* مقالات نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی به صورت رایگان (OpenAccess) از سایت نشریه قابل دریافت است.

 ** نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

 *** خواهشمند است نویسندگان محترم، مقالات ارسالی خود را مطابق با «راهنمای نویسندگان» تنظیم نمایند.

*** دریافت فرم های تعهد نویسندگان و تعارض منافع از سامانه و تکمیل و ارسال آن الزامی است.

 

کشور محل چاپ: ایران

ناشر: دانشگاه یزد

قابل دسترسی از: sid.ir, noormagz.ir, magiran.com, civilica.com, srlst.com

ترتیب انتشار: فصلنامه

زبان مجلّه: فارسی(چکیده و منابع انگلیسی)

حوزه تخصصی: زبان و ادبیّات فارسی

نوع مجلّه: علمی

ضریب تأثیر: 0.029

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

زمان داوری: حداقل 9 هفته

رایانامه: kavoshnameh@yazd.ac.ir

درصد پذیرش مقالات: 15%

 

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 46، پاییز 1399، صفحه 9-242 

مقاله پژوهشی

1. وصف در خداوندنامه صبای کاشانی

صفحه 9-33

زهرا کریم زاده؛ کاظم مهتدیانی؛ محمدکاظم کهدویی


8. بررسی نمادهای آشناسازی در برزونامه

صفحه 211-242

نسیم پری زاده؛ حمیدرضا فرضی؛ رستم امانی آستمال


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی مدیر داخلی ویراستار
شاپا چاپی
1735-9589
شاپا الکترونیکی
2645-4548

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان