دوره و شماره: دوره 18، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 1-315 (بهار و تابستان 1396) 
5. ریا و تزویر و انعکاس آن در اشعار جامی

صفحه 127-157

سعیده مرجع زاده؛ عنایت الله شریف پور؛ احمد امیری خراسانی


10. کانی شناسی(جواهرشناسی) در دیوان انوری

صفحه 273-312

امرالله اسکندری؛ محمد کاظم کهدویی