دوره و شماره: دوره 18، شماره 35، زمستان 1396، صفحه 1-226 (پاییز و زمستان 1396) 
2. مؤلّفه‌های مفهوم سکر در متون عرفانی

صفحه 31-60

بهروز سلطانی؛ محمدکاظم یوسف پور


3. جلوه‌های گوناگون تکرار در رباعیّات مولانا

صفحه 61-89

سواد سواری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده