دوره و شماره: دوره 21، شماره 47، زمستان 1399، صفحه 9-289 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تحلیلی جایگاه بلاش بن فیروز در شاهنامه و تاریخ های دوره اسلامی

صفحه 9-40

محمود رضایی دشت ارژنه؛ سیده زهرا ملک پور


3. ساختار طرح در «نمایشنامه وکروم اروشی» بر اساس بوطیقای ارسطو

صفحه 85-122

فاطمه وظیفه دان ملاشاهی؛ محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ


5. لطافت غزلوار در قصاید سعدی

صفحه 153-188

مهدی صادقی؛ یدالله جلالی پندری؛ محمدرضا نجاریان