دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1383، صفحه 9-135 

مقاله پژوهشی

10. غربت و بیگانگی در شعر صعالیک جاهلی

صفحه 193-218

رضا افخمی عقدا