نمایه نویسندگان

ا

ر

  • رحمدل، غلامرضا تاریخ سیاسی معاصر و تأثیر آن در تحول ادبی عصر فرخی یزدی [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 37-54]

ع

ف

  • فضیلت فر، علی محمد Young Persian Speakers’L2 Phonological Decoding Abilities & Their L2 Reading Comprehension Proficiency [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 137-152]
  • فلاح، مرتضی خواجه نظام الملک سیاست در نامه، سیاست در عمل [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 67-90]

ق

  • قادری، بهزاد نقش گفتگو (دیالوگ) در تدریس ادبیات [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 91-111]

ل

  • لشکریان، آنیتا The Need for Fantasy as Dialogic Space in the Postmodern Feminist British Novel [دوره 5، شماره 9، 1383، صفحه 153-159]