نمایه نویسندگان

آ

 • آقاحسینی، حسین مقایسه تحلیلی کنایه و آیرونی (Irony) در ادبیات فارسی و انگلیسی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 95-127]
 • آقازینالی، زهرا مقایسه تحلیلی کنایه و آیرونی (Irony) در ادبیات فارسی و انگلیسی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 95-127]

ا

ب

 • بصیری، محمدصادق شیوه‌های کاربرد حسن تعلیل در قصاید انوری [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 65-97]

پ

 • پارسا، سید احمد مقایسه خسرو و شیرین نظامی با شیرین و فرهاد الماس خان کندوله ای [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 129-152]

ج

 • جبری، سوسن استعاره در زبان عرفانی میبدی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 29-58]
 • جلالی پندری، یدالله عناصر بیانی در اشعار عمعق بخارایی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 249-291]
 • جمشیدی، لیلا عنصر صحنه در مقامات «حریری» و حمیدی [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 9-31]
 • جمشیدیان، همایون تحلیل داستان دقوقی از مثنوی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 9-28]

چ

 • چرمگی عمرانی، مرتضی نام های شاعرانه معشوق در غزلیات خاقانی، نظامی و سعدی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 293-320]

ح

 • حجازی، بهجت السادات روان‌شناسی شخصیت در تاریخ بیهقی [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 9-39]
 • حیدریان شهری، احمدرضا داستان پردازی در اشعار احمد مطر متأثر از شیوه روایی قرآن کریم و مقایسه آن با سید قطب [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 33-62]
 • حسن لی، کاووس بررسی ساختار غزلی روایی از غزلیات شمس [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 59-94]
 • حسنلویی، فاطمه شرح و تحلیل قصیده «نونیة» ابوالبقاء رُندی [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 63-92]
 • حقیقی، شهین بررسی ساختار غزلی روایی از غزلیات شمس [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 59-94]

خ

 • خاقانی اصفهانی، محمد مقارنة بین العربیة الفصیحة والعربیة العامیة [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 181-206]
 • خسروی، اشرف خردورزی و دین داری اساس هویت ایرانی در شاهنامه [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 99-127]

د

 • دادخواه، حسن عنصر صحنه در مقامات «حریری» و حمیدی [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 9-31]

ر

 • رضایی، غلامعباس شرح و تحلیل قصیده «نونیة» ابوالبقاء رُندی [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 63-92]

ز

 • زرقانی، سیدمهدی مفهوم تنزیه از دیدگاه غزالی و سنایی [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 163-198]

س

 • سبزیان پور، وحید مقایسه مضامین تغزلی مشترک بین متنبّی و حافظ [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 93-139]
 • سبزیان پور، ,وحید مضامین شعر و ادب عربی در دیوان ایرج میرزا [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 153-208]
 • سهراب نژاد، علی حسن نظم اعداد در شعر خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 41-63]
 • سوری، محمدرضا مقایسه مضامین تغزلی مشترک بین متنبّی و حافظ [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 93-139]

ش

ص

 • صالحی، ژیلا مقایسه خسرو و شیرین نظامی با شیرین و فرهاد الماس خان کندوله ای [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 129-152]
 • صدیقی، کلثوم داستان پردازی در اشعار احمد مطر متأثر از شیوه روایی قرآن کریم و مقایسه آن با سید قطب [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 33-62]

غ

 • غریب حسینی، زهرا شیوه‌های کاربرد حسن تعلیل در قصاید انوری [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 65-97]

ف

 • فرضی شوب، منیره مفهوم تنزیه از دیدگاه غزالی و سنایی [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 163-198]

ق

م

 • مالمیر، تیمور ساختار فنی شاهنامه [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 199-224]
 • مظفری، صدیقه آرایه های بدیعی در صحیفه سجادیه [دوره 9، ضمیمه شماره 17، 1387، صفحه 141-180]
 • ملک ثابت، مهدی عناصر بیانی در اشعار عمعق بخارایی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 249-291]
 • موسوی، سیدکاظم خردورزی و دین داری اساس هویت ایرانی در شاهنامه [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 99-127]

ن

 • نیک روز، یوسف بررسی مفهوم عرفانی «درد» در شعر عطار [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 209-274]
 • نیکوبخت، ناصر نظم اعداد در شعر خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 16، 1387، صفحه 41-63]
 • نوروزپور، لیلا تحلیل داستان دقوقی از مثنوی [دوره 9، شماره 17، 1387، صفحه 9-28]