نمایه نویسندگان

ا

 • اسماعیلی، مراد تبارشناسی شهرت خیّام در غرب [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 187-201]
 • اکبری مفاخر، آرش هستی شناسی دیوان در حماسه های ملّی برپایه شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 61-87]
 • اکرمی، میرجلیل رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر فارسی [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 225-248]
 • امینی، محمدرضا تعریف بند (پاراگراف) در نثر فارسی [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 55-86]
 • امن خانی، عیسی تبارشناسی شهرت خیّام در غرب [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 187-201]
 • انصاری، شهره بررسی و تحلیل و نقد اصطلاحات صوفیه در کشف المحجوب هجویری [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 87-116]

پ

 • پارسا، شمسی نظریّه توصیف نیما در منظومه سریویلی او [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 167-189]

ح

خ

 • خاکپور، محمد رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر فارسی [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 225-248]
 • خسروی، اشرف تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه) [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 9-37]

ر

 • رحمدل، غلامرضا بررسی محتوایی و تصویری شعر سلمان هراتی در مجموعه آسمان سبز [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 117-136]

س

 • ساکت، سلمان آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 9-32]

ش

 • شیری، قهرمان تمثیل و تصویری نو از کارکردها و انواع آن [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 33-54]

ط

 • طغیانی، اسحاق تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه) [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 9-37]

ع

 • عباسی، سکینه نقد و بررسی قصّه گنبد سفید (بر اساس قصّه هفتم منظومه هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی) [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 203-223]
 • عبداللّهی اهر، محبوبه مراتب انوار و تطبیق آن با نصوص عرفانی و شعر مولوی [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 191-223]

ف

 • فرخ نیا، مهین دخت ساختار داستانی حکایت ها در حدیقه سنایی [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 39-60]
 • فرهنگی، سهیلا نشانه شناسی شعر «الفبای درد» سروده قیصر امین پور [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 143-166]

ک

 • کهدویی، محمدکاظم صـرف پـارسی یکی از کهن ترین کتابهای چاپی دستور زبان فارسی [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 137-163]

م

 • محمدی، عباسقلی نظریّه توصیف نیما در منظومه سریویلی او [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 167-189]
 • محمدیان، امیر تشخیص سبک فردی نویسندگان بر اساس شیوه تحلیلی کیوسام و بررسی کارآیی آن در زبان فارسی [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 89-112]

ن

 • نوین، حسین ماهیّت معرفتی و اندیشگی ادبیّ‍ات [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 165-185]

ی

 • یاحقی، محمدجعفر آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 20، 1389، صفحه 9-32]
 • یوسف پور، محمدکاظم نشانه شناسی شعر «الفبای درد» سروده قیصر امین پور [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 143-166]
 • یوسفی نکو، عبدالمجید ریخت شناسی داستان پیامبران در تفسیر طبری و سورآبادی [دوره 11، شماره 21، 1389، صفحه 113-142]