نمایه نویسندگان

ا

 • امین زاده گوهری، محمد تحلیل تطبیقی مفاهیم اسطوره‌ای نماد انگشتری و بررسی بازتاب آن در حکایتی از اقبال نامۀ نظامی [دوره 24، شماره 56، 1402، صفحه 45-84]

ب

 • بشیری زیرمانلو، حامد نقد زبان حماسی در منظومۀ برزونامه (بخش کهن) [دوره 24، شماره 57، 1402، صفحه 51-83]
 • بصیری، محمد صادق تحلیل تطبیقی مفاهیم اسطوره‌ای نماد انگشتری و بررسی بازتاب آن در حکایتی از اقبال نامۀ نظامی [دوره 24، شماره 56، 1402، صفحه 45-84]

ج

 • جیهانی، الهه تحلیل تقابل‌های دوگانه در نشانه‌های اشعار نیمایی حسین منزوی [دوره 24، شماره 56، 1402، صفحه 139-175]

ح

 • حاجیانی، فرخ شیوه‌های انتقال فره و ارتباط آن با فرزندکشی گشتاسب [دوره 24، شماره 56، 1402، صفحه 85-102]
 • حسینی امین، حسین بررسی انواع مغالطه در مثنوی «همایون کتاب» شارق یزدی [دوره 24، شماره 56، 1402، صفحه 103-137]

خ

 • خاتمی، احمد تحلیل انتقادی رمان اشکانه (بر اساس نظریۀ فرکلاف) [دوره 24، شماره 56، 1402، صفحه 9-43]

ر

 • رحیمیان، آرام تحلیل انتقادی رمان اشکانه (بر اساس نظریۀ فرکلاف) [دوره 24، شماره 56، 1402، صفحه 9-43]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود شیوه‌های انتقال فره و ارتباط آن با فرزندکشی گشتاسب [دوره 24، شماره 56، 1402، صفحه 85-102]

س

 • سنچولی، احمد بررسی و تحلیل عنصر عاطفه در «مجموعه شعر رهروان بی‌برگ» سروده تقی پورنامداریان [دوره 24، شماره 56، 1402، صفحه 177-207]

غ

 • غریب حسینی، زهرا بررسی انواع مغالطه در مثنوی «همایون کتاب» شارق یزدی [دوره 24، شماره 56، 1402، صفحه 103-137]

ف

 • فرخ نیا، مهین دخت تحلیل تطبیقی مفاهیم اسطوره‌ای نماد انگشتری و بررسی بازتاب آن در حکایتی از اقبال نامۀ نظامی [دوره 24، شماره 56، 1402، صفحه 45-84]
 • فرزانه قصرالدشتی، علی شیوه‌های انتقال فره و ارتباط آن با فرزندکشی گشتاسب [دوره 24، شماره 56، 1402، صفحه 85-102]

گ

 • گودرزی، سلمان کارکرد ساخت گذرایی در تحلیل تیپ شناسی شخصیت در رمان «ترلان» [دوره 24، شماره 57، 1402، صفحه 9-50]

م

 • محمودی، مریم تحلیل تقابل‌های دوگانه در نشانه‌های اشعار نیمایی حسین منزوی [دوره 24، شماره 56، 1402، صفحه 139-175]
 • میرانی، ارسطو کارکرد ساخت گذرایی در تحلیل تیپ شناسی شخصیت در رمان «ترلان» [دوره 24، شماره 57، 1402، صفحه 9-50]
 • مشرف الملک، مریم تحلیل انتقادی رمان اشکانه (بر اساس نظریۀ فرکلاف) [دوره 24، شماره 56، 1402، صفحه 9-43]

و

 • واعظ، بتول کارکرد ساخت گذرایی در تحلیل تیپ شناسی شخصیت در رمان «ترلان» [دوره 24، شماره 57، 1402، صفحه 9-50]