اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدکاظم کهدویی

زبان و ادبیات فارسی استاد - دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/kahdouei
kahdoueiyazd.ac.ir

سردبیر

دکتر مهدی ملک‌ثابت

زبان و ادبیات فارسی استاد-دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/maleksabet
mmaleeksabetyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر نصرالله امامی

ادبیات فارسی استاد- دانشگاه شهید چمران اهواز

emamiscu.ac.ir

دکتر محمدصادق بصیری

زبان و ادبیات فارسی استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

basiriuk.ac.ir

دکتر مهین پناهی

زبان و ادبیات فارسی استاد-دانشگاه الزهرا

panahi_mahyahoo.com

دکتر جلیل تجلیل

زبان و ادبیات فارسی استاد- دانشگاه تهران

j.tajlilut.ac.ir

دکتر یدالله جلالی پندری

زبان و ادبیات فارسی استاد- دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/jalali
jalaliyazd.ac.ir

دکتر احمدخاتمی

زبان وادبیات فارسی استاد- دانشگاه شهید بهشتی

a.khatamisbu.ac.ir

دکتر محمد خدادادی

ادبیات عرفانی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

dr-khodadadi.com/
khodadadiyazd.ac.ir

دکتر علی اصغر دادبه

ادبیات وفلسفه اسلامی استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

a.s.dadbehatu.ac.ir

دکتر حکیمه دبیران

زبان وادبیات فارسی استاد-دانشگاه تربیت معلم تهران

h.dabirankhu.ac.ir

محمود رضایی دشت ارژنه

ادبیات حماسی استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز

mrezaeishrazu.ac.ir

دکتر میرجلال الدین کزازی

زبان و ادبیات فارسی استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

m.j.kazaziatu.ac.ir

دکتر مهدی ملک‌ثابت

زبان و ادبیات فارسی استاد- دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/maleksabet
mmaleksabetyazd.ac.ir

دکتر محمدرضا نجاریان

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/najjarian
reza_najjarianyazd.ac.ir

دکتر سیدمهدی نوریان

زبان وادبیات فارسی استاد- دانشگاه اصفهان

ltrold.ui.ac.ir/~m.nourian/
noorianiu.ac.ir

روح الله هادی

ادبیات عرفانی دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

rhadiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر علیم‌اشرف خان

زبان و ادبیات فارسی رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه دهلی

aleemashrafkhangmail.com
00919971584790

h-index: 7  

دکتر نادر نصیری‌مقدم

تاریخ و زبان فارسی استاد تاریخ تمدن و رئیس بخش مطالعات فارسی

nasiriunistra.fr
+33(0)36856534

h-index: 12  

دکتر عارف نوشاهی

تصحیح نسخه استاد بازنشسته، دانشگاه راول پندی، پاکستان

arifnaushahigmail.com

مدیر داخلی

دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی

ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/pooryazdanpanah
pooryazdanpanahyazd.ac.ir
31232934

ویراستار

دکترسیدمحمود الهام‌بخش

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/elhambakhsh
selhambakhshyazd.ac.ir

ویراستار انگلیسی

احمدرضا اسلامی‌زاده

زبان انگلیسی دانشکده زبان‌ و ادبیات، بخش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/eslamizadeh
eslami.ahmadrezagmail.com

کارشناس نشریه

علی‌محمد قائمی‌نیا

دانشگاه یزد

kavoshnamehjournals.yazd.ac.ir