دوره و شماره: دوره 21، شماره 45، شهریور 1399، صفحه 9-250 

مقاله پژوهشی

تحلیل مصیبت‌نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ «بازی» از دیدگاه باختین

صفحه 9-42

عطیه مشاهری فرد؛ حسین علی قبادی؛ مریم حسینی؛ علیرضا نیکویی


ضرورت تصحیح مجدد دیوان اثیرالدین اومانی

صفحه 189-214

محمدرضا پاشایی؛ هادی دهقانی؛ حجت کجانی حصاری