سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

برگ درخواست اشتراک فصلنامة علمی‌پژوهشی کاوش‌نامه

مشخصات مشترک

نام: 000000000000000000000000000000000000000000000000نام خانوادگی0000000000000000000000000000000000000000000000000

شغل یا سمت: 00000000000000000000000000000000000000میزان تحصیلات: 000000000000000000000000000000000000000000

نام سازمان (اشخاص حقوقی): 0000000000000000000000000000000000000000000000000

نشانی: 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000کد پستی: 00000000000000000000000

شماره تلفن: 0000000000000000000000000000000000000000000000000

Email: 0000000000000000000000000000000000000000000000000

شماره و تاریخ فیش: 0000000000000000000000000000000000000000000000000

آغاز اشتراک:  ƒ   از آخرین شمارة منتشر شده.         ƒاز شماره : 000000000000000000000000000000000000000

توضیحات:

 

 

1ـ بهای هر شماره با احتساب هزینه‌های پنجاه هزار ریال) است که لازم است حداقل برای دو شماره و حداکثر برای شش شماره مبلغ لازم به حساب جاری شمارة  2007518687 بانک تجارت دانشگاه یزد به نام درآمد انتشارات دانشگاه یزد واریز گردد و اصل فیش بانکی همراه با فرم اشتراک تکمیل شده به نشانی دفتر مجله ارسال شود.

2ـ برای خرید شمــاره‌های قبلی فصلنامه با نشــانی دفتر مجله مکاتبه فرمایید یا با شمـاره تلفن 31232096-035 تماس حاصل نمایید.

نشانی دفتر فصلنامه: یزدکدپستی 13149-89158، صفائیه خیابان پژوهش- دانشگاه یزد ساختمان استقلال - دفتر فصلنامة علمی‌پژوهشی کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی.

تلفکس : 31232096-035آدرس پست الکترونیکی:Kavoshnameh@Yazdjournsls.ac.ir