دوره و شماره: دوره 3، شماره 5 و 6 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1381، صفحه 15-303 
8. بررسی پدیده «بلوغ زودرس»

صفحه 179-193

سیدکاظم علوی لنگرودی