اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کاظم مهتدیانی

ادبیات فارسی استادیاردانشگاه یزد

mohtadianiyazd.ac.ir
09133590579

اعضای هیات تحریریه

نصرالله امامی

ادبیات فارسی استاد- دانشگاه شهید چمران اهواز

emamiscu.ac.ir

محمدصادق بصیری

زبان و ادبیات فارسی استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

basiriuk.ac.ir

مهین پناهی

زبان و ادبیات فارسی استاد-دانشگاه الزهرا

panahi_mahyahoo.com

جلیل تجلیل

زبان و ادبیات فارسی استاد- دانشگاه تهران

j.tajlilut.ac.ir

یدالله جلالی پندری

زبان و ادبیات فارسی استاد- دانشگاه یزد

jalaliyazd.ac.ir

احمدخاتمی

زبان وادبیات فارسی استاد- دانشگاه شهید بهشتی

a.khatamisbu.ac.ir

علی اصغر دادبه

ادبیات وفلسفه اسلامی استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

a.s.dadbehatu.ac.ir

حکیمه دبیران

زبان وادبیات فارسی استاد-دانشگاه تربیت معلم تهران

h.dabirankhu.ac.ir

کوروش صفوی

زبانشناسی استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

k.safaviatu.ac.ir

محمد غلامرضایی

زبان و ادبیات فارسی استاد- دانشگاه شهید بهشتی

m.gholamrezaeisbu.ac.ir

میر جلال الدین کزازی

زبان و ادبیات فارسی استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

m.j.kazaziatu.ac.ir

محمد کاظم کهدویی

زبان و ادبیات فارسی استاد - دانشگاه یزد

mka35yahoo.com

مهدی ملک ثابت

زبان و ادبیات فارسی استاد- دانشگاه یزد

mmaleksabetyazd.ac.ir

محمد رضا نجاریان

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه یزد

reza_najjarianyazd.ac.ir

مهدی نوریان

زبان وادبیات فارسی استاد- دانشگاه اصفهان

noorianiu.ac.ir

سردبیر

مهدی ملک ثابت

زبان و ادبیات فارسی استاد-دانشگاه یزد

mmaleeksabetyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علیم اشرف خان

زبان و ادبیات فارسی رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه دهلی

aleemashrafkhangmail.com
00919971584790

h-index: 7  

نادر نصیری مقدم

تاریخ و زبان فارسی استاد تاریخ تمدن و رئیس بخش مطالعات فارسی

nasiriunistra.fr
+33(0)36856534

h-index: 12  

مدیر داخلی

آرزو پوریزدان پناه کرمانی

ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

pooryazdanpanahyazd.ac.ir
31232934

ویراستار

سید محمود الهام بخش

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه یزد

selhambakhshyazd.ac.ir