ساختار فنی شاهنامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه کردستان

10.29252/kavosh.2008.2410

چکیده

فردوسی با هنر عظیم خود توانسته است شاهنامه را در عین تعدد و گستردگی منابع، به صورتی منظم و منسجم بیافریند و آن را به صورت یک کلّ یگانه و یکپارچه عرضه کند؛ امّا در درازای زمان، گاهی کاتبان، عناصر یا داستان هایی را وارد متن کرده اند یا در عرض باقی عناصر و داستان ها، داستانی را ساخته یا جایگزین کرده اند. برخی محققان نیز بدون توجه به طرح منسجم و هدف نظم و انسجام شاهنامه، بخشی از این کتاب را به صورت گسسته و بریده، و فارغ از سایر قسمت های آن، تفسیر و تحلیل کرده اند. مقالة حاضر می کوشد با تبیین ساختار شاهنامه و پیوند اجزاء آن با هم، سبب و عوارض چنین مسایلی را آشکار کند تا فهم شاهنامه و دریافت ارزش آن به صورت علمی میسر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Technical Structural of Shanameh

نویسنده [English]

  • Timoor Malmir
Associate Professor, Kurdistan University
چکیده [English]

Despite their various origins, the materials of Shahnameh have been shaped into an organic whole under Ferdowsi’s superb art and craftsmanship. But, in the course of time, some copyists have added to it new materials and stories, and others have supplemented or replaced the original narratives. Also, some scholars have analyzed and interpreted some parts of the work in isolation without paying attention to the totality of the work and its unity of purpose and structure. The present article is intended to illustrate the formal and structural qualities of the book and the relation of its parts, thereby revealing the roots of such fallacies and problems, so that the work's genuine meaning and value may be recovered via a systematic method.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • Supplements
  • Myth
  • Structure
  • history