نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیرونی رده‌بندی فرمالیستی آیرونی در داستان‌های کودک [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 95-131]

ا

 • ابن خلدون نبرد رستم و اسفندیار؛ روایتی حماسی از پدیده‌ای تاریخی [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 9-46]
 • ابوالفضل زرویی بازنمایی طنزآمیز گونه های عشق در شعر ابوالفضل زرویی نصرآباد [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 73-100]
 • اخوان ثالث بازتاب تصاویرشعری شاعران کهن پارسی در اشعار نو مهدی اخوان ثالث [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 9-46]
 • ادبیّات بنگالی ارزیابی ترجمۀ بنگالی شاهنامۀ فردوسی از منیرالدین یوسف [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 9-27]
 • ادبیات عامه تحلیل انتقادی گفتمان لالایی ها براساس نظریه فرکلاف با نگاه جنسیتی (مورد مطالعه: لالایی‌های یزد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 177-210]
 • ایدئولوژی قاجار تحلیل سبک‌شناختی نشان‌دارهای ایدئولوژیک در همایون‌نامه عبدالرزاق دُنبلی [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 63-94]
 • استعارۀ مفهومی بازنمایی طنزآمیز گونه های عشق در شعر ابوالفضل زرویی نصرآباد [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 73-100]
 • اکتان همراهی استعاره و اسطوره در ادبیات عصر تیموری و صفوی براساس داستان مهر و ماه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 47-72]
 • انتساب‌های نادرست تصحیح اشتباهاتی در انتساب برخی ابیات به‌ رودکی سمرقندی در لغت‌نامه دهخدا [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 9-46]
 • اندوه تحلیل تکنیک های ادبی و زبانی نیما در پرورش مفهوم اندوه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 169-203]
 • انسجام دستوری بررسی و تحلیل غزل فاضل نظری، مطابق الگوی انسجام متن هالیدی و حسن [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 133-162]
 • انسجام لغوی بررسی و تحلیل غزل فاضل نظری، مطابق الگوی انسجام متن هالیدی و حسن [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 133-162]
 • انسجام متن بررسی و تحلیل غزل فاضل نظری، مطابق الگوی انسجام متن هالیدی و حسن [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 133-162]
 • انسجام منطقی بررسی و تحلیل غزل فاضل نظری، مطابق الگوی انسجام متن هالیدی و حسن [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 133-162]
 • ایهام تناسب شگردهای ایهام اصطلاحات موسیقی در اشعار عصار تبریزی و مقایسه‌ی آن با نظامی و حافظ [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 29-61]

ب

 • بایزید دوم تحفةالغیب محمودبن حسین مشهدی؛ رساله‌ای در تصوف از اوایل قرن دهم [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 163-191]
 • بحرالمعانی تأویل داستان خضر و موسی بر اساس کتاب بحرالمعانی [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 159-199]
 • برات زنجانی نقد شروح لیلی و مجنون نظامی [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 47-76]
 • بلاغت تحلیل تکنیک های ادبی و زبانی نیما در پرورش مفهوم اندوه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 169-203]
 • بلقیس سلیمانی بررسی سرشت «شر» در رمانی از بلقیس سلیمانی براساس آرای دارل کوئن [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 201-232]
 • بینامتنیت بازتاب تصاویرشعری شاعران کهن پارسی در اشعار نو مهدی اخوان ثالث [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 9-46]
 • بهروز ثروتیان نقد شروح لیلی و مجنون نظامی [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 47-76]

پ

 • پسامدرنیسم تبلور پسامدرنیستیِ نظریه مرگ مؤلف در رمانِ «نویسنده نمی‌میرد، ادا درمی‌آورد» [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 101-127]
 • پهلوان تأثیرپذیری قهرمانان افسانه‌های عامه از شاهنامه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 129-167]

ت

 • تاریخ بیهقی تحلیل زبانی-کاربردشناختی یک نامه دیوانی بر مبناء آراء جورج یول (مطالعه موردی: نامه حشم تگین آباد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 113-140]
 • تأویلات قرآنی تأویل داستان خضر و موسی بر اساس کتاب بحرالمعانی [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 159-199]
 • تحفةالغیب تحفةالغیب محمودبن حسین مشهدی؛ رساله‌ای در تصوف از اوایل قرن دهم [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 163-191]
 • تحلیل انتقادی گفتمان تحلیل انتقادی گفتمان لالایی ها براساس نظریه فرکلاف با نگاه جنسیتی (مورد مطالعه: لالایی‌های یزد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 177-210]
 • تحلیل جنسیتی تحلیل انتقادی گفتمان لالایی ها براساس نظریه فرکلاف با نگاه جنسیتی (مورد مطالعه: لالایی‌های یزد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 177-210]
 • تحلیل محتوا نقد شروح لیلی و مجنون نظامی [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 47-76]
 • تذکرةالاولیاء عطار سبک شناسی لایه ای تذکرة الاولیاء عطار در سه لایه واژگانی، نحوی و بلاغی [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 47-89]
 • تذکرۀ قاجاری معرفی متن مدایح حسینیه و بررسی مشخّصات سبکی برجسته آن [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 77-112]
 • تصحیح تصحیح اشتباهاتی در انتساب برخی ابیات به‌ رودکی سمرقندی در لغت‌نامه دهخدا [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 9-46]
 • تصویر تحلیل تکنیک های ادبی و زبانی نیما در پرورش مفهوم اندوه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 169-203]
 • تصویرهای کهن بازتاب تصاویرشعری شاعران کهن پارسی در اشعار نو مهدی اخوان ثالث [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 9-46]
 • تمرکزگرایی نبرد رستم و اسفندیار؛ روایتی حماسی از پدیده‌ای تاریخی [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 9-46]

ج

 • جهان نگری صوفیه غزلیات سلمان ساوجی و جهان‌نگری صوفیه [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 123-157]
 • جورج یول تحلیل زبانی-کاربردشناختی یک نامه دیوانی بر مبناء آراء جورج یول (مطالعه موردی: نامه حشم تگین آباد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 113-140]

ح

 • حافظ شگردهای ایهام اصطلاحات موسیقی در اشعار عصار تبریزی و مقایسه‌ی آن با نظامی و حافظ [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 29-61]
 • حسن فرهنگی تبلور پسامدرنیستیِ نظریه مرگ مؤلف در رمانِ «نویسنده نمی‌میرد، ادا درمی‌آورد» [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 101-127]
 • حسن وحیددستگردی نقد شروح لیلی و مجنون نظامی [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 47-76]
 • حماسه ارزیابی ترجمۀ بنگالی شاهنامۀ فردوسی از منیرالدین یوسف [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 9-27]

خ

 • خویش «خویش»، و تجلی انواعِ نماد‌های آن در شاهنامۀ نقالان [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 91-121]

د

 • دارل کوئن بررسی سرشت «شر» در رمانی از بلقیس سلیمانی براساس آرای دارل کوئن [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 201-232]
 • داستان کودک رده‌بندی فرمالیستی آیرونی در داستان‌های کودک [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 95-131]
 • داستان موسی و خضر تأویل داستان خضر و موسی بر اساس کتاب بحرالمعانی [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 159-199]
 • دربار عثمانی تحفةالغیب محمودبن حسین مشهدی؛ رساله‌ای در تصوف از اوایل قرن دهم [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 163-191]

ر

 • رستم و اسفندیار نبرد رستم و اسفندیار؛ روایتی حماسی از پدیده‌ای تاریخی [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 9-46]
 • رمان تخم شر بررسی سرشت «شر» در رمانی از بلقیس سلیمانی براساس آرای دارل کوئن [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 201-232]
 • روایت همراهی استعاره و اسطوره در ادبیات عصر تیموری و صفوی براساس داستان مهر و ماه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 47-72]
 • روانشناسی ژرفا «خویش»، و تجلی انواعِ نماد‌های آن در شاهنامۀ نقالان [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 91-121]
 • رودکی تصحیح اشتباهاتی در انتساب برخی ابیات به‌ رودکی سمرقندی در لغت‌نامه دهخدا [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 9-46]
 • رولان بارت تبلور پسامدرنیستیِ نظریه مرگ مؤلف در رمانِ «نویسنده نمی‌میرد، ادا درمی‌آورد» [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 101-127]

ز

 • زبان تحلیل تکنیک های ادبی و زبانی نیما در پرورش مفهوم اندوه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 169-203]

س

 • سبک‌شناسی معرفی متن مدایح حسینیه و بررسی مشخّصات سبکی برجسته آن [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 77-112]
 • سبک‌شناسی تحلیل سبک‌شناختی نشان‌دارهای ایدئولوژیک در همایون‌نامه عبدالرزاق دُنبلی [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 63-94]
 • سبک‌شناسی لایه‌ای سبک شناسی لایه ای تذکرة الاولیاء عطار در سه لایه واژگانی، نحوی و بلاغی [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 47-89]
 • سلمان ساوجی غزلیات سلمان ساوجی و جهان‌نگری صوفیه [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 123-157]
 • سلوک عرفانی غزلیات سلمان ساوجی و جهان‌نگری صوفیه [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 123-157]
 • سنّت گرایی بازتاب تصاویرشعری شاعران کهن پارسی در اشعار نو مهدی اخوان ثالث [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 9-46]

ش

 • شاهنامه تأثیرپذیری قهرمانان افسانه‌های عامه از شاهنامه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 129-167]
 • شاهنامه تحلیل گذرایی از گفتمان فردوسی با رویکرد نقش‌گرایی: شواهدی از گفتار رستم در مواجهه با دو سپاه ایران و توران [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 141-176]
 • شاهنامه «خویش»، و تجلی انواعِ نماد‌های آن در شاهنامۀ نقالان [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 91-121]
 • شاهنامه ارزیابی ترجمۀ بنگالی شاهنامۀ فردوسی از منیرالدین یوسف [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 9-27]
 • شر بررسی سرشت «شر» در رمانی از بلقیس سلیمانی براساس آرای دارل کوئن [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 201-232]

ص

 • صورتگرایی رده‌بندی فرمالیستی آیرونی در داستان‌های کودک [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 95-131]

ط

 • طنز بازنمایی طنزآمیز گونه های عشق در شعر ابوالفضل زرویی نصرآباد [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 73-100]
 • طنز رده‌بندی فرمالیستی آیرونی در داستان‌های کودک [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 95-131]
 • طومار زریری‌‌نامه «خویش»، و تجلی انواعِ نماد‌های آن در شاهنامۀ نقالان [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 91-121]

ع

 • عبدالباقی اصفهانی معرفی متن مدایح حسینیه و بررسی مشخّصات سبکی برجسته آن [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 77-112]
 • عبدالرّزّاق‌بیگ دنبلی تحلیل سبک‌شناختی نشان‌دارهای ایدئولوژیک در همایون‌نامه عبدالرزاق دُنبلی [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 63-94]
 • عبیدالله تستری شیرازی تحفةالغیب محمودبن حسین مشهدی؛ رساله‌ای در تصوف از اوایل قرن دهم [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 163-191]
 • عشق بازنمایی طنزآمیز گونه های عشق در شعر ابوالفضل زرویی نصرآباد [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 73-100]
 • عصّار شگردهای ایهام اصطلاحات موسیقی در اشعار عصار تبریزی و مقایسه‌ی آن با نظامی و حافظ [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 29-61]
 • عناصر پیرامونی تحلیل گذرایی از گفتمان فردوسی با رویکرد نقش‌گرایی: شواهدی از گفتار رستم در مواجهه با دو سپاه ایران و توران [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 141-176]
 • عنصر غالب رده‌بندی فرمالیستی آیرونی در داستان‌های کودک [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 95-131]

غ

 • غزل همراهی استعاره و اسطوره در ادبیات عصر تیموری و صفوی براساس داستان مهر و ماه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 47-72]

ف

 • فاضل نظری بررسی و تحلیل غزل فاضل نظری، مطابق الگوی انسجام متن هالیدی و حسن [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 133-162]
 • فردوسی ارزیابی ترجمۀ بنگالی شاهنامۀ فردوسی از منیرالدین یوسف [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 9-27]
 • فرکلاف تحلیل انتقادی گفتمان لالایی ها براساس نظریه فرکلاف با نگاه جنسیتی (مورد مطالعه: لالایی‌های یزد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 177-210]
 • فرهنگ‌های فارسی تصحیح اشتباهاتی در انتساب برخی ابیات به‌ رودکی سمرقندی در لغت‌نامه دهخدا [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 9-46]

ق

 • قدرت پهلوانی نبرد رستم و اسفندیار؛ روایتی حماسی از پدیده‌ای تاریخی [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 9-46]
 • قدرت‌های محلّی نبرد رستم و اسفندیار؛ روایتی حماسی از پدیده‌ای تاریخی [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 9-46]
 • قصّه های عامّه تأثیرپذیری قهرمانان افسانه‌های عامه از شاهنامه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 129-167]

ک

 • کاربردشناسی زبان تحلیل زبانی-کاربردشناختی یک نامه دیوانی بر مبناء آراء جورج یول (مطالعه موردی: نامه حشم تگین آباد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 113-140]
 • کالایی شدن بازنمایی طنزآمیز گونه های عشق در شعر ابوالفضل زرویی نصرآباد [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 73-100]
 • کنش های گفتاری تحلیل زبانی-کاربردشناختی یک نامه دیوانی بر مبناء آراء جورج یول (مطالعه موردی: نامه حشم تگین آباد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 113-140]

گ

 • گفتمان تحلیل گذرایی از گفتمان فردوسی با رویکرد نقش‌گرایی: شواهدی از گفتار رستم در مواجهه با دو سپاه ایران و توران [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 141-176]

ل

 • لایة بلاغی سبک شناسی لایه ای تذکرة الاولیاء عطار در سه لایه واژگانی، نحوی و بلاغی [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 47-89]
 • لایة نحوی سبک شناسی لایه ای تذکرة الاولیاء عطار در سه لایه واژگانی، نحوی و بلاغی [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 47-89]
 • لالایی تحلیل انتقادی گفتمان لالایی ها براساس نظریه فرکلاف با نگاه جنسیتی (مورد مطالعه: لالایی‌های یزد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 177-210]
 • لایۀ واژگانی سبک شناسی لایه ای تذکرة الاولیاء عطار در سه لایه واژگانی، نحوی و بلاغی [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 47-89]
 • لغت‌نامۀ دهخدا تصحیح اشتباهاتی در انتساب برخی ابیات به‌ رودکی سمرقندی در لغت‌نامه دهخدا [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 9-46]
 • لیلی و مجنون نقد شروح لیلی و مجنون نظامی [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 47-76]

م

 • محمد حسینی تأویل داستان خضر و موسی بر اساس کتاب بحرالمعانی [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 159-199]
 • محمودبن حسین مشهدی تحفةالغیب محمودبن حسین مشهدی؛ رساله‌ای در تصوف از اوایل قرن دهم [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 163-191]
 • مدایح حسینیه معرفی متن مدایح حسینیه و بررسی مشخّصات سبکی برجسته آن [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 77-112]
 • مرگ مؤلّف تبلور پسامدرنیستیِ نظریه مرگ مؤلف در رمانِ «نویسنده نمی‌میرد، ادا درمی‌آورد» [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 101-127]
 • مشارکان تحلیل گذرایی از گفتمان فردوسی با رویکرد نقش‌گرایی: شواهدی از گفتار رستم در مواجهه با دو سپاه ایران و توران [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 141-176]
 • مطالعات تطبیقی تأثیرپذیری قهرمانان افسانه‌های عامه از شاهنامه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 129-167]
 • معرّفی نسخه‌های خطّی معرفی متن مدایح حسینیه و بررسی مشخّصات سبکی برجسته آن [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 77-112]
 • منیرالدّین یوسف ارزیابی ترجمۀ بنگالی شاهنامۀ فردوسی از منیرالدین یوسف [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 9-27]
 • مهر و ماه همراهی استعاره و اسطوره در ادبیات عصر تیموری و صفوی براساس داستان مهر و ماه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 47-72]
 • موسیقی شگردهای ایهام اصطلاحات موسیقی در اشعار عصار تبریزی و مقایسه‌ی آن با نظامی و حافظ [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 29-61]

ن

 • نامه های دیوانی تحلیل زبانی-کاربردشناختی یک نامه دیوانی بر مبناء آراء جورج یول (مطالعه موردی: نامه حشم تگین آباد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 113-140]
 • نشان‌داری تحلیل سبک‌شناختی نشان‌دارهای ایدئولوژیک در همایون‌نامه عبدالرزاق دُنبلی [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 63-94]
 • نشانه معناشناسی همراهی استعاره و اسطوره در ادبیات عصر تیموری و صفوی براساس داستان مهر و ماه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 47-72]
 • نظامی شگردهای ایهام اصطلاحات موسیقی در اشعار عصار تبریزی و مقایسه‌ی آن با نظامی و حافظ [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 29-61]
 • نظام گذرایی تحلیل گذرایی از گفتمان فردوسی با رویکرد نقش‌گرایی: شواهدی از گفتار رستم در مواجهه با دو سپاه ایران و توران [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 141-176]
 • نظامی گنجوی نقد شروح لیلی و مجنون نظامی [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 47-76]
 • نظریه هالیدی و حسن بررسی و تحلیل غزل فاضل نظری، مطابق الگوی انسجام متن هالیدی و حسن [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 133-162]
 • نقد روانشناسانه بررسی سرشت «شر» در رمانی از بلقیس سلیمانی براساس آرای دارل کوئن [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 201-232]
 • نقد شروح نقد شروح لیلی و مجنون نظامی [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 47-76]
 • نقش‌گرایی تحلیل گذرایی از گفتمان فردوسی با رویکرد نقش‌گرایی: شواهدی از گفتار رستم در مواجهه با دو سپاه ایران و توران [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 141-176]
 • نماد «خویش»، و تجلی انواعِ نماد‌های آن در شاهنامۀ نقالان [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 91-121]
 • نیما یوشیج تحلیل تکنیک های ادبی و زبانی نیما در پرورش مفهوم اندوه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 169-203]
 • نویسنده ناشناس همراهی استعاره و اسطوره در ادبیات عصر تیموری و صفوی براساس داستان مهر و ماه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 47-72]
 • نویسنده نمی میرد ادا درمی آورد تبلور پسامدرنیستیِ نظریه مرگ مؤلف در رمانِ «نویسنده نمی‌میرد، ادا درمی‌آورد» [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 101-127]

ه

 • هستی شناسی عرفانی غزلیات سلمان ساوجی و جهان‌نگری صوفیه [دوره 23، شماره 54، 1401، صفحه 123-157]
 • همایون‌نامه تحلیل سبک‌شناختی نشان‌دارهای ایدئولوژیک در همایون‌نامه عبدالرزاق دُنبلی [دوره 23، شماره 55، 1401، صفحه 63-94]
 • همگنه همراهی استعاره و اسطوره در ادبیات عصر تیموری و صفوی براساس داستان مهر و ماه [دوره 23، شماره 52، 1401، صفحه 47-72]

ی

 • یزد تحلیل انتقادی گفتمان لالایی ها براساس نظریه فرکلاف با نگاه جنسیتی (مورد مطالعه: لالایی‌های یزد) [دوره 23، شماره 53، 1401، صفحه 177-210]