بررسی کهن الگوی سایه در شاهنامه *

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده


کهن الگوی سایه یکی از مهمترین موضوعات نظریة یونگ است. یونگ، سایه را  جنبة منفی و حیوانی  شخصیّت و چکیدة  صفات ناخوشایندی می­داند که با قوانین و قواعد زندگی خودآگاهانه مناسبتی ندارد و انسان مدام آنها را پنهان می­کند. انسان برای رسیدن به کمال و تمامیّتی که یونگ آن را تفرّد می­نامد، باید سایه را بشناسد و بدون آنکه آن را سرکوب نماید، آن را کنترل کند. در این پژوهش، کهن الگوی سایه در شاهنامه مورد بررسی قرار می­گیرد و مصادیق بارز آن یعنی ضحاک و دیو سپید رمز شناسی می­شود. همچنین به جنبه­های مثبت و منفی سایه و نقشی که در ایجاد انرژی روانی دارد و به ابعاد فردی و اجتماعی این کهن الگو پرداخته می­شود. و به این نتیجه می­رسد که اگرچه سایه جنبة تاریک و تیرة روان است امّا در بعد مثبت خود می­تواند تقابل با خودآگاه قهرمان بپردازد و با تضاد و تقابل با آن منشا انرژی روانی و باعث تلاش قهرمان شود.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Archetype of Shadow in Shahnameh

نویسندگان [English]

  • Ashraf Khosravi 1
  • Mahmood Barati 2
  • S.Maryam Rozatian 3
1 ph.D.Candidate of Isfahan University
2 Asociate of Isfahan University
3 Assistant Professor of Isfahan University
چکیده [English]

 
,
Archetype of Shadow is one of the most important subjects in Jung’s
theory. In Jung’s view shadow is a negative and animalistic aspect of
personality and isn’t in line with rules and customs of conscious life and
Man always tries to hide it. While
Man must know that shadow is an
opportunity to individual and needs to make use of it without suppression.
In this article archetype of shadow will be analyses in Shahnameh. The most
important types of shadow (Zahhak and White demon) will be explained.
Th
e negative and positive aspects of shadow and its effects on the creation
of psychic energy will be clarified. And finally the collective and personal
aspects of shadow will be analyzed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jung
  • archetype
  • Shadow
  • Hero
  • Shahnameh