نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آه آه، صیقلِ دل و روح [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 101-130]

ا

 • ابوتراب خسروی همکنشی ادبیات و نقاشی در داستانی از ابوتراب خسروی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 131-151]
 • اخلاق بررسی سیرۀ دادرسی قاضیان در قرن هفتم (با تکیه بر بوستان و گلستان سعدی و مثنوی مولوی) [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 217-244]
 • ادیان نمادینگی اژدها در عرفان و دین و بن‌مایه‌های اساطیری آن [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 249-284]
 • ادبیّات انتقادی شگردهای انتقادی در رسالۀ مجدیّه [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 189-218]
 • ادبیّات دفاع مقدس بررسی و تحلیل محتوای قرآنی رمان بیوتن [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 43-68]
 • ادبیات غنایی بررسی گونه های شعر غنایی در دیوان وحشی بافقی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 155-188]
 • ایران جایگاه زبان پارسی در افغانستان [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 181-209]
 • از بررسی کاربردی و تحلیل حرف اضافه «از» در کتاب مرزبان نامه [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 185-216]
 • اژدها نمادینگی اژدها در عرفان و دین و بن‌مایه‌های اساطیری آن [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 249-284]
 • اسطوره نمادینگی اژدها در عرفان و دین و بن‌مایه‌های اساطیری آن [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 249-284]
 • افغانستان جایگاه زبان پارسی در افغانستان [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 181-209]
 • الله آه، صیقلِ دل و روح [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 101-130]
 • اله آه، صیقلِ دل و روح [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 101-130]
 • امثال فارسی و عربی ضرورت تصحیح دوباره کتاب قرّة العین [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 131-158]
 • انواع ادبی بررسی گونه های شعر غنایی در دیوان وحشی بافقی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 155-188]
 • اوحدی بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه‌ای [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 131-163]

ب

 • بافت فرهنگی تحلیل سنجشی نمود بافت فرهنگی در دو متن گلستان و بهارستان (با تأکید بر مشخصه زبانی وجهیّت در فرانقش بینافردی) [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 95-122]
 • بحران خانواده بررسی جایگاه زن و بحران خانواده در داستان معاصر براساس دو رمان فمینیستی فارسی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 103-130]
 • بررسی متنی تحلیل و بررسی سوگ‌سروده‌های واقعة منا (با تکیه بر گزیدة اشعار «منا منهای بسیاران» و قالب غزل) [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 49-69]
 • بینامتنیّت‌ تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر محمّدکاظم کاظمی [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 195-219]
 • بهارستان جامی تحلیل سنجشی نمود بافت فرهنگی در دو متن گلستان و بهارستان (با تأکید بر مشخصه زبانی وجهیّت در فرانقش بینافردی) [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 95-122]

ت

 • تاجیکی جایگاه زبان پارسی در افغانستان [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 181-209]
 • تاجیکستان و وحدت فرهنگی جایگاه زبان پارسی در افغانستان [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 181-209]
 • تاریخ بیهقی ساختار زبان احترام آمیز در تاریخ بیهقی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 9-30]
 • تاریخ بیهقی تحلیل متن «نامۀ امیر مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه» از تاریخ بیهقی بر اساس نظریة کنش گفتارِ جان راجرز سرل [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 159-184]
 • تحلیل گفتمان تحلیل متن «نامۀ امیر مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه» از تاریخ بیهقی بر اساس نظریة کنش گفتارِ جان راجرز سرل [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 159-184]
 • تذکرة شعرای معاصرین زندگی و شخصیت شاطر عبّاس صبوحی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 71-95]
 • ترکیب کنایی تحلیل و بررسی کنایه در شاهنامه فردوسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 71-94]
 • تصحیح توضیح دو ضبط از دیوان حافظ («جام اسکندر» و «دیو مسلمان نشود») [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 9-47]
 • تصحیح انتقادی ضرورت تصحیح مجدد کلیات وحشی بافقی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 41-69]
 • تصحیح انتقادی بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه‌ای [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 131-163]
 • تصحیح متن ضرورت تصحیح دوباره کتاب قرّة العین [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 131-158]
 • تصویر آفرینی کنایه تحلیل و بررسی کنایه در شاهنامه فردوسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 71-94]
 • تعامل ادبیّات و سینما نقد روش‌شناختی 16 مقاله در حوزۀ ادبیّات و سینما [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 9-42]
 • تکامل انسان آه، صیقلِ دل و روح [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 101-130]
 • تلمیح تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر محمّدکاظم کاظمی [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 195-219]
 • تواریخ دوره اسلامی نقد و بررسی سیمای فیروز بن یزدگرد دوم در شاهنامه و تواریخ دوره‌ی اسلامی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 123-154]

ج

 • جام اسکندر توضیح دو ضبط از دیوان حافظ («جام اسکندر» و «دیو مسلمان نشود») [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 9-47]
 • جان راجرز سرل تحلیل متن «نامۀ امیر مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه» از تاریخ بیهقی بر اساس نظریة کنش گفتارِ جان راجرز سرل [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 159-184]
 • جلال آل‌احمد بررسی شگردهای طنز موقعیّت در داستان مدیر مدرسه [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 221-248]
 • جمالی تبریزی پژوهشی در زندگانی، آثار و اندیشۀ جمالی تبریزی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 69-102]

ح

 • حرف اضافه بررسی کاربردی و تحلیل حرف اضافه «از» در کتاب مرزبان نامه [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 185-216]
 • حکایت بررسی سیرۀ دادرسی قاضیان در قرن هفتم (با تکیه بر بوستان و گلستان سعدی و مثنوی مولوی) [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 217-244]
 • حکایت اخلاقی آیا گلستان سعدی مقامه است؟ [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 165-194]
 • حماسة دینی تأثیر ساقی‌نامه بر آمیختگی زبان حماسی و غنایی در حملة حیدری راجی کرمانی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 153-180]
 • حملة حیدری تأثیر ساقی‌نامه بر آمیختگی زبان حماسی و غنایی در حملة حیدری راجی کرمانی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 153-180]

خ

 • خمسه‌سرایی پژوهشی در زندگانی، آثار و اندیشۀ جمالی تبریزی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 69-102]

د

 • داستان‌نویسی معاصر بررسی شگردهای طنز موقعیّت در داستان مدیر مدرسه [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 221-248]
 • داستان‌های فمینیستی بررسی جایگاه زن و بحران خانواده در داستان معاصر براساس دو رمان فمینیستی فارسی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 103-130]
 • دری جایگاه زبان پارسی در افغانستان [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 181-209]
 • درونمایه داستان بررسی و تحلیل محتوای قرآنی رمان بیوتن [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 43-68]
 • دستور زبان تاریخی بررسی کاربردی و تحلیل حرف اضافه «از» در کتاب مرزبان نامه [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 185-216]
 • دگردیسی کارکرد دگردیسی در روایتگری هزارویک‌شب (با معرفی نوع ادبی خاص) [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 97-129]
 • دگردیسی نمادینگی اژدها در عرفان و دین و بن‌مایه‌های اساطیری آن [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 249-284]
 • دلالت بررسی کاربردی و تحلیل حرف اضافه «از» در کتاب مرزبان نامه [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 185-216]
 • دیوان حافظ توضیح دو ضبط از دیوان حافظ («جام اسکندر» و «دیو مسلمان نشود») [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 9-47]
 • دیوان سومنات همکنشی ادبیات و نقاشی در داستانی از ابوتراب خسروی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 131-151]

ذ

ر

 • راجی کرمانی تأثیر ساقی‌نامه بر آمیختگی زبان حماسی و غنایی در حملة حیدری راجی کرمانی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 153-180]
 • رسالۀ مجدیّه شگردهای انتقادی در رسالۀ مجدیّه [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 189-218]
 • رضا امیرخانی بررسی و تحلیل محتوای قرآنی رمان بیوتن [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 43-68]
 • رمان بیوتن بررسی و تحلیل محتوای قرآنی رمان بیوتن [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 43-68]
 • روایت کارکرد دگردیسی در روایتگری هزارویک‌شب (با معرفی نوع ادبی خاص) [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 97-129]

ز

 • زبان احترام‌آمیز ساختار زبان احترام آمیز در تاریخ بیهقی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 9-30]
 • زبان‌شناسی نقش‌گرا تحلیل سنجشی نمود بافت فرهنگی در دو متن گلستان و بهارستان (با تأکید بر مشخصه زبانی وجهیّت در فرانقش بینافردی) [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 95-122]
 • زبان علم بررسی فرآیندهای واژه سازی در معادل یابی واژگان علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انگلیسی ـ فارسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 31-69]
 • زبان فارسی جایگاه زبان پارسی در افغانستان [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 181-209]
 • زرویی نصرآباد سبک‌شناسی نقیضه در آثار طنز زرویی نصرآباد [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 71-100]
 • زن بررسی جایگاه زن و بحران خانواده در داستان معاصر براساس دو رمان فمینیستی فارسی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 103-130]

ژ

 • ژولیا کریستوا تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر محمّدکاظم کاظمی [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 195-219]

س

 • ساختار روایی آیا گلستان سعدی مقامه است؟ [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 165-194]
 • ساقی‌نامه تأثیر ساقی‌نامه بر آمیختگی زبان حماسی و غنایی در حملة حیدری راجی کرمانی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 153-180]
 • سبک بیهقی ساختار زبان احترام آمیز در تاریخ بیهقی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 9-30]
 • سبک‌شناسی سبک‌شناسی نقیضه در آثار طنز زرویی نصرآباد [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 71-100]
 • سعدی بررسی سیرۀ دادرسی قاضیان در قرن هفتم (با تکیه بر بوستان و گلستان سعدی و مثنوی مولوی) [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 217-244]
 • سعید نفیسی بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه‌ای [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 131-163]
 • سلطان مسعود تحلیل متن «نامۀ امیر مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه» از تاریخ بیهقی بر اساس نظریة کنش گفتارِ جان راجرز سرل [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 159-184]
 • سینمای اقبتاسی نقد روش‌شناختی 16 مقاله در حوزۀ ادبیّات و سینما [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 9-42]
 • سوگ‌سرایی تحلیل و بررسی سوگ‌سروده‌های واقعة منا (با تکیه بر گزیدة اشعار «منا منهای بسیاران» و قالب غزل) [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 49-69]

ش

 • شاطر عباس صبوحی زندگی و شخصیت شاطر عبّاس صبوحی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 71-95]
 • شاهنامة فردوسی تحلیل و بررسی کنایه در شاهنامه فردوسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 71-94]
 • شاهنامه نقد و بررسی سیمای فیروز بن یزدگرد دوم در شاهنامه و تواریخ دوره‌ی اسلامی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 123-154]
 • شخصیت‌پردازی کارکرد دگردیسی در روایتگری هزارویک‌شب (با معرفی نوع ادبی خاص) [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 97-129]
 • شخصیت‌های تاریخی بازتاب وقایع و شخصیت های تاریخی در شعر سبک خراسانی؛ با تاکید بر اشعار فرخی سیستانی و منوچهری [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 219-253]
 • شعر دوره قاجار زندگی و شخصیت شاطر عبّاس صبوحی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 71-95]
 • شعر فارسی بررسی گونه های شعر غنایی در دیوان وحشی بافقی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 155-188]
 • شعر فارسی قرن هشتم و نهم پژوهشی در زندگانی، آثار و اندیشۀ جمالی تبریزی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 69-102]
 • شعر قرن دهم ضرورت تصحیح مجدد کلیات وحشی بافقی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 41-69]
 • شعر مقاومت افغانستان تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر محمّدکاظم کاظمی [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 195-219]
 • شهرنوش پارسی پور بررسی جایگاه زن و بحران خانواده در داستان معاصر براساس دو رمان فمینیستی فارسی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 103-130]
 • شیوۀ انشاء آیا گلستان سعدی مقامه است؟ [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 165-194]

ص

 • صرف بررسی فرآیندهای واژه سازی در معادل یابی واژگان علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انگلیسی ـ فارسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 31-69]

ض

 • ضبط دشوارتر توضیح دو ضبط از دیوان حافظ («جام اسکندر» و «دیو مسلمان نشود») [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 9-47]

ط

 • طبقۀ اجتماعی ساختار زبان احترام آمیز در تاریخ بیهقی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 9-30]
 • طرح هنری کارکرد دگردیسی در روایتگری هزارویک‌شب (با معرفی نوع ادبی خاص) [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 97-129]
 • طنز سبک‌شناسی نقیضه در آثار طنز زرویی نصرآباد [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 71-100]
 • طنز موقعیّت بررسی شگردهای طنز موقعیّت در داستان مدیر مدرسه [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 221-248]

ع

 • عرفان نمادینگی اژدها در عرفان و دین و بن‌مایه‌های اساطیری آن [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 249-284]

غ

 • غزل تحلیل و بررسی سوگ‌سروده‌های واقعة منا (با تکیه بر گزیدة اشعار «منا منهای بسیاران» و قالب غزل) [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 49-69]

ف

 • فرانقش بینافردی تحلیل سنجشی نمود بافت فرهنگی در دو متن گلستان و بهارستان (با تأکید بر مشخصه زبانی وجهیّت در فرانقش بینافردی) [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 95-122]
 • فریبا وفی بررسی جایگاه زن و بحران خانواده در داستان معاصر براساس دو رمان فمینیستی فارسی [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 103-130]
 • فرخی سیستانی بازتاب وقایع و شخصیت های تاریخی در شعر سبک خراسانی؛ با تاکید بر اشعار فرخی سیستانی و منوچهری [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 219-253]
 • فرهنگستان زبان و ادب فارسی بررسی فرآیندهای واژه سازی در معادل یابی واژگان علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انگلیسی ـ فارسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 31-69]
 • فیروز بن یزدگرد نقد و بررسی سیمای فیروز بن یزدگرد دوم در شاهنامه و تواریخ دوره‌ی اسلامی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 123-154]

ق

 • قاضی بررسی سیرۀ دادرسی قاضیان در قرن هفتم (با تکیه بر بوستان و گلستان سعدی و مثنوی مولوی) [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 217-244]
 • قرآن کریم بررسی و تحلیل محتوای قرآنی رمان بیوتن [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 43-68]
 • قرّة‌العین (قرّ‌ةالعیون) ضرورت تصحیح دوباره کتاب قرّة العین [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 131-158]
 • قرن هفتم و هشتم بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه‌ای [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 131-163]

ک

 • کاربرد بررسی کاربردی و تحلیل حرف اضافه «از» در کتاب مرزبان نامه [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 185-216]
 • کلیات وحشی بافقی ضرورت تصحیح مجدد کلیات وحشی بافقی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 41-69]
 • کنش گفتار تحلیل متن «نامۀ امیر مسعود به آلتونتاش خوارزمشاه» از تاریخ بیهقی بر اساس نظریة کنش گفتارِ جان راجرز سرل [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 159-184]

گ

 • گلستان سعدی آیا گلستان سعدی مقامه است؟ [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 165-194]
 • گلستان سعدی تحلیل سنجشی نمود بافت فرهنگی در دو متن گلستان و بهارستان (با تأکید بر مشخصه زبانی وجهیّت در فرانقش بینافردی) [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 95-122]

م

 • متون اخلاقی ‌‌متن‌پژوهی «نگارستان» معین الدین جوینی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 9-39]
 • محمّدکاظم کاظمی تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر محمّدکاظم کاظمی [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 195-219]
 • مدیر مدرسه بررسی شگردهای طنز موقعیّت در داستان مدیر مدرسه [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 221-248]
 • میرزا محمّدخان مجدالملک شگردهای انتقادی در رسالۀ مجدیّه [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 189-218]
 • مرزبان‌نامه بررسی کاربردی و تحلیل حرف اضافه «از» در کتاب مرزبان نامه [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 185-216]
 • مسلمان توضیح دو ضبط از دیوان حافظ («جام اسکندر» و «دیو مسلمان نشود») [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 9-47]
 • مطالعات تطبیقی ادبیات همکنشی ادبیات و نقاشی در داستانی از ابوتراب خسروی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 131-151]
 • مطالعات فرهنگی نقد روش‌شناختی 16 مقاله در حوزۀ ادبیّات و سینما [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 9-42]
 • معنا بررسی کاربردی و تحلیل حرف اضافه «از» در کتاب مرزبان نامه [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 185-216]
 • معین الدین جوینی ‌‌متن‌پژوهی «نگارستان» معین الدین جوینی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 9-39]
 • مقامات آیا گلستان سعدی مقامه است؟ [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 165-194]
 • مقلّدان سعدی ‌‌متن‌پژوهی «نگارستان» معین الدین جوینی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 9-39]
 • مینیاتورها همکنشی ادبیات و نقاشی در داستانی از ابوتراب خسروی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 131-151]
 • منوچهری دامغانی بازتاب وقایع و شخصیت های تاریخی در شعر سبک خراسانی؛ با تاکید بر اشعار فرخی سیستانی و منوچهری [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 219-253]
 • مولوی بررسی سیرۀ دادرسی قاضیان در قرن هفتم (با تکیه بر بوستان و گلستان سعدی و مثنوی مولوی) [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 217-244]

ن

 • نثر دورۀ قاجار شگردهای انتقادی در رسالۀ مجدیّه [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 189-218]
 • نثر مسجّع ‌‌متن‌پژوهی «نگارستان» معین الدین جوینی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 9-39]
 • نسخه پژوهی بایستگی تصحیحی نو از دیوان اوحدی مراغه‌ای [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 131-163]
 • نسخه‌پژوهی ضرورت تصحیح مجدد کلیات وحشی بافقی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 41-69]
 • نسخه‌شناسی ضرورت تصحیح دوباره کتاب قرّة العین [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 131-158]
 • نظریه تَرک تصریح تحلیل و بررسی کنایه در شاهنامه فردوسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 71-94]
 • نقاشی و نگارگری همکنشی ادبیات و نقاشی در داستانی از ابوتراب خسروی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 131-151]
 • نقد تاریخی زندگی و شخصیت شاطر عبّاس صبوحی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 71-95]
 • نقد روش‌شناختی نقد روش‌شناختی 16 مقاله در حوزۀ ادبیّات و سینما [دوره 20، شماره 43، 1398، صفحه 9-42]
 • نقیضه سبک‌شناسی نقیضه در آثار طنز زرویی نصرآباد [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 71-100]
 • نگارستان ‌‌متن‌پژوهی «نگارستان» معین الدین جوینی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 9-39]
 • نماد نمادینگی اژدها در عرفان و دین و بن‌مایه‌های اساطیری آن [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 249-284]
 • نوآوری بررسی گونه های شعر غنایی در دیوان وحشی بافقی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 155-188]

و

 • واژه سازی بررسی فرآیندهای واژه سازی در معادل یابی واژگان علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انگلیسی ـ فارسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 31-69]
 • واژه های مصوب بررسی فرآیندهای واژه سازی در معادل یابی واژگان علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انگلیسی ـ فارسی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 31-69]
 • واقعة منا تحلیل و بررسی سوگ‌سروده‌های واقعة منا (با تکیه بر گزیدة اشعار «منا منهای بسیاران» و قالب غزل) [دوره 20، شماره 41، 1398، صفحه 49-69]
 • واقع‌نگری بازتاب وقایع و شخصیت های تاریخی در شعر سبک خراسانی؛ با تاکید بر اشعار فرخی سیستانی و منوچهری [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 219-253]
 • وحشی بافقی ضرورت تصحیح مجدد کلیات وحشی بافقی [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 41-69]
 • وحشی بافقی بررسی گونه های شعر غنایی در دیوان وحشی بافقی [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 155-188]
 • وقایع تاریخی بازتاب وقایع و شخصیت های تاریخی در شعر سبک خراسانی؛ با تاکید بر اشعار فرخی سیستانی و منوچهری [دوره 20، شماره 42، 1398، صفحه 219-253]

ه

 • هزارویک‌شب کارکرد دگردیسی در روایتگری هزارویک‌شب (با معرفی نوع ادبی خاص) [دوره 20، شماره 40، 1398، صفحه 97-129]