سوگنامه دکتر صادقیان

دوره 20، شماره 40، خرداد 1398، صفحه 0-0


روایت شناسی داستان فرود سیاوش

دوره 14، شماره 26، مهر 1393، صفحه 9-34

مینا بهنام؛ محمد جعفر یاحقی


دگرگونی درون مایةقصّه های عرفانی در بازنویسی های آذریزدی

دوره 15، شماره 28، مهر 1393، صفحه 9-41

اکرم عارفی؛ مریم شعبان زاده


بررسی موضوعات غنایی در منظومه حماسی عاشقانه سام نامه

دوره 15، شماره 29، اسفند 1393، صفحه 9-43

کوروش منوچهری؛ علی اصغر باباصفری


بررسی برخی از مؤلفه‌های پیچیدگی نحوی در پاره‌ای از ادبیات منثورکودک و نوجوان

دوره 16، شماره 31، بهمن 1394، صفحه 9-36

آزاده یزدانی زاده؛ مهرزاد منصوری؛ جلال رحیمیان


نوآوری های شاعران امروز در عرصة «طرح» شعر

دوره 17، شماره 32، فروردین 1395، صفحه 9-45

محمّدرضا روزبه


نقد خاقانی پژوهی در تذکره های فارسی

دوره 17، شماره 33، اسفند 1395، صفحه 9-61

محیا ستوده نیا؛ مهدی نیک منش


«دفتر دلگشا» و تلمیحات شاه‌نامه‌ای آن

دوره 18، شماره 34، شهریور 1396، صفحه 9-36

رضا غفوری


آذر برزین در متون پهلوانی پس از شاهنامه

دوره 19، شماره 36، خرداد 1397، صفحه 9-32

رضا غفوری


تحلیل زمان روایی لیلی ومجنون براساس نظریۀ ژنت

دوره 19، شماره 39، اسفند 1397، صفحه 9-46

فاطمه قربانی؛ محمد غلامرضایی


ساختار زبان احترام آمیز در تاریخ بیهقی

دوره 20، شماره 42، آذر 1398، صفحه 9-30

محمدحسن جمشیدی؛ ناصر نیکوبخت


نقد روش‌شناختی 16 مقاله در حوزۀ ادبیّات و سینما

دوره 20، شماره 43، اسفند 1398، صفحه 9-42

هاله کیانی بارفروشی؛ قدسیه رضوانیان


زنان دربار گورکانیان هند و نقش آنان در گسترش زبان و ادب فارسی (1135- 932هـ . ق.)

دوره 21، شماره 44، خرداد 1399، صفحه 9-41

زهره قدیری؛ علی اکبر جعفری؛ علی اکبر کجباف


تحلیل مصیبت‌نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ «بازی» از دیدگاه باختین

دوره 21، شماره 45، شهریور 1399، صفحه 9-42

عطیه مشاهری فرد؛ حسین علی قبادی؛ مریم حسینی؛ علیرضا نیکویی


وصف در خداوندنامه صبای کاشانی

دوره 21، شماره 46، آذر 1399، صفحه 9-33

زهرا کریم زاده؛ کاظم مهتدیانی؛ محمدکاظم کهدویی


نقد و بررسی ضبط و انتساب ابیاتی به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه

دوره 22، شماره 48، خرداد 1400، صفحه 9-48

زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی؛ سجاد دهقان


‌‌متن‌پژوهی «نگارستان» معین الدین جوینی

دوره 20، شماره 40، خرداد 1398، صفحه 9-39

حسین پورشریف؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ محمدرضا موحدی