دوره و شماره: دوره 19، شماره 36، خرداد 1397، صفحه 1-233 
کیفیّت بازتاب آپوکالیپس در گذار از عصر اسطوره‌ به حماسه

صفحه 113-142

فتانه صادقیان؛ محمد شفیع صفاری؛ سید علی قاسم زاده


تحلیل ساخت و معنا در مصباح‌الهدایه و نسبت آن با گفتمان عرفانی

صفحه 205-171

عبدالمجید محققی؛ فاطمه حیات داودی؛ میترا اکبرزاده


بررسی انواع روابط بینامتنی اشعار احمد عزیزی و قرآن کریم

صفحه 207-231

فرنگیس شاهرخی؛ اسماعیل صادقی؛ محمدرضا سنگری