نمایه نویسندگان

آ

 • آقابیژنی، محمود نقد و تحلیل عناصر داستان در ده نمونه از شعرهای روایی معاصر [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 225-256]

ا

 • اردستانی رستمی، حمیدرضا ترکیبِ برشده گوهر،جان و خرد در بیتی از دیباچة شاهنامه [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 317-340]
 • الهام بخش، سید محمود ناکامیهای شاعران درباریاز آغاز شعر فارسی تا حمله مغول [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 161-185]
 • امیری، لیلا اثر پذیری ساختاری کلیله و دمنه از اشعار ابوالفرج رونی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 187-209]

ب

 • باباصفری، علی اصغر بررسی موضوعات غنایی در منظومه حماسی عاشقانه سام نامه [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 9-43]
 • باقری، بهادر نام شناسی شخصیت های قصه های عامیانه فارسی (با تکیه بر فیروز شاه نامه) [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 45-87]

پ

 • پارسانسب، محمد نگرشی تازه بر مأخذشناسی قصّهء شاه و کنیزک [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 39-67]

ج

 • جباره، عظیم بررسی تأثیر نیاکان در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 133-160]

ح

 • حاتم پور، شبنم نقش صنعت نفت در ظهور سه نویسندۀ صاحب سبک مکتب داستان نویسی جنوب [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 209-239]
 • حامدی شیروان، زهرا تحلیل داستان رستم و شغاد بر اساس مربع ایدئولوژیک ون­دایک [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 99-129]

خ

د

ذ

 • ذوالفقاری، حسن نام شناسی شخصیت های قصه های عامیانه فارسی (با تکیه بر فیروز شاه نامه) [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 45-87]

ر

 • ریاحی زمین، زهرا اثر پذیری ساختاری کلیله و دمنه از اشعار ابوالفرج رونی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 187-209]
 • ریاحی زمین، زهرا بررسی تأثیر نیاکان در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 133-160]
 • ریزه وندی، سمیرا بررسی دو حکایت از باب سوم مرزبان نامه بر بنیاد «الگوی کنش» گریماس [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 267-292]

ز

 • زرقانی، سید مهدی تحلیل داستان رستم و شغاد بر اساس مربع ایدئولوژیک ون­دایک [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 99-129]

ش

 • شعبان زاده، مریم دگرگونی درون مایةقصّه های عرفانی در بازنویسی های آذریزدی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 9-41]

ص

 • صادقی، اسماعیل نقد و تحلیل عناصر داستان در ده نمونه از شعرهای روایی معاصر [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 225-256]
 • صفایی، علی آمیختگی شطح با کاریکلماتور در نثر احمدعزیزی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 239-266]

ط

ع

 • عارفی، اکرم دگرگونی درون مایةقصّه های عرفانی در بازنویسی های آذریزدی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 9-41]
 • عزتی، الناز پایان ناپذیری شخصیّت در داستان پایانی سیمین دانشور [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 165-186]
 • علی اکبری، نسرین بررسی دو حکایت از باب سوم مرزبان نامه بر بنیاد «الگوی کنش» گریماس [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 267-292]

غ

 • غفوری، رضا بررسی عناصر دینی و اندیشههای عرفانی در حماسة جهانگیرنامه [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 293-316]
 • غفوری، محمدرضا بررسی عناصر دینی و اندیشههای عرفانی در حماسة جهانگیرنامه [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 293-316]

ف

 • فرازمند، سمیه ناکامیهای شاعران درباریاز آغاز شعر فارسی تا حمله مغول [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 161-185]

ک

م

 • محمدی، خدیجه بررسی دو حکایت از باب سوم مرزبان نامه بر بنیاد «الگوی کنش» گریماس [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 267-292]
 • مدرسی، فاطمه پایان ناپذیری شخصیّت در داستان پایانی سیمین دانشور [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 165-186]
 • مرتضوی، سید جمال الدین نقد و تحلیل عناصر داستان در ده نمونه از شعرهای روایی معاصر [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 225-256]
 • منوچهری، کوروش بررسی موضوعات غنایی در منظومه حماسی عاشقانه سام نامه [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 9-43]

ن

 • نبی لو، علیرضا تحلیل تشبیهاتِ روضه الانوار [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 129-165]
 • نجاریان، محمدرضا بررسی وزن اشعار سعیدا نقشبند یزدی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 67-99]
 • نوری، علی اضطرابهای هستی شناسانه ناصرخسرو [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 257-285]
 • نوریان، سید مهدی نقش صنعت نفت در ظهور سه نویسندۀ صاحب سبک مکتب داستان نویسی جنوب [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 209-239]
 • نوروزی، زینب عناصر ادبیات شگرف در رمان انجیر معابد [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 89-132]

و

 • واردی، زرین تاج اثر پذیری ساختاری کلیله و دمنه از اشعار ابوالفرج رونی [دوره 15، شماره 28، 1393، صفحه 187-209]

ه

 • هاشمی، محدثه عناصر ادبیات شگرف در رمان انجیر معابد [دوره 15، شماره 29، 1393، صفحه 89-132]