اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه: 1-انتشار یافته های پژوهشی در حوزة زبان و ادبیّات 2-عرضة آثار پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه یزد و دانشگاههای دیگر در زمینة زبان و ادبیّات فارسی 3-انتشار نتایج پایان نامه های دکتری دانشجویان ادبیّات دانشگاهها که به صورت مقاله عرضه می گردد 4-ارتباط علمی میان اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد با دیگر دانشگاههای کشور 5-گسترش پژوهشهای جدید مربوط به زبان وادب بویژه در حوزة ادبیّات فارسی و فرهنگ ایران