دوره و شماره: دوره 23، شماره 52، خرداد 1401، صفحه 9-203 

مقاله ترویجی

تأثیرپذیری قهرمانان افسانه‌های عامه از شاهنامه

صفحه 129-167

حسین پولادیان؛ فرامرز خجسته؛ زهرا انصاری