دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 1-372 
3. پیام‌های انسانی نظامی برای دغدغه‌های انسان معاصر

صفحه 57-86

مریم صادقی؛ حسینعلی قبادی؛ ناصر نیکوبخت