دوره و شماره: دوره 19، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 1-274 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل زمان روایی لیلی ومجنون براساس نظریۀ ژنت

صفحه 9-46

فاطمه قربانی؛ محمد غلامرضایی


2. کارکردهای بدل بلاغی در غزلیات حافظ

صفحه 47-77

بهنوش رحیمی هرسینی؛ علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ قاسم صحرایی


7. روایت گورانیِ داستان جمشید و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی

صفحه 207-245

سید آرمان حسینی آبباریکی؛ رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی