دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1388، صفحه 9-240 

مقاله پژوهشی

1. نقش زبان شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره

صفحه 9-36

فرزاد قائمی؛ مهدخت پورخالقی چترودی


4. نقش عوامل ربط زمانی در انسجام متن

صفحه 97-121

حامد نوروزی؛ غلامحسین غلامحسین زاده