نمایه نویسندگان

ب

  • بردبار، غلامرضا تجارت الکترونیک، گامی بسوی اشتغال (مدلها، چالشها و راهکارها) [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 9-26]

ت

  • تقوایی، محمّد ارزشیابی در سازمان و مدیریت [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 199-222]
  • توتونچی، جلیل بررسی وضعیت فرهنگی شهرستان های استان یزد با استفاده از روش تاکسونومی [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 179-197]

ح

ز

س

  • سپهر، حمید توسعه کار تیمی و تغییر رفتار سازمانی در مراقبت از کودکان بی سرپرست [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 59-90]

ک

  • کوچکی، حسن مقدمه و مفاهیم اساسی مدیریت هزینه [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 91-108]

ل

  • لشکریان، آنیتا Female Friendships and Communities in George Eliot's Fictional Works [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 245-294]

م

ن

  • نصیری زاده، حمیدرضا بررسی وضعیت فرهنگی شهرستان های استان یزد با استفاده از روش تاکسونومی [دوره 4، شماره 7 و 8، 1382، صفحه 179-197]