دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1389، صفحه 9-248