دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1385، صفحه 11-196 

مقاله پژوهشی

1. نگاهی دیگر به قصّه زال و رودابه

صفحه 11-24

غلامرضا رحمدل شرفشادهی


7. پژوهشی اجتماعی در شعر لری

صفحه 149-176

شاهرخ موسویان؛ عباس خائفی