت دار، علی محمد تحلیل و بررسی کنایه در شاهنامه فردوسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 71-94]
 • پناهی، نعمت الله روایت نقالان از داستان رستم و سهراب [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 225-248]
 • پناهی، نعمت الله استعاره مفهومی؛ الگوی ادراکی تجربة عرفانی سهروردی در «عقل سرخ» [دوره 18، شماره 35، 1396، صفحه 1-29]
 • پندری، یدالله جلالی تأویل داستان خضر و موسی بر اساس کتاب بحرالمعانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پویان، مجید بازتاب وقایع و شخصیت های تاریخی در شعر سبک خراسانی؛ با تاکید بر اشعار فرخی سیستانی و منوچهری [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 219-253]
 • پویان، مجید تحلیل محتوایی و ساختاری نقیضه‌های ناصر فیض [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 165-202]
 • پویان، مجید بررسی جایگاه نظامیان در داستان های کوتاه سیمین دانشور [دوره 10، شماره 18، 1388، صفحه 71-96]
 • پورالخاص، شکراله بررسی شگردهای برجسته سازی زبان در قصاید خاقانی [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 135-162]
 • پورخالقی چترودی، مهدخت نقش زبان شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره [دوره 10، شماره 19، 1388، صفحه 9-36]
 • پوردهقان اردکان، رضا سبک‌شناسی نقیضه در آثار طنز زرویی نصرآباد [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 71-100]
 • پورشریف، حسین ‌‌متن‌پژوهی «نگارستان» معین الدین جوینی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 9-39]
 • پور مختار، محسن تأثیر شعر شعرا بر اشعار جلال الدین حافظ سعد تبریزی [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 369-394]
 • پورنامداریان، تقی بازتاب تصاویرشعری شاعران کهن پارسی در اشعار نو مهدی اخوان ثالث [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 9-46]
 • پولادیان، حسین تأثیرپذیری قهرمانان افسانه‌های عامه از شاهنامه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 129-167]

ت

 • تابان فرد، عباس تحلیل و مقایسة پیرنگ خسرو و شیرین نظامی و یوسف و زلیخای جامی [دوره 18، شماره 35، 1396، صفحه 143-178]
 • تجویدی، غلامرضا نگرشی بر جامعه‌شناسی تولید آثار ادبی بین سال‌های1320 تا 1345با تکیه بر ترجمة‌ رمان [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 65-97]
 • تسلیمی، علی تحلیل برخی عناصر روانی شعر وقوع برمبنای مکتب هورنای [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 227-255]
 • تقی‌زاده، علی The Paradox of Utilitarianism in Hard Times: A Critical Approach [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 191-211]
 • تقوی، محمد بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره «طبقات ‌الصّوفیّه، تذکرة الاولیاء و نفحات‌ الأنس» [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 43-68]
 • تقوی، محمد آسیب شناسی مقالات عطار پژوهی در حوزۀ ادبیّات تطبیقی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 69-98]
 • تقوی، محمّد کمّ و کیف قیاس در مثنوی [دوره 10، شماره 19، 1388، صفحه 207-240]
 • تقوایی، محمّد ارزشیابی در سازمان و مدیریت [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 199-222]
 • تیموری، شریف بررسی فرایند نوستالژی در شعر معاصر فارسی (بر اساس اشعار: نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث) [دوره 7، شماره 12، 1385، صفحه 33-61]
 • تینگ، شین یی تحلیل و مقایسه اشعار رودکی سمرقندی و لی بای، شاعری از چین [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 163-199]
 • توتونچی، جلیل بررسی وضعیت فرهنگی شهرستان های استان یزد با استفاده از روش تاکسونومی [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 179-197]

ج

 • جباری، علی اکبر As Time Goes by: Farsi and English Time References [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 183-220]
 • جباری، علی اکبر خطاهای کاربرد حروف اضافه در ترجمه فارسی به انگلیسی توسط دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 129-149]
 • جباری، محمد جعفر پسوند ( - ه) وندی پرکاربرد در زبان فارسی (رویکردی توصیفی) [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 27-56]
 • جباره، عظیم بررسی تأثیر نیاکان در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 133-160]
 • جباره ناصرو، عظیم بررسی تحلیلی روایتی نقّالی از فرامرز نامه [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 249-271]
 • جبری، سوسن کارکردهای بلاغی ترجمه در شکل گیری ساختار تفسیر عرفانی [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 67-100]
 • جبری، سوسن نمود کهن‌الگوها در افسانه‌های مردم ایران [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 35-68]
 • جبری، سوسن استعاره در زبان عرفانی میبدی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 29-58]
 • جبری، سوسن موضوع، نگرش و زبان در کشف الاسرار میبدی [دوره 10، شماره 19، 1388، صفحه 71-95]
 • جعفری، طیبه بررسی ساختار صوری زبان غزلهای هوشنگ ابتهاج [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 101-118]
 • جعفری، علی اکبر زنان دربار گورکانیان هند و نقش آنان در گسترش زبان و ادب فارسی (1135- 932هـ . ق.) [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 9-41]
 • جعفرزاده، مریم شگردهای زبانی ناصرخسرو در گشایش و رهایش برای انتقال مفاهیم ایدئولوژیک [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 69-99]
 • جعفری قریه علی، حمید زبان محوری و نقش آن در نوآوری‌های شعر سپید و شعر حجم [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 275-304]
 • جعفری قریه علی، حمید مهر و خورشید در منظومه های حماسی ملّی [دوره 7، شماره 12، 1385، صفحه 63-94]
 • جعفری قریه علی، حمید نگاهی دیگر به داستان گم شدن تازیانه بهرام [دوره 10، شماره 18، 1388، صفحه 159-182]
 • جعفری هرفته، الهه زبان محوری و نقش آن در نوآوری‌های شعر سپید و شعر حجم [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 275-304]
 • جلالی، مریم « نقدی بر نقد در مقاله‌های علمی- پژوهشی رمان شازده احتجاب» [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 163-193]
 • جلالیان چالشتری، محمد حسین نمیرد همیشه ... (پژوهشی در بارة قیود استمرار وکاربرد آنها در جملات منفی در زبان‌های ایرانی با توجه به مصراعی از حافظ) [دوره 18، شماره 35، 1396، صفحه 179-197]
 • جلالی پتدری، یدالله بازتاب وقایع و شخصیت های تاریخی در شعر سبک خراسانی؛ با تاکید بر اشعار فرخی سیستانی و منوچهری [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 219-253]
 • جلالی پندری، یدالله بررسی اندیشۀ مادّی گرایی در شعر احمد شاملو [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 87-116]
 • جلالی پندری، یدالله تحلیل محتوایی و ساختاری نقیضه‌های ناصر فیض [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 165-202]
 • جلالی پندری، یدالله لطافت غزلوار در قصاید سعدی [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 153-188]
 • جلالی پندری، یدالله دشواری های پژوهش در ادبیّات فارسی [دوره 1، پیش شماره، 1379، صفحه 139-146]
 • جلالی پندری، یدالله در سایه سار شعر گرمارودی [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 147-160]
 • جلالی پندری، یدالله عناصر بیانی در اشعار عمعق بخارایی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 249-291]
 • جمالی، فاطمه اهمّیّت پرسش در متون عرفانی [دوره 12، شماره 22، 1390، صفحه 131-160]
 • جمشیدی، لیلا عنصر صحنه در مقامات «حریری» و حمیدی [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 9-31]
 • جمشیدی، محمدحسن ساختار زبان احترام آمیز در تاریخ بیهقی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 9-30]
 • جمشیدیان، همایون تحلیل داستان دقوقی از مثنوی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 9-28]
 • جهادی، سید امیر نقد و ایراد ناصر خسرو بر نحله‌های فکری [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 219-253]
 • جیهانی، الهه تحلیل تقابل‌های دوگانه در نشانه‌های اشعار نیمایی حسین منزوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهانشاهی افشار، علی آیا گلستان سعدی مقامه است؟ [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 165-194]
 • جوان بخت، مهدی بررسی ارسال المثل و تمثیل در دیوان اشعار حزین لاهیجی [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 149-177]
 • جوکار، منوچهر بررسی شعر موج ناب فارسی؛ از سرآغاز تا سرانجام [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 203-225]

چ

 • چراغی، رضا شخصیّت‌پردازی دو‌وجهی در شاهنامة فردوسی ( با توجّه به تیپ شخصیّتی دوگانة شیدایی-افسردگی [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 94-65]
 • چرمگی عمرانی، مرتضی نام های شاعرانه معشوق در غزلیات خاقانی، نظامی و سعدی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 293-320]
 • چهرقانی، رضا تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر محمّدکاظم کاظمی [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 195-219]
 • چوبین، حسین مفهوم کلمة «اللیل» فی العصر الجاهلی و فی صدر الاسلام [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 167-189]

ح

 • حیاتی، سیاف انواع شکواییه در اشعار نیما یوشیج [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 201-233]
 • حیات داودی، فاطمه تحلیل ساخت و معنا در مصباح‌الهدایه و نسبت آن با گفتمان عرفانی [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 205-171]
 • حاتمی، سعید جامعه شناسی موضوعی آثار سنایی [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 63-92]
 • حاتمی، سعید بررسی تأثیرپذیری حسین منزوی از غزل‌های حافظ و سعدی بر مبنای نظریۀ ترامتنیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاتم پور، شبنم نقش صنعت نفت در ظهور سه نویسندۀ صاحب سبک مکتب داستان نویسی جنوب [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 209-239]
 • حاتم پور، ندا بی بی منجّمه، بیجة منجّمه و نهانی هروی [دوره 18، شماره 35، 1396، صفحه 199-244]
 • حاج احمدی پور رفسنجانی، مژده تأثیر شعر شعرا بر اشعار جلال الدین حافظ سعد تبریزی [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 369-394]
 • حاجی آقا بابایی، محمد رضا تحلیل پرسش‌محور شعر «هنوز در فکر آن کلاغم» احمد شاملو [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 143-203]
 • حاجیانی، فرخ شیوه‌های انتقال فره و ارتباط آن با فرزندکشی گشتاسب [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجتی، سمیه کارکرد کنش‌های ارتباطیِ برون‌زبانی در داستان‌های مصطفی مستور [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 165-196]
 • حاجی زاده میمندی، مسعود نقش وسایل ارتباط جمعی در گفتگوی تمدن ها [دوره 3، شماره 5 و 6، 1381، صفحه 15-35]
 • حایری، محمدحسن پژوهشی درباره اجناس زکوی [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 27-45]
 • حامدی شیروان، زهرا تحلیل داستان رستم و شغاد بر اساس مربع ایدئولوژیک ون­دایک [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 99-129]
 • حجازی، بهجت السادات ناهوشیاری هوشیارانه مولوی در دیوان شمس [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 9-39]
 • حجازی، بهجت السادات از ملّی گرایی فردوسی تا فراملّی گرایی مولوی [دوره 7، شماره 12، 1385، صفحه 9-31]
 • حجازی، بهجت السادات روان‌شناسی شخصیت در تاریخ بیهقی [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 9-39]
 • حجازی، بهجت السادات فراواقعیّت در رؤیا و تخیّل (با نظری به مثنوی مولوی) [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 135-162]
 • حیدری، رسول تحلیل تکنیک های ادبی و زبانی نیما در پرورش مفهوم اندوه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 169-203]
 • حیدری، علی در هم تنیدگی خوشه های موسیقایی، معنایی و زبانی در مقالات شمس [دوره 16، شماره 30، 1394، صفحه 162-193]
 • حیدری، علی کارکردهای بدل بلاغی در غزلیات حافظ [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 47-77]
 • حیدری، علی نمادینگی اژدها در عرفان و دین و بن‌مایه‌های اساطیری آن [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 249-284]
 • حیدری، مهدی شواهد تاریخی تأثیرپذیری صورتگرایانة حافظ از ابن‌عربی [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 9-40]
 • حیدریان شهری، احمدرضا داستان پردازی در اشعار احمد مطر متأثر از شیوه روایی قرآن کریم و مقایسه آن با سید قطب [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 33-62]
 • حسامی، مرمر تحلیل اصطلاح «بخت» در منظومۀ «هفت پیکر» از منظر تقدیرگرایی زروانی، بانگاهی به نظریۀ تحلیل‌گفتمان [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 123-149]
 • حسام پور، سعید تقابل زیست‌جهان «سوژه» در چند داستان مدرن و پسامدرن فارسی [دوره 18، شماره 35، 1396، صفحه 121-142]
 • حسام پور، سعید رویکردهای پنج گانه در خیّام شناسی [دوره 10، شماره 18، 1388، صفحه 183-200]
 • حسینی، مریم تحلیل مصیبت‌نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ «بازی» از دیدگاه باختین [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 9-42]
 • حسینی، مریم رمزپردازی نردبان در شعر مولوی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 9-39]
 • حسینی، مریم نقد کهن الگویی الهی نامه عطّار [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 9-35]
 • حسین آبادی، مریم دیوانگان: سخنگویان جناح معترض جامعه در عصر عطار [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 71-100]
 • حسینی آبباریکی، سید آرمان روایت گورانیِ داستان جمشید و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 207-245]
 • حسینی اسحق آبادی، فاطمه بررسی روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکیه بر نظریه ژنت [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 203-230]
 • حسینی امین، حسین بررسی انواع مغالطه در مثنوی «همایون کتاب» غلامحسین شارق یزدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن پور آلاشتی، حسین ویژگی های زبان روایت در سه اثر از محمود دولت آبادی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 139-160]
 • حسن پور آلاشتی، حسین تبارشناسی شهرت خیّام در غرب [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 187-201]
 • حسنی جلیلیان، محمدرضا کارکردهای بدل بلاغی در غزلیات حافظ [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 47-77]
 • حسنی جلیلیان، محمدرضا نمادینگی اژدها در عرفان و دین و بن‌مایه‌های اساطیری آن [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 249-284]
 • حسن زاده، محمدحسین رزم ابزارهای مجازی در شاهنامه [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 107-137]
 • حسن زاده، محمدحسین شبیخون در شاهنامه [دوره 12، شماره 22، 1390، صفحه 105-130]
 • حسن زاده میرعلی، عبدالله تحلیل اشعار سهراب سپهری بر اساس دیدگاه پدیدارشناسی [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 143-166]
 • حسینی سروری، نجمه آفرینش طنز و مطایبه در کلیله و دمنه* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 167-200]
 • حسینی سروری، نجمه آیا گلستان سعدی مقامه است؟ [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 165-194]
 • حسنلی، کاووس رویکردهای پنج گانه در خیّام شناسی [دوره 10، شماره 18، 1388، صفحه 183-200]
 • حسن لی، کاووس بررسی ساختار غزلی روایی از غزلیات شمس [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 59-94]
 • حسنلویی، فاطمه شرح و تحلیل قصیده «نونیة» ابوالبقاء رُندی [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 63-92]
 • حقیقی، شهین بررسی ساختار غزلی روایی از غزلیات شمس [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 59-94]
 • حقیقی، فرزام بررسی انتساب چند اثر به عبید زاکانی [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 149-178]
 • حکیم آذر، محمد سبک‌شناسی نقیضه در آثار طنز زرویی نصرآباد [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 71-100]
 • حمیدی، محمود رمزگشایی اعداد در «گرشاسب‌‌نامه» [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 175-206]
 • حمزوی، یاسر بازتاب رنگِ مشک در شعر فارسی: بررسی مُشک به عنوان مادۀ رنگزا و همراه‌های آن در کتابت و نگارگری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 139-168]

خ

 • خاتمی، احمد بررسی کلامی «کلام الهی» و دیدگاه مولوی در مثنوی [دوره 10، شماره 19، 1388، صفحه 193-206]
 • خاتمی، احمد تحلیل انتقادی رمان اشکانه (بر اساس نظریۀ فرکلاف) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خادمی، روح الله مجدهمگر و نقد شعر [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 187-223]
 • خادمی، روح اله پژوهشی در زندگانی، آثار و اندیشۀ جمالی تبریزی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 69-102]
 • خاقانی اصفهانی، محمد مقارنة بین العربیة الفصیحة والعربیة العامیة [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 181-206]
 • خاکپور، محمد بررسی و تحلیل جلوه‏ های خردگریزی در اشعار صائب [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 187-218]
 • خاکپور، محمد رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر فارسی [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 225-248]
 • خانی، نسرین بررسی مقایسه‌ای انواع فرایندهای فعلی به‌کاررفته در دیباچۀ آثار شهاب‌الدّین خُرندزی زیدری و عطاملک جوینی، با رویکرد زبان‌شناسی نقشگرای نظام‌مند [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 97-122]
 • خانی حبیب آبادی، علی بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه‌ای [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 131-163]
 • خائفی، عباس پژوهشی اجتماعی در شعر لری [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 149-176]
 • خجسته، فرامرز گفتمان ‌عشق‌ایده‌آل‌گرا با عشق‌ واقعی در رمانس امیرارسلان نامدار [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 71-101]
 • خجسته، فرامرز تأثیرپذیری قهرمانان افسانه‌های عامه از شاهنامه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 129-167]
 • خدادادی، محمد اولیای مستور در آثار فارسی بزرگان طریقت مولویّه [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 79-117]
 • خراسانی، فهیمه بررسی ساختارروایی سه داستان از تاریخ بیهقی برمبنای الگوی کنش گریماس [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 265-291]
 • خراسانی، محبوبه گزارنده، راوی، شاعر: کلیدی برای حل مسألۀ منابع شاهنامه [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 63-95]
 • خراسانی، محبوبه بازتاب رنگِ مشک در شعر فارسی: بررسی مُشک به عنوان مادۀ رنگزا و همراه‌های آن در کتابت و نگارگری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 139-168]
 • خراسانی، محبوبه تحلیل موضوع و کارکرد اشعار میان‌متنی در متون ادبیات ‌عامه با تکیه بر داستان‌های محبوب‌القلوب میرزا برخوردار فراهی [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 103-134]
 • خزانه دارلو، محمد علی بررسی روایت و بن مایه‌های داستانی در نفثه‌المصدور [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 87-134]
 • خسروی، اشرف بررسی کهن الگوی سایه در شاهنامه * [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 77-102]
 • خسروی، اشرف خردورزی و دین داری اساس هویت ایرانی در شاهنامه [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 99-127]
 • خسروی، اشرف تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه) [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 9-37]
 • خسروی، شعیب بررسی تأثیر‌پذیری مولانا خالد نقشبندی از زبان و شعر حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروی، علی سبک شناسی رباعیّات خاقانی با نگاه به تأثیر پذیری از خیّام [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 127-162]
 • خلیلی جهانتیغ، مریم ساختار طرح در «نمایشنامه وکروم اروشی» بر اساس بوطیقای ارسطو [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 85-122]
 • خلیلی جهرمی، الهام بررسی و نقد کارکرد حصر و قصر در غزلیّات‌ حافظ [دوره 16، شماره 30، 1394، صفحه 195-232]
 • خوارزمی، حمید نقد و ایراد ناصر خسرو بر نحله‌های فکری [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 219-253]

د

 • دادبه، اصغر تحلیل اصطلاح «بخت» در منظومۀ «هفت پیکر» از منظر تقدیرگرایی زروانی، بانگاهی به نظریۀ تحلیل‌گفتمان [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 123-149]
 • دادبه، اصغر بررسی سبک شناختی توضیح «الاخلاق تحریر» [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 167-187]
 • دادخواه، حسن مفهوم کلمة «اللیل» فی العصر الجاهلی و فی صدر الاسلام [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 167-189]
 • دادخواه، حسن عنصر صحنه در مقامات «حریری» و حمیدی [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 9-31]
 • دارابی امین، مینا بررسی نقل قول در گفتمان رواییِ داستان‌های جلال آل احمد با تکیه بر آراء «ژرار ژنت» و «دومینیک منگنو» [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 31-64]
 • دانیاری، کیانوش اضطرابهای هستی شناسانه ناصرخسرو [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 257-285]
 • دانیاری، کیانوش اگزیستانسیالیسم شعری و نحوه تحقق آن با تمهیدات بیانی [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 95-125]
 • دانائی، مجید تحلیل محتوایی و ساختاری نقیضه‌های ناصر فیض [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 165-202]
 • دانشور، حکیمه بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره «طبقات ‌الصّوفیّه، تذکرة الاولیاء و نفحات‌ الأنس» [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 43-68]
 • دری، نجمه بررسی جایگاه زن و بحران خانواده در داستان معاصر براساس دو رمان فمینیستی فارسی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 103-130]
 • دری، نجمه تحلیل و مقایسه اشعار رودکی سمرقندی و لی بای، شاعری از چین [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 163-199]
 • درگاهی، محمود دو تصویر از اخی فرج زنجانی [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 93-105]
 • درگاهی، محمود مبانی عرفان و اندیشه خیام [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 7-29]
 • درگاهی، محمود بنیان های تفکر حافظ [دوره 10، شماره 18، 1388، صفحه 225-242]
 • درویشعلی پورآستانه، لیلا آمیختگی شطح با کاریکلماتور در نثر احمدعزیزی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 239-266]
 • دسپ، سیدعلی فراز و فرود اسطوره در ادب فارسی پس از عصرحافظ [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 279-304]
 • دستمالچی، ویدا تأثیرپذیری و الهام گیری سوررئالیسم از ادبیّات عرفانی با بررسی تقابلات بین آنها [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 121-142]
 • دلپذیر، زهرا بررسی تطبیقی مفهوم بخت و کنش در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 95-124]
 • دمشقی خیابانی، بهمن بررسی روایت نقّالان از داستان رستم و اسفندیار [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 241-263]
 • دین محمدی کرسفی، نصرت الله مقایسة شعر «عشق بتان» رشید وطواط با شعر «ذخیرة» آپولینر [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 33-61]
 • دهباشی، فهیمه اثبات وجود خدا از دیدگاه فلاسفه و اندشمندان متقدم و متأخر [دوره 3، شماره 5 و 6، 1381، صفحه 37-64]
 • دهقان، سجاد نقد و بررسی ضبط و انتساب ابیاتی به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 9-48]
 • دهقان، سجاد تصحیح اشتباهاتی در انتساب برخی ابیات به‌ رودکی سمرقندی در لغت‌نامه دهخدا [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 9-46]
 • دهقان، فقیهه تبلور پسامدرنیستیِ نظریه مرگ مؤلف در رمانِ «نویسنده نمی‌میرد، ادا درمی‌آورد» [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 101-127]
 • دهقانی، هادی ضرورت تصحیح مجدد دیوان اثیرالدین اومانی [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 189-214]
 • دهقان زاده، اکرم بررسی فرآیندهای واژه سازی در معادل یابی واژگان علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انگلیسی ـ فارسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 31-69]
 • دهقان طزرجانی، محمداسماعیل تحلیل انتقادی گفتمان لالایی ها براساس نظریه فرکلاف با نگاه جنسیتی (مورد مطالعه: لالایی‌های یزد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 177-210]
 • دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین رئالیسم پویا و جلال آل احمد [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 15-41]
 • دهمرده، حیدرعلی بررسی پیوند حماسه و دین در خاوران نامه ابن حُسام خوسفی [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 37-69]

ذ

 • ذوالفقاری، حسن نام شناسی شخصیت های قصه های عامیانه فارسی (با تکیه بر فیروز شاه نامه) [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 45-87]
 • ذوالفقاری، حسن بررسی جایگاه زن و بحران خانواده در داستان معاصر براساس دو رمان فمینیستی فارسی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 103-130]
 • ذوالفقاری، حسن بن مایه های داستانی بهرام و گلندام صافی سبزواری [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 89-111]
 • ذوالفقاری، حسن روایت شناسی قصه یوسف (ع) و زلیخا (مقایسه سه روایت و بن مایه های مشترک یوسف و زلیخای طغانشاهی، خواجه مسعود قمی و جامی) [دوره 10، شماره 19، 1388، صفحه 37-69]
 • ذوالفقاری، حسن تحلیل انتقادی گفتمان لالایی ها براساس نظریه فرکلاف با نگاه جنسیتی (مورد مطالعه: لالایی‌های یزد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 177-210]
 • ذوالفقاری، محسن سبک شناسی رباعیّات خاقانی با نگاه به تأثیر پذیری از خیّام [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 127-162]
 • ذوالقدر، محبوبه تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر محمّدکاظم کاظمی [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 195-219]

ر

 • ریاحی زمین، زهرا اثر پذیری ساختاری کلیله و دمنه از اشعار ابوالفرج رونی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 187-209]
 • ریاحی زمین، زهرا بررسی تأثیر نیاکان در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 133-160]
 • رادمنش، عطامحمد بررسی سیرۀ دادرسی قاضیان در قرن هفتم (با تکیه بر بوستان و گلستان سعدی و مثنوی مولوی) [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 217-244]
 • رادمنش، عطا محمد بازتاب رنگِ مشک در شعر فارسی: بررسی مُشک به عنوان مادۀ رنگزا و همراه‌های آن در کتابت و نگارگری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 139-168]
 • رادمنش، عطا محمد ردیف و تنوّع و تفنّن آن در غزل های سنایی [دوره 10، شماره 18، 1388، صفحه 97-119]
 • رادمنش، عطامحمّد ساختار زبانی و موسیقاییِ ردیف در دیوان خاقانی [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 73-101]
 • رازی، بتول تحلیل گذرایی از گفتمان فردوسی با رویکرد نقش‌گرایی: شواهدی از گفتار رستم در مواجهه با دو سپاه ایران و توران [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 141-176]
 • راشد محصل، محمد رضا بررسی تطبیقی مفهوم بخت و کنش در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 95-124]
 • رجبی، کیومرث بررسی و تحلیل محتوای قرآنی رمان بیوتن [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 43-68]
 • رجب نواز بیجارپس، اسد بررسی شگردها و الگوهای طنزپردازی در اشعار محمد علی افراشته [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 231-260]
 • ریحانی، سید محمود ضرورت تصحیح مجدد کلیات وحشی بافقی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 41-69]
 • ریحانی، سید محمود بررسی گونه های شعر غنایی در دیوان وحشی بافقی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 155-188]
 • ریحانی، سید محمود بررسی و تحلیل حوزۀ نفوذ طرز وحشی بافقی در شعر فارسی [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 123-162]
 • رحیمی، ابوالقاسم تحلیل زبانی-کاربردشناختی یک نامه دیوانی بر مبناء آراء جورج یول (مطالعه موردی: نامه حشم تگین آباد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 113-140]
 • رحیمی، مسعود بررسی و تحلیل عناصر داستان در چند داستان بازنویسی شده از شاهنامه برای نوجوانان* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 201-239]
 • رحیمی، مهدی تحلیل زبانی-کاربردشناختی یک نامه دیوانی بر مبناء آراء جورج یول (مطالعه موردی: نامه حشم تگین آباد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 113-140]
 • رحیمیان، آرام تحلیل انتقادی رمان اشکانه (بر اساس نظریۀ فرکلاف) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمیان، جلال بررسی برخی از مؤلفه‌های پیچیدگی نحوی در پاره‌ای از ادبیات منثورکودک و نوجوان [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 9-36]
 • رحمتی، محمدرضا نبردهای آغازین اسلام در آفریقا [دوره 1، پیش شماره، 1379، صفحه 37-47]
 • رحمتی، محمدرضا فتح مصر به دست مسلمانان [دوره 2، شماره 2، 1380، صفحه 37-50]
 • رحمدل، غلامرضا تاریخ سیاسی معاصر و تأثیر آن در تحول ادبی عصر فرخی یزدی [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 37-54]
 • رحمدل، غلامرضا بررسی محتوایی و تصویری شعر سلمان هراتی در مجموعه آسمان سبز [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 117-136]
 • رحمدل شرفشادهی، غلامرضا افشانش معنا در چند حکایت مولانا [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 31-70]
 • رحمدل شرفشادهی، غلامرضا نگاهی دیگر به قصّه زال و رودابه [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 11-24]
 • رحیمی صادق، خدیجه بررسی نوع روایی داراب‌نامۀ بیغمی [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 139-165]
 • رحیمی هرسینی، بهنوش کارکردهای بدل بلاغی در غزلیات حافظ [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 47-77]
 • رزمجو بختیاری، شیرین بررسی و نقد کارکرد حصر و قصر در غزلیّات‌ حافظ [دوره 16، شماره 30، 1394، صفحه 195-232]
 • ریزه وندی، سمیرا بررسی دو حکایت از باب سوم مرزبان نامه بر بنیاد «الگوی کنش» گریماس [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 267-292]
 • رستمی، فرشته «دیگران» خوانشی نقّادانه از رویکرد بیژن نجدی به انسان [دوره 12، شماره 22، 1390، صفحه 181-208]
 • رسمی، سکینه تحلیل و مقایسة پیرنگ خسرو و شیرین نظامی و یوسف و زلیخای جامی [دوره 18، شماره 35، 1396، صفحه 143-178]
 • رضی، احمد کارکرد کنش‌های ارتباطیِ برون‌زبانی در داستان‌های مصطفی مستور [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 165-196]
 • رضایی، احمد ابهام در ساختار تشبیهی شعر معاصر [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 41-65]
 • رضایی، غلامعباس شرح و تحلیل قصیده «نونیة» ابوالبقاء رُندی [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 63-92]
 • رضایی، مهناز بررسی نقل قول در گفتمان رواییِ داستان‌های جلال آل احمد با تکیه بر آراء «ژرار ژنت» و «دومینیک منگنو» [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 31-64]
 • رضاپوریان، اصغر سبک‌شناسی نقیضه در آثار طنز زرویی نصرآباد [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 71-100]
 • رضایتی کیشه خاله، محرم بررسیِ شهرآشوب‌های درباری مسعود سعد و سنایی براساسِ نقدِ ساختارگراییِ تکوینی [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 103-134]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود نقد و بررسی سیمای فیروز بن یزدگرد دوم در شاهنامه و تواریخ دوره‌ی اسلامی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 123-154]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود بررسی سیر تطوّر و کارکیایی های سیمرغ در گسترۀ ادب حماسی، طومارهای نقّالی و ادب عامّه [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 43-86]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود بررسی تحلیلی جایگاه بلاش بن فیروز در شاهنامه و تاریخ های دوره اسلامی [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 9-40]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود بررسی اصالت و قدمت برخی روایات مربوط به رستم [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 9-34]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود شیوه‌های انتقال فره و ارتباط آن با فرزندکشی گشتاسب [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوانیان، قدسیه نقد روش‌شناختی 16 مقاله در حوزۀ ادبیّات و سینما [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 9-42]
 • رضوانیان، قدسیه سبک شناسی لایه ای تذکرة الاولیاء عطار در سه لایه واژگانی، نحوی و بلاغی [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 47-89]
 • رفیعی مقدم، هما تحلیل گفتمان انتقادی زندان در دو زیست-جهان کلاسیک و مدرن با تکیه برحبسیّه‌های مسعود سعد، فرّخی یزدی و محمّدتقی بهار [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 129-160]
 • رنجبر، ابراهیم نظریّات ادبی دکتر غلامحسین یوسفی دربارة صورت و معنی شعر [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 69-94]
 • رنجبر، محمود بررسی روایت و بن مایه‌های داستانی در نفثه‌المصدور [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 87-134]
 • رهنما، خدیجه تأثیر دوران کودکی در بروز اختلال خودشیفتگی خاقانی [دوره 16، شماره 30، 1394، صفحه 39-69]
 • رویانی، وحید سنّت حماسه سرایی در قیصرنامه ادیب پیشاوری [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 207-239]
 • رویانی، وحید پیروزی و تخت پیروزه [دوره 12، شماره 22، 1390، صفحه 209-229]
 • روحانی، رضا تحلیل انتقادی و تطبیقی روش خوارزمی و جامی در شرح نی نامه مولوی [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 211-239]
 • روحانی، مسعود پژوهشی در نقش موسیقایی «تکرار» و دیگر کارکردهای آن در شعر فروغ فرخزاد* [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 293-321]
 • رودگر، محمد خاستگاه کرامات اولیا در هستی‌شناسی عرفانی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 99-130]
 • روزبه، محمدرضا بررسی تطبیقی الگوهای عشق ممنوع (سودابه و سیاوش،زلیخاو یوسف و فدر و هیپولیت) [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 175-201]
 • روزبه، محمدرضا اگزیستانسیالیسم شعری و نحوه تحقق آن با تمهیدات بیانی [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 95-125]
 • روزبه، محمّدرضا نوآوری های شاعران امروز در عرصة «طرح» شعر [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 9-45]
 • روضاتیان، سیده مریم بررسی کهن الگوی سایه در شاهنامه * [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 77-102]
 • روضاتیان، سیده مریم خوانش بینامتنی، دریافت بهتر از متون عرفانی [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 89-112]
 • رومیة، وسام بررسی کاربردی و تحلیل حرف اضافه «از» در کتاب مرزبان نامه [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 185-216]
 • رئیسی، حسین بررسی سبک سازه های گروه اسمی و سیر تحوّل آنها در اشعار نصرالله مردانی [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 35-68]

ز

 • زیاری، کرامت الله راهبردهای توسعه روستایی در جهان سوم [دوره 2، شماره 3، 1380، صفحه 61-76]
 • زارع، محمد صادق شخصیّت‌پردازی دو‌وجهی در شاهنامة فردوسی ( با توجّه به تیپ شخصیّتی دوگانة شیدایی-افسردگی [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 94-65]
 • زارعی، فخری شخصیّت پردازی با رویکرد روانشناختی در داستان سیاوش [دوره 16، شماره 30، 1394، صفحه 67-106]
 • زارع بیدکی، مریم بررسی ویژگی‌های زبانی شعر ناب کودک در اشعار رحماندوست [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 219-246]
 • زارع جیرهنده، سارا شگردهای طنز پردازی رسول پرویزی در کتاب "شلوارهای وصله دار" [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 305-333]
 • زارع جیرهنده، سارا تضّاداندیشی در مضمون مرگ در شعر رمانتیک فارسی (با تأکید بر اشعار نصرت رحمانی و سهراب سپهری) [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 197-228]
 • زارع شاه آبادی، اکبر آموزش و سرمایه انسانی [دوره 3، شماره 5 و 6، 1381، صفحه 65-84]
 • زارع شاه آبادی، علیرضا علل حضور مهاجرین عراقی در شهر یزد [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 223-243]
 • زال زاده، ابراهیم کتابها و نشریات الکترونیکی؛ شیوه نوین اطلاع رسانی [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 47-58]
 • زرقانی، سیدمهدی مفهوم تنزیه از دیدگاه غزالی و سنایی [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 163-198]
 • زرقانی، سید مهدی تحلیل داستان رستم و شغاد بر اساس مربع ایدئولوژیک ون­دایک [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 99-129]
 • زرکوب، منصوره جلوه هایی از فرهنگ ایرانی در وصف یاران ابونواس [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 127-147]
 • زرنگار، زهره بازتاب وقایع و شخصیت های تاریخی در شعر سبک خراسانی؛ با تاکید بر اشعار فرخی سیستانی و منوچهری [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 219-253]
 • زمانی، سارا انتساب طریق‌التّحقیق به حکیم سنایی [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 63-87]
 • زینی، مهری کتابشناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه یزد [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 151-166]
 • زنجانبر، امیر حسین رده‌بندی فرمالیستی آیرونی در داستان‌های کودک [(مقالات آماده انتشار)]
 • زندوانیان، احمد شناسایی مضامین متناسب و مغایر با فرهنگ ایرانی- اسلامی درادبیات کودکان گروه سنی «ب» با استفاده از روش تحلیل محتوا [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 163-188]
 • زواری، محمدامین روایت شناسی قصه یوسف (ع) و زلیخا (مقایسه سه روایت و بن مایه های مشترک یوسف و زلیخای طغانشاهی، خواجه مسعود قمی و جامی) [دوره 10، شماره 19، 1388، صفحه 37-69]

س

 • ساتیاروند، خدیجه بازتاب تصاویرشعری شاعران کهن پارسی در اشعار نو مهدی اخوان ثالث [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 9-46]
 • سادات ابراهیمی، سید منصور بازنگری، تحلیل و تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی شروانی [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 75-110]
 • ساکت، سلمان ضرورت تصحیح دوباره کتاب قرّة العین [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 131-158]
 • ساکت، سلمان آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 9-32]
 • سالاری، قاسم بازتاب عناصراقلیمی در داستانهای روستایی امین فقیری [دوره 16، شماره 30، 1394، صفحه 103-162]
 • سالاری، قاسم کتاب‌شناسی توصیفی -تحلیلی مقالات فارسی مرتبط با سیمین دانشور از سال 1340تا 1396 خورشیدی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 131-159]
 • سالاری، مصطفی نقد جامعه‌شناختی سیمای محمود غزنوی در شعر عطّار [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 247-270]
 • سالارکیا، مژده بازخوانی روانشناختی- جامعه‌شناختی بخش پهلوانی شاهنامه بر مبنای نظریة داغ ننگ گافمن [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 77-102]
 • سبزیان پور، وحید مقایسه مضامین تغزلی مشترک بین متنبّی و حافظ [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 93-139]
 • سبزیان پور، ,وحید مضامین شعر و ادب عربی در دیوان ایرج میرزا [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 153-208]
 • سپهر، حمید توسعه کار تیمی و تغییر رفتار سازمانی در مراقبت از کودکان بی سرپرست [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 59-90]
 • ستوده نیا، محیا نقد خاقانی پژوهی در تذکره های فارسی [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 9-61]
 • سعیدی، عباس شیوه های بومی بهره گیری از منابع محدود (مورد: آب باران در جزیره کیش) [دوره 2، شماره 3، 1380، صفحه 77-94]
 • سعیدی مدنی، سیدمحسن پرستش روح و جان در قبایل هند [دوره 3، شماره 5 و 6، 1381، صفحه 85-103]
 • سلحشور، فاطمه بازتاب رنگِ مشک در شعر فارسی: بررسی مُشک به عنوان مادۀ رنگزا و همراه‌های آن در کتابت و نگارگری در شاهنامۀ فردوسی [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 139-168]
 • سلطانی، بهروز مؤلّفه‌های مفهوم سکر در متون عرفانی [دوره 18، شماره 35، 1396، صفحه 31-60]
 • سلطانی گردفرامرزی، علی بازگشت فرّخی به تاریخ و افسانه [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 43-65]
 • سلطان محمدی، امیر بازنگری، تحلیل و تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی شروانی [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 75-110]
 • سلمانی، حمید رضا ناهمخوانی های ساختار داستان در ویس و رامین [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 305-320]
 • سمائی، زهرا تحلیل متن «نامۀ امیر مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه» از تاریخ بیهقی بر اساس نظریة کنش گفتارِ جان راجرز سرل [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 159-184]
 • سمائی، مهدی بررسی فرآیندهای واژه سازی در معادل یابی واژگان علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انگلیسی ـ فارسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 31-69]
 • سمیع زاده، رضا بررسی کاربردی و تحلیل حرف اضافه «از» در کتاب مرزبان نامه [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 185-216]
 • سنچولی، احمد بررسی و تحلیل عنصر عاطفه در «مجموعه شعر رهروان بی‌برگ» سروده تقی پورنامداریان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنگری، محمدرضا بررسی انواع روابط بینامتنی اشعار احمد عزیزی و قرآن کریم [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 207-231]
 • سهراب نژاد، علی حسن ‌‌ تقابل دو گانۀ نشانه‌ها در داستان ضحاک [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 115-134]
 • سهراب نژاد، علی حسن نظم اعداد در شعر خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 41-63]
 • سواری، سواد جلوه‌های گوناگون تکرار در رباعیّات مولانا [دوره 18، شماره 35، 1396، صفحه 61-89]
 • سوری، محمدرضا مقایسه مضامین تغزلی مشترک بین متنبّی و حافظ [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 93-139]

ش

 • شارقی، آفاق موتورسواران قانون گریز: یک رشد نابهنجار مشکلات فرهنگی طبقه پایین جامعه [دوره 3، شماره 5 و 6، 1381، صفحه 279-303]
 • شاکری، جلیل بررسی تأثیرپذیری حسین منزوی از غزل‌های حافظ و سعدی بر مبنای نظریۀ ترامتنیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شانظری، علیرضا بازتاب عناصراقلیمی در داستانهای روستایی امین فقیری [دوره 16، شماره 30، 1394، صفحه 103-162]
 • شاهرخی، فرنگیس بررسی انواع روابط بینامتنی اشعار احمد عزیزی و قرآن کریم [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 207-231]
 • شاهین، مهدی نقش روشنفکران در زندگی سیاسی [دوره 3، شماره 5 و 6، 1381، صفحه 105-124]
 • شجری، رضا شگردهای زبانی ناصرخسرو در گشایش و رهایش برای انتقال مفاهیم ایدئولوژیک [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 69-99]
 • شیخی، محمدتقی جمعیت، تکنولوژی و باروری تحلیلی از دیدگاه جامعه [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 23-39]
 • شیخ زاده، یوسف خرده گیری شتابزدة ناقدان بر شیعی ستیزی اقبال لاهوری [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 261-278]
 • شیری، قهرمان نقد حماسه و تراژدی بر اساس کلیدر دولت آبادی [دوره 10، شماره 18، 1388، صفحه 49-69]
 • شیری، قهرمان تمثیل و تصویری نو از کارکردها و انواع آن [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 33-54]
 • شیرانی، مریم رشیدالدّین میبدی؛ اهل حدیث یا اشعری؟ [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 47-76]
 • شریفیان، مهدی «فرایند فردیّت» در حماسۀ بهمن نامه* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 271-300]
 • شریفیان، مهدی بررسی فرایند نوستالژی در شعر معاصر فارسی (بر اساس اشعار: نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث) [دوره 7، شماره 12، 1385، صفحه 33-61]
 • شریف پور، عنایت الله ریا و تزویر و انعکاس آن در اشعار جامی [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 127-157]
 • شعبانزاده، مریم آسیب شناسی نظام تربیّتی خانقاهی صوفیه* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 241-270]
 • شعبان زاده، مریم دگرگونی درون مایةقصّه های عرفانی در بازنویسی های آذریزدی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 9-41]
 • شعبانلو، علیرضا عناصر بیانی در اشعار عمعق بخارایی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 249-291]
 • شفق، محمّدموسی غلبۀ تک صدایی در عشق ورزی شاعران سبک خراسانی (با نگاه به تغزلات فرخی، عنصری و منوچهری) [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 133-162]
 • شکیبایی، لیلا تحلیل ساختار تشبیه و تأثیر آن در دیوان کلیم کاشانی [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 167-199]
 • شکری، یدالله رخدادهای ادبی در عناوین «خبر بیست و سی» (از سطوح بلاغیِ عبارات تا ظرافت های ادبی) [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 117-137]
 • شماعی، علی بررسی و تحلیل ساخت اکولوژی شهری در شهر یزد [دوره 2، شماره 2، 1380، صفحه 77-98]
 • شمس آبادی، حسین قرآن معجزه ای فراتر از ساختار زبانی [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 71-89]
 • شهبازی، اصغر تأثیر ساقی‌نامه بر آمیختگی زبان حماسی و غنایی در حملة حیدری راجی کرمانی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 153-180]
 • شهبازی، اصغر تصویر هنری اجتماع نقیضین در غزلیات حافظ [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 179-210]

ص

 • صابری، طیّبه بررسی ساختاری طرح داستان فریدون بر اساس نظریه های ساختارگرایان [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 203-232]
 • صادقی، اسماعیل نقد و تحلیل عناصر داستان در ده نمونه از شعرهای روایی معاصر [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 225-256]
 • صادقی، اسماعیل بررسی انواع روابط بینامتنی اشعار احمد عزیزی و قرآن کریم [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 207-231]
 • صادقی، مریم پیام‌های انسانی نظامی برای دغدغه‌های انسان معاصر [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 57-86]
 • صادقی، مهدی لطافت غزلوار در قصاید سعدی [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 153-188]
 • صادقیان، فتانه کیفیّت بازتاب آپوکالیپس در گذار از عصر اسطوره‌ به حماسه [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 113-142]
 • صادقیان، محمد علی بن مایه های درد و رنج در شعر فرخی یزدی [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 11-22]
 • صادقی تحصیلی، طاهره نمادینگی اژدها در عرفان و دین و بن‌مایه‌های اساطیری آن [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 249-284]
 • صادق زاده، محمود بررسی ویژگی‌های زبانی شعر ناب کودک در اشعار رحماندوست [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 219-246]
 • صادق زاده، محمود بررسی سبک نثر مقالات فرخی یزدی [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 49-70]
 • صادقی شهپر، رضا تبلور پسامدرنیستیِ نظریه مرگ مؤلف در رمانِ «نویسنده نمی‌میرد، ادا درمی‌آورد» [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 101-127]
 • صادقی نقدعلی، محمد جواد بررسی اندیشۀ مادّی گرایی در شعر احمد شاملو [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 87-116]
 • صیادکوه، اکبر بررسی و نقد کارکرد حصر و قصر در غزلیّات‌ حافظ [دوره 16، شماره 30، 1394، صفحه 195-232]
 • صیادکوه، اکبر سفارش های عنصرالمعالی در آیین شعر و شاعری، آویزه گوش سعدی [دوره 12، شماره 22، 1390، صفحه 79-103]
 • صالحی، ژیلا مقایسه خسرو و شیرین نظامی با شیرین و فرهاد الماس خان کندوله ای [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 129-152]
 • صالحی، ژیلا بررسی جلوه های زبانی فرهنگ مادری در خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی گنجه ای [دوره 12، شماره 22، 1390، صفحه 31-57]
 • صالحی مازندرانی، محمدرضا جلوه‌های گوناگون تکرار در رباعیّات مولانا [دوره 18، شماره 35، 1396، صفحه 61-89]
 • صالحی نیا، مریم بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره «طبقات ‌الصّوفیّه، تذکرة الاولیاء و نفحات‌ الأنس» [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 43-68]
 • صانعی، پروانه بررسی زبان در منظومه ازهر و مزهر نزاری قهستانی [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 49-78]
 • صبری، محمّد بررسی عنصر گفتگو در شعر نسیم شمال [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 235-262]
 • صحرایی، قاسم کارکردهای بدل بلاغی در غزلیات حافظ [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 47-77]
 • صدیقی، کلثوم داستان پردازی در اشعار احمد مطر متأثر از شیوه روایی قرآن کریم و مقایسه آن با سید قطب [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 33-62]
 • صدیقی، مصطفی گفتمان ‌عشق‌ایده‌آل‌گرا با عشق‌ واقعی در رمانس امیرارسلان نامدار [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 71-101]
 • صدیقیان، محمّد معانی متفاوت و دیگرگون واژه‌ها و ترکیبات عامیانه در مقالات جلال آل احمد [(مقالات آماده انتشار)]
 • صدیقی ترکمپور، کبری تحلیل انتقادی و تطبیقی روش خوارزمی و جامی در شرح نی نامه مولوی [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 211-239]
 • صراحتی جویباری، مهدی عوامل مؤثر درایجاد نقش ترغیبی زبان در قصاید ناصرخسرو [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 65-125]
 • صرفی، محمدرضا بررسی نوع روایی داراب‌نامۀ بیغمی [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 139-165]
 • صرفی، محمدرضا بررسی نوع روایی هفت پیکر [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 67-88]
 • صرفی، محمدرضا مکاشفه در اندیشه ابن عربی [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 61-88]
 • صفایی، علی آمیختگی شطح با کاریکلماتور در نثر احمدعزیزی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 239-266]
 • صفاری، محمد شفیع کیفیّت بازتاب آپوکالیپس در گذار از عصر اسطوره‌ به حماسه [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 113-142]
 • صفری، جهانگیر بررسی و تحلیل عناصر داستان در چند داستان بازنویسی شده از شاهنامه برای نوجوانان* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 201-239]
 • صفری، جهانگیر بررسی و تحلیل چند حکایت بازنویسی شده از مثنوی برای نوجوانان [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 71-102]
 • صفری، جهانگیر نگاهی به فلسفه ستیزی در فرهنگ و تمدن اسلامی و انعکاس آن در شعر خاقانی [دوره 7، شماره 12، 1385، صفحه 127-145]

ض

 • ضیایی، حسام تحلیل انتقادهای اجتماعی در کاریکلماتورهای دهه‌ی نود [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 201-229]

ط

 • طالبیان، یحیی آفرینش طنز و مطایبه در کلیله و دمنه* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 167-200]
 • طاهری، حمید بررسی کاربردی و تحلیل حرف اضافه «از» در کتاب مرزبان نامه [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 185-216]
 • طاهری، قدرت الله بررسی نسبت عقل با عشق در غزل‌های عطّار، بر اساس نظریة استعارة شناختی ونگاشت «عشق به مثابه سفر [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 185-217]
 • طاهری، قدرت الله سبک شناسی روایت در شعر اخوان ثالث (با تأکید بر نقد روایی نشانه ها) [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 43-72]
 • طاهری، محمد بررسی آراء افلاطون و ارسطو در نقد محاکات و هنر شاعری [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 9-42]
 • طاهری اوروند، صفی الله تحلیل موضوع و کارکرد اشعار میان‌متنی در متون ادبیات ‌عامه با تکیه بر داستان‌های محبوب‌القلوب میرزا برخوردار فراهی [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 103-134]
 • طاهری قلعه نو، زهراسادات نام شناسی شخصیت های قصه های عامیانه فارسی (با تکیه بر فیروز شاه نامه) [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 45-87]
 • طغیانی، اسحاق جامعه شناسی موضوعی آثار سنایی [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 63-92]
 • طغیانی، اسحاق تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه) [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 9-37]

ظ

ع

 • عابدی اردکانی، محمد فرهنگ و ارتباطات [دوره 1، پیش شماره، 1379، صفحه 112-138]
 • عابدی اردکانی، محمد مقایسه ابعاد مختلف نظریه «گفت و گوی تمدّن ها» و نظریه «برخورد تمدّن ها» [دوره 3، شماره 5 و 6، 1381، صفحه 125-154]
 • عارفی، اکرم دگرگونی درون مایةقصّه های عرفانی در بازنویسی های آذریزدی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 9-41]
 • عالی، احمد بررسی نوآوری‏ها و شگردهای زبانی رایج در غزل شاعران جوان دهة هشتاد [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 125-152]
 • عامری، زهره بررسی دگردیسی گونۀ غناییِ شعر عاشقانه در سایۀ مدرنیته [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 9-42]
 • عبادی جمیل، سعید درک نادرست معنای «کُرد» در شاهنامه [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 191-209]
 • عباسی، رضا بررسی شگردهای برجسته سازی زبان در قصاید خاقانی [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 135-162]
 • عباسی، سکینه کارکرد دگردیسی در روایتگری هزارویک‌شب (با معرفی نوع ادبی خاص) [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 97-129]
 • عباسی، سکینه ساقی نامه (و مغنی نامه)، یکی از ضد نوع های حماسه [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 79-114]
 • عباسی، سکینه گفتمان ‌عشق‌ایده‌آل‌گرا با عشق‌ واقعی در رمانس امیرارسلان نامدار [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 71-101]
 • عباسی، سکینه نقد و بررسی قصّه گنبد سفید (بر اساس قصّه هفتم منظومه هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی) [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 203-223]
 • عباسی، علی تحلیل نشانه-معناشناسی داستان سکینه بانو از مجموعة اسکندرنامة منوچهرخان حکیم [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 233-260]
 • عبداللّهی اهر، محبوبه مراتب انوار و تطبیق آن با نصوص عرفانی و شعر مولوی [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 191-223]
 • عچرش، خیریه الغزل العذری من العصر الجاهلی الی العصر الاموی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 149-172]
 • عرب، مریم بلاغت نثر صوفیانۀ خطابی در تمهیدات­ عین­ القضات* [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 293-321]
 • عرب، منصوره نمادشناسی جامه‌های سرخ در ادب فارسی (از آغاز تا دورة مشروطه) [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 274-272]
 • عرفانی، محمد جواد تحلیل متن «نامۀ امیر مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه» از تاریخ بیهقی بر اساس نظریة کنش گفتارِ جان راجرز سرل [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 159-184]
 • عرفانی بیضائی، محمدجواد بررسی صور خیال در غزلیات فرخی یزدی به عنوان ویژگی سبک خاص او [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 55-66]
 • عزتی، الناز پایان ناپذیری شخصیّت در داستان پایانی سیمین دانشور [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 165-186]
 • عظیمی راد، زهرا پیوند مخاطب و متن در آفرینش چندصدایی در رمان جای خالی سلوچ [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 195-223]
 • علی اکبری، نسرین بررسی دو حکایت از باب سوم مرزبان نامه بر بنیاد «الگوی کنش» گریماس [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 267-292]
 • علامی، ذوالفقار تحلیل نشانه-معناشناسی داستان سکینه بانو از مجموعة اسکندرنامة منوچهرخان حکیم [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 233-260]
 • علامی، ذوالفقار پیوند مخاطب و متن در آفرینش چندصدایی در رمان جای خالی سلوچ [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 195-223]
 • علامی، ذوالفقار همراهی استعاره و اسطوره در ادبیات عصر تیموری و صفوی براساس داستان مهر و ماه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 47-72]
 • علّامی، حمید نقش بازخورد ضمنی منفی در بهبود توانش زبانی [دوره 1، پیش شماره، 1379، صفحه 101-111]
 • علیجانی، بهلول تیپ های هوا و اثر آنها بر اقلیم ایران [دوره 2، شماره 3، 1380، صفحه 21-49]
 • علیزاده، ناصر بررسی پژوهش‌های عطّارشناسی در حوزه مقالات (‌1370 تا 1397) [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 69-96]
 • علوی لنگرودی، سیدکاظم بررسی پدیده «بلوغ زودرس» [دوره 3، شماره 5 و 6، 1381، صفحه 179-193]
 • علوی لنگرودی، کاظم مروری بر «فلسفة پراگماتیسم» [دوره 2، شماره 2، 1380، صفحه 99-134]
 • علومی یزدی، محمدتقی مقایسه نگرش های نوجوانان بزهکار با نوجوانان سازگار در استان یزد [دوره 3، شماره 5 و 6، 1381، صفحه 155-178]
 • عنایتی قادیکلایی، محمد پژوهشی در نقش موسیقایی «تکرار» و دیگر کارکردهای آن در شعر فروغ فرخزاد* [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 293-321]

غ

 • غیاثیان، مریم السادات بررسی فرآیندهای واژه سازی در معادل یابی واژگان علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انگلیسی ـ فارسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 31-69]
 • غریب حسینی، زهرا شیوه‌های کاربرد حسن تعلیل در قصاید انوری [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 65-97]
 • غریب حسینی، زهرا مکاشفه در اندیشه ابن عربی [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 61-88]
 • غریب حسینی، زهرا بررسی انواع مغالطه در مثنوی «همایون کتاب» غلامحسین شارق یزدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غفوری، حسین سیمای حضرت علی (ع) در «شرح ابن ابی الحدید» [دوره 2، شماره 2، 1380، صفحه 9-36]
 • غفوری، رضا بررسی عناصر دینی و اندیشههای عرفانی در حماسة جهانگیرنامه [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 293-316]
 • غفوری، رضا «دفتر دلگشا» و تلمیحات شاه‌نامه‌ای آن [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 9-36]
 • غفوری، رضا آذر برزین در متون پهلوانی پس از شاهنامه [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 9-32]
 • غفوری، محمدرضا بررسی عناصر دینی و اندیشههای عرفانی در حماسة جهانگیرنامه [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 293-316]
 • غلامحسین زاده، غلامحسین بررسی ساختارروایی سه داستان از تاریخ بیهقی برمبنای الگوی کنش گریماس [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 265-291]
 • غلامحسین زاده، غلامحسین بررسی جایگاه زن و بحران خانواده در داستان معاصر براساس دو رمان فمینیستی فارسی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 103-130]
 • غلامحسین زاده، غلامحسین نقش عوامل ربط زمانی در انسجام متن [دوره 10، شماره 19، 1388، صفحه 97-121]
 • غلامحسین زاده، غلامحسین سبک شناسی روایت در شعر اخوان ثالث (با تأکید بر نقد روایی نشانه ها) [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 43-72]
 • غلامرضایی، فرزانه بررسی نسبت عقل با عشق در غزل‌های عطّار، بر اساس نظریة استعارة شناختی ونگاشت «عشق به مثابه سفر [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 185-217]
 • غلامرضایی، محمد نمایة قصّه‌های پیامبران بر اساس نظریة تودوروف (نمونه: قصّة کودکی موسی) [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 258-233]
 • غلامرضایی، محمد تحلیل زمان روایی لیلی ومجنون براساس نظریۀ ژنت [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 9-46]
 • غلامرضایی، محمد تحلیل موضوعی و سبکی کتاب النّقض [دوره 2، شماره 2، 1380، صفحه 51-76]
 • غنی پور ملکشاه، احمد سبک شناسی لایه ای تذکرة الاولیاء عطار در سه لایه واژگانی، نحوی و بلاغی [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 47-89]
 • غنچه پور، موسی بررسی پیرنگ، شخصیت‌پردازی و زاویه دید در زندگی‌نامۀ خودنوشت «آن سال‌ها» [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 139-164]
 • غنچه پور، موسی تحلیل گذرایی از گفتمان فردوسی با رویکرد نقش‌گرایی: شواهدی از گفتار رستم در مواجهه با دو سپاه ایران و توران [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 141-176]

ف

 • فاضلی، فیروز تقابل­های معنایی در اشعار اقبال لاهوری [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 147-166]
 • فاضلی، فیروز بررسی شگردهای طنز موقعیّت در داستان مدیر مدرسه [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 221-248]
 • فاضل رضوی، سید محمد نقدی بر گزارش اولویت های تحقیقاتی کشور و ارائه چند پیشنهاد [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 123-134]
 • فاطمی، مرضیه السادات بررسی روایت شناسی حکایت های اسرارنامه عطّار [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 113-134]
 • فانی اسکی، راضیه بررسی شگردهای طنز موقعیّت در داستان مدیر مدرسه [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 221-248]
 • فتحی، امیر بررسی ساختاری طرح داستان فریدون بر اساس نظریه های ساختارگرایان [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 203-232]
 • فتحی فتح، ذبیح الله زمانه و خویشکاری آن در شعرناصرخسروقبادیانی [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 257-278]
 • فرازمند، سمیه ناکامیهای شاعران درباریاز آغاز شعر فارسی تا حمله مغول [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 161-185]
 • فرامرز قراملکی، احد تحلیل انتقادی و تطبیقی روش خوارزمی و جامی در شرح نی نامه مولوی [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 211-239]
 • فراهانی، رقیه روش ها و انگیزه های تحوّل انواع ادبی [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 189-226]
 • فرج زاده، منوچهر برآورد دبی سیلاب در حوضه های آبریز بر مبنای ویژگی های فیزیوگرافیک (مطالعه موردی: حوضه های آبریز زهره و خیرآباد) [دوره 2، شماره 3، 1380، صفحه 95-105]
 • فرخی، توران تحلیل محتوای کیفی گفتگو با کوه دماوند در شعر معاصر، [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرخ نیا، مهین دخت ساختار داستانی حکایت ها در حدیقه سنایی [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 39-60]
 • فرخ نیا، مهین دخت تحلیل تطبیقی مفاهیم اسطوره ای نماد انگشتر و بررسی و بازتاب آن در حکایتی از اقبال نامه نظامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرزانه قصرالدشتی، علی بررسی اصالت و قدمت برخی روایات مربوط به رستم [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 9-34]
 • فرزانه قصرالدشتی، علی شیوه‌های انتقال فره و ارتباط آن با فرزندکشی گشتاسب [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرضی، حمیدرضا بررسی نمادهای آشناسازی در برزونامه [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 211-242]
 • فرضی شوب، منیره مفهوم تنزیه از دیدگاه غزالی و سنایی [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 163-198]
 • فرهادی، نوازالله نوآوری های منزوی در غزل [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 321-360]
 • فرهنگی، سهیلا نشانه شناسی شعر «الفبای درد» سروده قیصر امین پور [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 143-166]
 • فروتن، عبدالرسول تحفةالغیب محمودبن حسین مشهدی؛ رساله‌ای در تصوف از اوایل قرن دهم [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروزنده، مسعود ساختار روایت در داستان ضحاک [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 103-120]
 • فشارکی، محمد گزارنده، راوی، شاعر: کلیدی برای حل مسألۀ منابع شاهنامه [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 63-95]
 • فشارکی، محمد نگاهی به شعر فرّخی یزدی از دیدگاه بلاغت [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 67-81]
 • فضیلت فر، علی محمد Young Persian readers’ understanding of L2 grammatical contrasts and their L2 reading proficiency [دوره 2، شماره 2، 1380، صفحه 178-201]
 • فضیلت فر، علی محمد Young Persian Speakers’L2 Phonological Decoding Abilities & Their L2 Reading Comprehension Proficiency [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 137-152]
 • فضیلت فر، علی محمد L2 Learners' Construction of Models of L2 Literacy in an EFL Context: A Socio-cultural Perspective [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 155-175]
 • فغانی، احمد قرآن معجزه ای فراتر از ساختار زبانی [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 71-89]
 • فلاح، مرتضی خواجه نظام الملک سیاست در نامه، سیاست در عمل [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 67-90]
 • فلاح، نسرین بررسی نوع روایی هفت پیکر [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 67-88]
 • فلاحی، منیژه معانی متفاوت و دیگرگون واژه‌ها و ترکیبات عامیانه در مقالات جلال آل احمد [(مقالات آماده انتشار)]
 • فهیمی، رضا همدلی؛ مهارتی آرامبخش در شاهنامه [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 255-289]
 • فهیمی، رضا معانی متفاوت و دیگرگون واژه‌ها و ترکیبات عامیانه در مقالات جلال آل احمد [(مقالات آماده انتشار)]
 • فولادی، علیرضا زندگی و شخصیت شاطر عبّاس صبوحی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 71-95]
 • فولادی، علیرضا روش ها و انگیزه های تحوّل انواع ادبی [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 189-226]

ق

 • قادری، بهزاد نقش گفتگو (دیالوگ) در تدریس ادبیات [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 91-111]
 • قادری، فاطمه دراسه فی قصائد أبی ماضی التفاؤلیه [دوره 2، شماره 2، 1380، صفحه 165-177]
 • قادری، فاطمه وصف المعارک الحربیّه فى شعر المتنبّى [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 129-145]
 • قادری، فاطمه صور من الأثر القرآنی لدی مفدی زکریا شاعر الثورة الجزائریة [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 177-196]
 • قاسمی، وحید تعامل موسیقی و جامعه [دوره 3، شماره 5 و 6، 1381، صفحه 195-214]
 • قاسمی پُرشکوه، سعید واکاوی «تقابل»، در «عدم قطعیت» معنای پست‌مدرنی غزلِ 158 دیوان حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسم زاده، سید علی نقد پسااستعماری داستان بلند «سرگذشت کندوها» نوشتة آل احمد* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 45-73]
 • قاسم زاده، سید علی بازخوانی روانشناختی- جامعه‌شناختی بخش پهلوانی شاهنامه بر مبنای نظریة داغ ننگ گافمن [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 77-102]
 • قاسم زاده، سید علی کیفیّت بازتاب آپوکالیپس در گذار از عصر اسطوره‌ به حماسه [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 113-142]
 • قاسم زاده، سید علی تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر محمّدکاظم کاظمی [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 195-219]
 • قائمی، فرزاد نقش زبان شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره [دوره 10، شماره 19، 1388، صفحه 9-36]
 • قائمی، فرزاد معرفی متن مدایح حسینیه و بررسی مشخّصات سبکی برجسته آن [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 77-112]
 • قائمی، فرزاد تحلیل سبک‌شناختی نشان‌دارهای ایدئولوژیک در همایون‌نامه عبدالرزاق دُنبلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قبادی، حسینعلی پیام‌های انسانی نظامی برای دغدغه‌های انسان معاصر [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 57-86]
 • قبادی، حسینعلی فراز و فرود اسطوره در ادب فارسی پس از عصرحافظ [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 279-304]
 • قبادی، حسین علی تحلیل مصیبت‌نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ «بازی» از دیدگاه باختین [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 9-42]
 • قبول، احسان آسیب شناسی مقالات عطار پژوهی در حوزۀ ادبیّات تطبیقی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 69-98]
 • قدیری، زهره زنان دربار گورکانیان هند و نقش آنان در گسترش زبان و ادب فارسی (1135- 932هـ . ق.) [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 9-41]
 • قربانی، فاطمه تحلیل زمان روایی لیلی ومجنون براساس نظریۀ ژنت [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 9-46]
 • قرقی، زهرا بررسی سبک شناختی توضیح «الاخلاق تحریر» [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 167-187]
 • قشقایی، سعید تأثیر دوران کودکی در بروز اختلال خودشیفتگی خاقانی [دوره 16، شماره 30، 1394، صفحه 39-69]
 • قلاوندی، زیبا بررسی و تحلیل غزل فاضل نظری، مطابق الگوی انسجام متن هلیدی و حسن [(مقالات آماده انتشار)]
 • قلی زاده، حیدر بازخوانی داستان شیخ صنعان [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 129-162]
 • قنواتی، عزت الله برآورد دبی سیلاب در حوضه های آبریز بر مبنای ویژگی های فیزیوگرافیک (مطالعه موردی: حوضه های آبریز زهره و خیرآباد) [دوره 2، شماره 3، 1380، صفحه 95-105]

ک

 • کاردانی، چنور بررسی نقش های معنایی جملات پرسشی و امری در قصاید خاقانی [دوره 10، شماره 19، 1388، صفحه 123-152]
 • کاردگر، یحیی شگردهای انتقادی در رسالۀ مجدیّه [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 189-218]
 • کاردگر، یحیی بازتاب شعر مسعود سعد در آثار سعدی [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 91-124]
 • کاردگر، یحیی بازتاب معراج مسیح در غزلیات صائب تبریزی [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 9-38]
 • کافی، غلامرضا کارکرد دیگرگون قافیه در غزل معاصر [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 135-163]
 • کافی، غلامرضا بررسی نوآوری‏ها و شگردهای زبانی رایج در غزل شاعران جوان دهة هشتاد [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 125-152]
 • کافی، غلامرضا بررسی دگردیسی گونۀ غناییِ شعر عاشقانه در سایۀ مدرنیته [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 9-42]
 • کیان، مریم شناسایی مضامین متناسب و مغایر با فرهنگ ایرانی- اسلامی درادبیات کودکان گروه سنی «ب» با استفاده از روش تحلیل محتوا [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 163-188]
 • کیانی، مژده عوامل جمعیّت شناختی مؤثّر بر فاصله اجتماعی ارامنه استان اصفهان [دوره 3، شماره 5 و 6، 1381، صفحه 215-228]
 • کیانی بارفروشی، هاله نقد روش‌شناختی 16 مقاله در حوزۀ ادبیّات و سینما [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 9-42]
 • کجانی حصاری، حجت ضرورت تصحیح مجدد دیوان اثیرالدین اومانی [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 189-214]
 • کجانی حصاری، حجت پژوهشی در انتساب سرقت ادبی به مؤلّف راحه الصدور [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 135-162]
 • کجباف، علی اکبر زنان دربار گورکانیان هند و نقش آنان در گسترش زبان و ادب فارسی (1135- 932هـ . ق.) [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 9-41]
 • کیخا فرزانه، احمد رضا بررسی معانی خطاب در ساقی‌نامه‌های نظامی [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 215-241]
 • کریمی، فرزاد تقابل زیست‌جهان «سوژه» در چند داستان مدرن و پسامدرن فارسی [دوره 18، شماره 35، 1396، صفحه 121-142]
 • کریمی، فرزاد سبک شناسی روایت در شعر اخوان ثالث (با تأکید بر نقد روایی نشانه ها) [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 43-72]
 • کریمی، محمد حسین مجدهمگر و نقد شعر [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 187-223]
 • کریم زاده، زهرا وصف در خداوندنامه صبای کاشانی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 9-33]
 • کریم زاده شوشتری نژاد، زهرا ساختار زبانی و موسیقاییِ ردیف در دیوان خاقانی [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 73-101]
 • کزازی، میر جلال الدین نمادشناسی جامه‌های سرخ در ادب فارسی (از آغاز تا دورة مشروطه) [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 274-272]
 • کلانتر، نوش آفرین نمادینگی اژدها در عرفان و دین و بن‌مایه‌های اساطیری آن [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 249-284]
 • کلهری، حدیث تحلیل تکنیک های ادبی و زبانی نیما در پرورش مفهوم اندوه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 169-203]
 • کنعانی، ابراهیم تحلیل اشعار سهراب سپهری بر اساس دیدگاه پدیدارشناسی [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 143-166]
 • کهدویی، محمدکاظم پژوهشی در زندگانی، آثار و اندیشۀ جمالی تبریزی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 69-102]
 • کهدویی، محمدکاظم وصف در خداوندنامه صبای کاشانی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 9-33]
 • کهدویی، محمدکاظم زبان فارسی و روابط فرهنگی ایران و بنگلادش [دوره 1، پیش شماره، 1379، صفحه 48-65]
 • کهدویی، محمدکاظم پارسی گویان ایرانی در دوره حکومت قطبشاهیان و عادلشاهیان [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 77-106]
 • کهدویی، محمدکاظم صـرف پـارسی یکی از کهن ترین کتابهای چاپی دستور زبان فارسی [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 137-163]
 • کهدویی، محمدکاظم نگاهی به مفهوم عرفانی «فتوح» نزد صوفیه [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 163-194]
 • کهدویی، محمد کاظم کانی شناسی(جواهرشناسی) در دیوان انوری [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 273-312]
 • کهدویی، محمد کاظم کاربرد لغز و معما در شعر مجد همگر [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 111-148]
 • کیوانپور، مرجان بررسی سیر تطوّر و کارکیایی های سیمرغ در گسترۀ ادب حماسی، طومارهای نقّالی و ادب عامّه [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 43-86]
 • کوچکی، حسن مقدمه و مفاهیم اساسی مدیریت هزینه [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 91-108]
 • کوچک زاده، مقدسه سبک شناسی لایه ای تذکرة الاولیاء عطار در سه لایه واژگانی، نحوی و بلاغی [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 47-89]

گ

 • گیتی فروز، علی محمد تحلیل و بررسی کنایه در شاهنامه فردوسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 71-94]
 • گراوند، علی بوطیقای قصّه های رمزی در غزلیّات شمس [دوره 10، شماره 18، 1388، صفحه 121-158]
 • گلی، احمد روایت گورانیِ داستان جمشید و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 207-245]
 • گلی آیسک، مجتبی شخصیّت­ شناسی کاووس در شاهنامه [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 301-339]
 • گل پرور، یوسف تحلیل عناصر داستانی در هفت گنبدنظامی گنجوی [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 197-231]
 • گلی زاده، پروین جلوه‌های گوناگون تکرار در رباعیّات مولانا [دوره 18، شماره 35، 1396، صفحه 61-89]
 • گلستانی، طیّبه بررسی پیشینه نمادین تمثیل «مرد در چاه» [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 163-202]
 • گلوی، لیلا بررسی معانی خطاب در ساقی‌نامه‌های نظامی [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 215-241]
 • گنج کریمی، الهام آسیب شناسی مقالات عطار پژوهی در حوزۀ ادبیّات تطبیقی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 69-98]

ل

 • لشکریان، آنیتا Female Friendships and Communities in George Eliot's Fictional Works [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 245-294]
 • لشکریان، آنیتا The Need for Fantasy as Dialogic Space in the Postmodern Feminist British Novel [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 153-159]

م

 • مالمیر، تیمور ساختار فنی شاهنامه [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 199-224]
 • مالمیر، تیمور بررسی نقش های معنایی جملات پرسشی و امری در قصاید خاقانی [دوره 10، شماره 19، 1388، صفحه 123-152]
 • مبین، محمدحسین آشنایی با پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد [دوره 2، شماره 3، 1380، صفحه 161-169]
 • مجوّزی، محمّد بررسی پیوند حماسه و دین در خاوران نامه ابن حُسام خوسفی [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 37-69]
 • محسنی، مرتضی عوامل مؤثر درایجاد نقش ترغیبی زبان در قصاید ناصرخسرو [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 65-125]
 • محسنی نیا، ناصر مکاشفه در اندیشه ابن عربی [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 61-88]
 • محققی، عبدالمجید تحلیل ساخت و معنا در مصباح‌الهدایه و نسبت آن با گفتمان عرفانی [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 205-171]
 • محمدی، اسفندیار ارزیابی ایده گفتگوی تمدّنها [دوره 2، شماره 2، 1380، صفحه 146-164]
 • محمدی، حسین بررسی مقایسه ای شعر حافظ وهوشنگ ابتهاج(ه-ا-سایه) [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 121-146]
 • محمدی، خدیجه بررسی دو حکایت از باب سوم مرزبان نامه بر بنیاد «الگوی کنش» گریماس [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 267-292]
 • محمدی، عباسقلی نظریّه توصیف نیما در منظومه سریویلی او [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 167-189]
 • محمدی، فرهاد فرایند شکل‌گیری ساخت بلاغیِ «عطف وجوه» [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 115-138]
 • محمدی، محمد حسین تحلیل عناصر داستانی در هفت گنبدنظامی گنجوی [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 197-231]
 • محمدیان، امیر تشخیص سبک فردی نویسندگان بر اساس شیوه تحلیلی کیوسام و بررسی کارآیی آن در زبان فارسی [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 89-112]
 • محمدی فشارکی، محسن رشیدالدّین میبدی؛ اهل حدیث یا اشعری؟ [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 47-76]
 • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف بازتاب تصاویرشعری شاعران کهن پارسی در اشعار نو مهدی اخوان ثالث [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 9-46]
 • محمدنژاد کلکناری، لیلا تحلیل انتقادهای اجتماعی در کاریکلماتورهای دهه‌ی نود [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 201-229]
 • محمودی، زهرا ضرورت تصحیح دوباره کتاب قرّة العین [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 131-158]
 • محمودی، علیرضا بررسی ارسال المثل و تمثیل در دیوان اشعار حزین لاهیجی [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 149-177]
 • محمودی، مریم ارتباط های غیر کلامی در روایتهای تاریخ بیهقی [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 201-231]
 • محمودی، مریم تحلیل تقابل‌های دوگانه در نشانه‌های اشعار نیمایی حسین منزوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودی لاهیجانی، سید علی گزارنده، راوی، شاعر: کلیدی برای حل مسألۀ منابع شاهنامه [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 63-95]
 • میدانی، مرضیه بررسی تطبیقی نمودهای انسان گرایی در گلستان سعدی با رویکرد روانشناسی انسان گرا [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 189-219]
 • مددی، غلامحسین شخصیّت پردازی با رویکرد روانشناختی در داستان سیاوش [دوره 16، شماره 30، 1394، صفحه 67-106]
 • مدرسی، فاطمه بلاغت نثر صوفیانۀ خطابی در تمهیدات­ عین­ القضات* [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 293-321]
 • مدرسی، فاطمه پایان ناپذیری شخصیّت در داستان پایانی سیمین دانشور [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 165-186]
 • مدرسی، فاطمه باستان گرایی در شعر حمید مصدق [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 11-42]
 • مدرس زاده، عبدالرضا ‌‌متن‌پژوهی «نگارستان» معین الدین جوینی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 9-39]
 • مدنی، امیرحسین ابوعلی رودباری: عارف جوانمرد [دوره 18، شماره 35، 1396، صفحه 91-120]
 • مدنی، امیرحسین «بسط عارفانه» و شیوه‌های دستیابی به آن در سلوک عرفانی (با تأکید بر شیوه‌های بسط ابوسعید ابوالخیر و روزبهان بقلی) [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 119-148]
 • مدنی، امیرحسین تحلیل شخصیّت و اندیشه های هجویری بر پایه سخنان خود او در کشف المحجوب [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 231-263]
 • مدنی، امیرحسین نگاهی به مفهوم عرفانی «فتوح» نزد صوفیه [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 163-194]
 • میر، محمد تحلیل ساختار تشبیه و تأثیر آن در دیوان کلیم کاشانی [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 167-199]
 • میر، محمد بررسی ارسال المثل و تمثیل در دیوان اشعار حزین لاهیجی [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 149-177]
 • مرادی، ایوب بررسی سرشت «شر» در رمانی از بلقیس سلیمانی براساس آرای دارل کوئن [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی، محمد بررسی نوآوری‏ها و شگردهای زبانی رایج در غزل شاعران جوان دهة هشتاد [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 125-152]
 • میرباقری فرد، سیدعلی اصغر خوانش بینامتنی، دریافت بهتر از متون عرفانی [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 89-112]
 • میرباقری فرد، سید علی اصغر رشیدالدّین میبدی؛ اهل حدیث یا اشعری؟ [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 47-76]
 • مرتضوی، سیدجمال الدین ارتباط های غیرکلامی در داستان رستم و سهراب فردوسی [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 169-206]
 • مرتضوی، سیدجمال‌الدّین پیوند سنّت و تجدّد در شعر رشید یاسمی [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 83-95]
 • مرتضوی، سید جمال الدین نقد و تحلیل عناصر داستان در ده نمونه از شعرهای روایی معاصر [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 225-256]
 • مرتضوی، سید جمال الدین آیین پهلوانی، قبل و بعد از اسلام و انتقال آن به شاهنامه فردوسی [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 83-96]
 • مرجع زاده، سعیده ریا و تزویر و انعکاس آن در اشعار جامی [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 127-157]
 • میرجلیلی، سیدحسین توان های اقتصادی مناطق بیابانی ایران [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 129-148]
 • میرجلیلی، سیدحسین سواد اطلاعاتی: انقلابی در آموزش [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 149-177]
 • میرحسینی نیری، فاطمه سادات شناسایی مضامین متناسب و مغایر با فرهنگ ایرانی- اسلامی درادبیات کودکان گروه سنی «ب» با استفاده از روش تحلیل محتوا [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 163-188]
 • میرزایی، مریم در هم تنیدگی خوشه های موسیقایی، معنایی و زبانی در مقالات شمس [دوره 16، شماره 30، 1394، صفحه 162-193]
 • میرمجربیان، لیلا نقد شروح لیلی و مجنون نظامی [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 47-76]
 • مزین، محمدرضا خطاهای کاربرد حروف اضافه در ترجمه فارسی به انگلیسی توسط دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 129-149]
 • مستعلی پارسا، غلامرضا تضاد در عین وحدت (پارادوکس) در مثنوی و غزلیّات شمس [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 195-218]
 • مسیحی‌پور، مرضیه تحفةالغیب محمودبن حسین مشهدی؛ رساله‌ای در تصوف از اوایل قرن دهم [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشاهری فرد، عطیه تحلیل مصیبت‌نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ «بازی» از دیدگاه باختین [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 9-42]
 • مشتاق مهر، رحمان تحلیل گفتمان انتقادی زندان در دو زیست-جهان کلاسیک و مدرن با تکیه برحبسیّه‌های مسعود سعد، فرّخی یزدی و محمّدتقی بهار [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 129-160]
 • مشتاق مهر، رحمان روایت گورانیِ داستان جمشید و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 207-245]
 • مشتاق مهر، رحمان تأثیرپذیری و الهام گیری سوررئالیسم از ادبیّات عرفانی با بررسی تقابلات بین آنها [دوره 13، شماره 24، 1391، صفحه 121-142]
 • مشرّف، مریم رویکرد باطنی برهان‌الدّین محقّق ترمذی و تأثیر آن در آثار مولوی [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 9-30]
 • مشرف الملک، مریم نمایة قصّه‌های پیامبران بر اساس نظریة تودوروف (نمونه: قصّة کودکی موسی) [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 258-233]
 • مشرف الملک، مریم تحلیل انتقادی رمان اشکانه (بر اساس نظریۀ فرکلاف) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشفقی، آرش بررسی پژوهش‌های عطّارشناسی در حوزه مقالات (‌1370 تا 1397) [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 69-96]
 • مظفری، صدیقه آرایه های بدیعی در صحیفه سجادیه [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 141-180]
 • مظفری، علیرضا شگردهای ایهام اصطلاحات موسیقی در اشعار عصار تبریزی و مقایسه‌ی آن با نظامی و حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظفری، غلامعلی هم زمانی یا عدم هم زمانی خشکسالی هواشناسی و خشکسالی کشاورزی (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی سرارود کرمانشاه) [دوره 2، شماره 3، 1380، صفحه 107-117]
 • مظفریان، فرزانه شاعران، وارثان آب و روشنایی و کهن الگوی سترگ آسمان [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 37-62]
 • مظفری ساغند، الهام تحلیل سبک‌شناختی نشان‌دارهای ایدئولوژیک در همایون‌نامه عبدالرزاق دُنبلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظفری نژاد راوری، مریم بررسی پیرنگ، شخصیت‌پردازی و زاویه دید در زندگی‌نامۀ خودنوشت «آن سال‌ها» [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 139-164]
 • معاذاللهی، پروانه نگرشی بر جامعه‌شناسی تولید آثار ادبی بین سال‌های1320 تا 1345با تکیه بر ترجمة‌ رمان [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 65-97]
 • معدن کن، معصومه مقایسه تطبیقی جواهرالاسمار و طوطی نامه [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 37-60]
 • مقدمی، مریم بررسی جایگاه زن و بحران خانواده در داستان معاصر براساس دو رمان فمینیستی فارسی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 103-130]
 • مکی زاده، فاطمه کتابخانه دیجیتال، تحول در خدمات کتابخانه ای [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 109-127]
 • ملک پور، سیده زهرا نقد و بررسی سیمای فیروز بن یزدگرد دوم در شاهنامه و تواریخ دوره‌ی اسلامی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 123-154]
 • ملک پور، سیده زهرا بررسی تحلیلی جایگاه بلاش بن فیروز در شاهنامه و تاریخ های دوره اسلامی [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 9-40]
 • ملک ثابت، محمد رضا انتساب کتاب دستورالوزاره به خواجه نظام الملک یاعدنی طوسی [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 9-44]
 • ملک ثابت، مهدی پژوهشی در زندگانی، آثار و اندیشۀ جمالی تبریزی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 69-102]
 • ملک ثابت، مهدی بررسی اندیشۀ مادّی گرایی در شعر احمد شاملو [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 87-116]
 • ملک ثابت، مهدی کارکردهای عرفانی تلمیحات و اقتباس های قرآنی سلطان‌ولد در عرصۀ غزل [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 41-84]
 • ملک ثابت، مهدی معرفت‌شناسی سهراب سپهری در «سوره تماشا» [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 97-111]
 • ملک ثابت، مهدی بررسی سبک سازه های گروه اسمی و سیر تحوّل آنها در اشعار نصرالله مردانی [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 35-68]
 • ملک ثابت، مهدی عناصر بیانی در اشعار عمعق بخارایی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 249-291]
 • منصوری، مهرزاد بررسی برخی از مؤلفه‌های پیچیدگی نحوی در پاره‌ای از ادبیات منثورکودک و نوجوان [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 9-36]
 • منوچهری، کوروش بررسی موضوعات غنایی در منظومه حماسی عاشقانه سام نامه [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 9-43]
 • مهتدیانی، کاظم وصف در خداوندنامه صبای کاشانی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 9-33]
 • مهران فر، صفر بررسی مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانشجویان غیربومی دانشگاه یزد و ارائه راه کارهای مناسب برای رفع آنها [دوره 3، شماره 5 و 6، 1381، صفحه 229-258]
 • مهرشاهی، داریوش آشنایی عمومی با پدیده کوه‌ریگ و پراکندگی جغرافیایی و اهمیت کوه ریگ های استان یزد [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 111-122]
 • مهرشاهی، داریوش شواهد تغییرات محیطی در نواحی خشک [دوره 2، شماره 3، 1380، صفحه 119-147]
 • موحدی، محمدرضا ‌‌متن‌پژوهی «نگارستان» معین الدین جوینی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 9-39]
 • موحدی مهرآبادی، محمدباقر تحلیل محتوایی کمی-کیفی عناصر داستانی قصه های رسول پرویزی [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 163-199]
 • موسایی، سوسن رویکرد مستملی بخاری در بهره‌گیری از داستان "حضرت موسی" برای بیان مباحث عرفانی شرح‌التعرف [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 239-270]
 • موسوی، سیدحامد نگاهی به فلسفه ستیزی در فرهنگ و تمدن اسلامی و انعکاس آن در شعر خاقانی [دوره 7، شماره 12، 1385، صفحه 127-145]
 • موسوی، سیدکاظم خردورزی و دین داری اساس هویت ایرانی در شاهنامه [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 99-127]
 • موسوی، سید کاظم شخصیّت پردازی با رویکرد روانشناختی در داستان سیاوش [دوره 16، شماره 30، 1394، صفحه 67-106]
 • موسوی، سید کاظم بررسی ساختاری طرح داستان فریدون بر اساس نظریه های ساختارگرایان [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 203-232]
 • موسوی، فاطمه شگردهای انتقادی در رسالۀ مجدیّه [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 189-218]
 • موسوی، کمال شرح و توضیح شکوائیّه شیخ الرّئیس قاجار [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 125-154]
 • موسویان، شاهرخ پژوهشی اجتماعی در شعر لری [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 149-176]
 • موسوی زاده، سید محمد اعتدال از دیدگاه اسلام و نقش آن در سلامت فرد و جامعه [دوره 1، پیش شماره، 1379، صفحه 18-36]
 • موسوی نیا، سید مهدی بررسی و تحلیل غزل فاضل نظری، مطابق الگوی انسجام متن هلیدی و حسن [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولایی، مهدی L2 Learners' Construction of Models of L2 Literacy in an EFL Context: A Socio-cultural Perspective [دوره 6، شماره 11، 1384، صفحه 155-175]

ن

 • نیازی، شهرزاد بررسی سیرۀ دادرسی قاضیان در قرن هفتم (با تکیه بر بوستان و گلستان سعدی و مثنوی مولوی) [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 217-244]
 • نیازی، شهرزاد تحلیل موضوع و کارکرد اشعار میان‌متنی در متون ادبیات ‌عامه با تکیه بر داستان‌های محبوب‌القلوب میرزا برخوردار فراهی [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 103-134]
 • ناصح، محمدمهدی جایگاه مخاطب در سخنوری [دوره 3، شماره 4، 1381، صفحه 113-128]
 • نامجو، کرامت ارتباط های غیر کلامی در روایتهای تاریخ بیهقی [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 201-231]
 • نامدار، قاسم رخدادهای ادبی در عناوین «خبر بیست و سی» (از سطوح بلاغیِ عبارات تا ظرافت های ادبی) [دوره 21، شماره 44، 1399، صفحه 117-137]
 • نبی لو، علیرضا بررسی ساختارروایی داستان کودکان بر مبنای نظریه گریماس [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 147-173]
 • نبی لو، علیرضا تحلیل تشبیهاتِ روضه الانوار [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 129-165]
 • نبی لو، علیرضا بررسی و مقایسه دیدگاه های ادبیِ سنایی و نظامی درباره شعر، شاعر و مخاطب [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 43-76]
 • نبی لو، علیرضا بررسی تطبیقی و تحلیلیِ تشبیهات نظامی و جامی (با تأکید بر مخزن الاسرار و تحفه الاحرار) [دوره 10، شماره 19، 1388، صفحه 153-191]
 • نبئی، مینا همدلی؛ مهارتی آرامبخش در شاهنامه [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 255-289]
 • نجاریان، محمدرضا بررسی وزن اشعار سعیدا نقشبند یزدی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 67-99]
 • نجاریان، محمدرضا بی بی منجّمه، بیجة منجّمه و نهانی هروی [دوره 18، شماره 35، 1396، صفحه 199-244]
 • نجاریان، محمدرضا لطافت غزلوار در قصاید سعدی [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 153-188]
 • نجاریان، محمدرضا عمعق بخارایی و تشبیه [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 119-147]
 • نجاریان، محمدرضا بررسی سبک سازه های گروه اسمی و سیر تحوّل آنها در اشعار نصرالله مردانی [دوره 22، شماره 49، 1400، صفحه 35-68]
 • نجفی بهزادی، سجاد بررسی و تحلیل عناصر داستان در چند داستان بازنویسی شده از شاهنامه برای نوجوانان* [دوره 14، شماره 27، 1393، صفحه 201-239]
 • نجفی بهزادی، سجاد بررسی و تحلیل چند حکایت بازنویسی شده از مثنوی برای نوجوانان [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 71-102]
 • نجفی بهزادی، سجاد بازنویسی خلاق یا ساده؟ (بررسی داستان‌های بازنویسی شده ویس و رامین، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون) [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 161-190]
 • نزهت، بهمن بررسی " تحقیق و تقلید"در عرفان و تصوف اسلامی [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 35-67]
 • نصیب، سیدامیرعلی سفرنامه ابن بطوطه به روایت مردم شناسی [دوره 3، شماره 5 و 6، 1381، صفحه 259-278]
 • نصیری، محسن نمایة قصّه‌های پیامبران بر اساس نظریة تودوروف (نمونه: قصّة کودکی موسی) [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 258-233]
 • نصر اصفهانی، علی نقد و بررسی انتقاد سازنده از دیدگاه سعدی و مقایسه آن با دیدگاه های صاحب نظران غربی [دوره 12، شماره 22، 1390، صفحه 9-30]
 • نصر اصفهانی، محمدرضا بررسی روایت شناسی حکایت های اسرارنامه عطّار [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 113-134]
 • نصرتی سیاهمزگی، علی بررسیِ شهرآشوب‌های درباری مسعود سعد و سنایی براساسِ نقدِ ساختارگراییِ تکوینی [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 103-134]
 • نصیری زاده، حمیدرضا بررسی وضعیت فرهنگی شهرستان های استان یزد با استفاده از روش تاکسونومی [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 179-197]
 • نصیری شیراز، زهرا نقد و بررسی ضبط و انتساب ابیاتی به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه [دوره 22، شماره 48، 1400، صفحه 9-48]
 • نصیری شیراز، زهرا تصحیح اشتباهاتی در انتساب برخی ابیات به‌ رودکی سمرقندی در لغت‌نامه دهخدا [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 9-46]
 • نظری، علی ردپای داستان قرآنی ابراهیم(ع)در مژگان سیه حافظ [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 233-263]
 • نظریانی، عبدالناصر شگردهای ایهام اصطلاحات موسیقی در اشعار عصار تبریزی و مقایسه‌ی آن با نظامی و حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیک پناه، منصور خرده گیری شتابزدة ناقدان بر شیعی ستیزی اقبال لاهوری [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 261-278]
 • نیکخو، عاطفه گفتمان ‌عشق‌ایده‌آل‌گرا با عشق‌ واقعی در رمانس امیرارسلان نامدار [دوره 22، شماره 51، 1400، صفحه 71-101]
 • نیکداراصل، محمدحسین کارکردهای هنری عناصر چهارگانه در قصاید خاقانی [دوره 17، شماره 32، 1395، صفحه 103-138]
 • نیکداراصل، محمدحسین تحلیل محتوای کیفی گفتگو با کوه دماوند در شعر معاصر، [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیکدار اصل، محمد حسین کتاب‌شناسی توصیفی -تحلیلی مقالات فارسی مرتبط با سیمین دانشور از سال 1340تا 1396 خورشیدی [دوره 21، شماره 46، 1399، صفحه 131-159]
 • نیک روز، یوسف رمزگشایی اعداد در «گرشاسب‌‌نامه» [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 175-206]
 • نیک روز، یوسف بررسی مفهوم عرفانی «درد» در شعر عطار [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 209-274]
 • نیک منش، مهدی نقد خاقانی پژوهی در تذکره های فارسی [دوره 17، شماره 33، 1395، صفحه 9-61]
 • نیکویی، علیرضا بررسیِ شهرآشوب‌های درباری مسعود سعد و سنایی براساسِ نقدِ ساختارگراییِ تکوینی [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 103-134]
 • نیکویی، علیرضا تحلیل مصیبت‌نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ «بازی» از دیدگاه باختین [دوره 21، شماره 45، 1399، صفحه 9-42]
 • نیکوبخت، ناصر پیام‌های انسانی نظامی برای دغدغه‌های انسان معاصر [دوره 13، شماره 25، 1391، صفحه 57-86]
 • نیکوبخت، ناصر بررسی مقایسه ای شعر حافظ وهوشنگ ابتهاج(ه-ا-سایه) [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 121-146]
 • نیکوبخت، ناصر بررسی نسبت عقل با عشق در غزل‌های عطّار، بر اساس نظریة استعارة شناختی ونگاشت «عشق به مثابه سفر [دوره 19، شماره 37، 1397، صفحه 185-217]
 • نیکوبخت، ناصر ساختار زبان احترام آمیز در تاریخ بیهقی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 9-30]
 • نیکوبخت، ناصر نظم اعداد در شعر خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 41-63]
 • نمک کوبی، فائزه اولیای مستور در آثار فارسی بزرگان طریقت مولویّه [دوره 19، شماره 39، 1397، صفحه 79-117]
 • نوری، علی اضطرابهای هستی شناسانه ناصرخسرو [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 257-285]
 • نوری، علی تحلیل تکنیک های ادبی و زبانی نیما در پرورش مفهوم اندوه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 169-203]
 • نورایی، الیاس بررسی تأثیر‌پذیری مولانا خالد نقشبندی از زبان و شعر حافظ [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوریان، سیدمهدی بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه‌ای [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 131-163]
 • نوریان، سید مهدی نقش صنعت نفت در ظهور سه نویسندۀ صاحب سبک مکتب داستان نویسی جنوب [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 209-239]
 • نوریان، مهدی بررسی مراتب تجلّی در میقات حضرت موسی(ع) و معراج حضرت محمّد(ص) از دیدگاه عرفا تا قرن هشتم [دوره 18، شماره 34، 1396، صفحه 159-186]
 • نوریان، مهدی جامعه شناسی موضوعی آثار سنایی [دوره 6، شماره 10، 1384، صفحه 63-92]
 • نوروزی، حامد نقش عوامل ربط زمانی در انسجام متن [دوره 10، شماره 19، 1388، صفحه 97-121]
 • نوروزی، زینب عناصر ادبیات شگرف در رمان انجیر معابد [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 89-132]
 • نوروزپور، لیلا تحلیل داستان دقوقی از مثنوی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 9-28]
 • نوین، حسین ماهیّت معرفتی و اندیشگی ادبیّ‍ات [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 165-185]
 • نوین، حسین رویکردهای جامعه شناختی در شعر پایداری دفاع مقدس [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 219-238]

و

 • واثقی خوندابی، داوود کارکردهای عرفانی تلمیحات و اقتباس های قرآنی سلطان‌ولد در عرصۀ غزل [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 41-84]
 • واثقی خوندابی، داوود غزلیات سلمان ساوجی و جهان‌نگری صوفیه [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 123-157]
 • واردی، زرین تاج اثر پذیری ساختاری کلیله و دمنه از اشعار ابوالفرج رونی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 187-209]
 • واعظ، بتول تحلیل پرسش‌محور شعر «هنوز در فکر آن کلاغم» احمد شاملو [دوره 19، شماره 36، 1397، صفحه 143-203]
 • واعظ، بتول تضاد در عین وحدت (پارادوکس) در مثنوی و غزلیّات شمس [دوره 12، شماره 23، 1390، صفحه 195-218]
 • وثاقتی جلال، محسن خاستگاه موسیقی زبان در متون نثر مرسل فارسی [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 43-74]
 • وحدانی فر، امید سرعتِ روایت در رمان «آن بیست و سه نفر» بر اساس نظریّة ژنت [دوره 19، شماره 38، 1397، صفحه 229-263]
 • وحدانی فر، امید بررسی ساختار و درونمایۀ رباعیّات انوری [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 227-254]
 • وصال، محمد رضا کاربرد لغز و معما در شعر مجد همگر [دوره 22، شماره 50، 1400، صفحه 111-148]
 • وظیفه دان ملاشاهی، فاطمه ساختار طرح در «نمایشنامه وکروم اروشی» بر اساس بوطیقای ارسطو [دوره 21، شماره 47، 1399، صفحه 85-122]
 • وفایی، عباسعلی بررسی " تحقیق و تقلید"در عرفان و تصوف اسلامی [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 35-67]

ه

ی

 • یاحقی، محمدجعفر آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 9-32]
 • یاحقی، محمد جعفر روایت شناسی داستان فرود سیاوش [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 9-34]
 • یادگاری، عبدالمهدی توضیحاتی درباره واژه های سوریه و شام [دوره 2، شماره 2، 1380، صفحه 135-145]
 • یاری، علی بررسی شعر موج ناب فارسی؛ از سرآغاز تا سرانجام [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 203-225]
 • یاسینی، امید باستان گرایی در شعر حمید مصدق [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 11-42]
 • یزدانی، حسین تحلیل و بررسی کنایه در شاهنامه فردوسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 71-94]
 • یزدانی راد، علی نبرد رستم و اسفندیار؛ روایتی حماسی از پدیده‌ای تاریخی [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 9-46]
 • یزدانی زاده، آزاده بررسی برخی از مؤلفه‌های پیچیدگی نحوی در پاره‌ای از ادبیات منثورکودک و نوجوان [دوره 16، شماره 31، 1394، صفحه 9-36]
 • یسنا، محمد یعقوب جایگاه زبان پارسی در افغانستان [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 181-209]
 • یعقوبی، پارسا واژه هوش در نی نامه [دوره 14، شماره 26، 1393، صفحه 101-119]
 • یگانه، سپیده تحلیل و بررسی سوگ‌سروده‌های واقعة منا (با تکیه بر گزیدة اشعار «منا منهای بسیاران» و قالب غزل) [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 49-69]
 • یوسفی، محمدرضا نگرش اعجاب آمیز بیهقی [دوره 7، شماره 13، 1385، صفحه 24-47]
 • یوسف پور، محمدکاظم مؤلّفه‌های مفهوم سکر در متون عرفانی [دوره 18، شماره 35، 1396، صفحه 31-60]
 • یوسف پور، محمدکاظم نشانه شناسی شعر «الفبای درد» سروده قیصر امین پور [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 143-166]
 • یوسفی نیا، شکریه بازتاب عناصراقلیمی در داستانهای روستایی امین فقیری [دوره 16، شماره 30، 1394، صفحه 103-162]
 • یوسفی نکو، عبدالمجید ریخت شناسی داستان پیامبران در تفسیر طبری و سورآبادی [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 113-142]