کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی (KAVOSH) - اهداف و چشم انداز