دوره و شماره: دوره 21، شماره 46، آذر 1399، صفحه 9-242 

مقاله پژوهشی

وصف در خداوندنامه صبای کاشانی

صفحه 9-33

زهرا کریم زاده؛ کاظم مهتدیانی؛ محمدکاظم کهدویی


بررسی نمادهای آشناسازی در برزونامه

صفحه 211-242

نسیم پری زاده؛ حمیدرضا فرضی؛ رستم امانی آستمال