دوره و شماره: دوره 23، شماره 52، خرداد 1401، صفحه 9-203