بررسی پژوهش‌های عطّارشناسی در حوزه مقالات (‌1370 تا 1397)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد بناب

2 استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد بناب

10.29252/kavosh.2020.1958

چکیده

در این مقاله، پژوهش­های عطّارشناسی در حوزۀ مقالات از سال­ 1370 تا پایان سال 1397 بررسی شده است. هدف پژوهش بررسی کمیّتوکیفیّتپژوهش­هایعطّارشناسی در مجلات علمی پژوهشی است، پژوهش­ها در سه مؤلّفة سیر تاریخی، رویکرد به آثار عطّار و محورهای موضوعی به بحث گذاشته شده. در این زمینه، طی این سال­ها تعداد 280 مقاله در 45 مجلۀ علمی پژوهشی چاپ شده است، تعداد 452 نویسنده از 88 دانشگاه ملی، آزاد، پیام نور و غیر دانشگاهی در نگارش مقالات مشارکت داشته­اند.
حاصل پژوهش، بیانگر رشد عطّارپژوهی در دهۀ هشتاد و نود است، از آثار عطّار، منطق­الطیر در صدر پژوهش­ها قرار دارد، موضوع­های «بررسی محتوایی آثار»، «تحلیل آثار عطّار براساس نظریه­های ادبی»، «تحلیل ساختاری و زبانی و بلاغی عطّار»، «بررسی تطبیقی» و «نقد آثار و اندیشه» محورهای اصلی موضوع عطّارپژوهی در این سال­ها هستند. از نیمۀ دوم دهۀ هشتاد به بعد،  تحولات در تحلیل محتوایی ایجاد شده، نگرش­ها به محتوای شعر عطّار تغییر کرده و حتی اندیشه­هایش نیز نقد شده است. تحول اساسی پژوهش­ها، توجه به بررسی تطبیقی آثار عطّار با آثار بین المللی و تحلیل آثار وی براساس نظریه­های ادبی است که از دهۀ هشتاد تاکنون در حال افزایش است، ولی در زمینۀ بررسی زبان­شناسی و بلاغت، پژوهش­های اندکی دیده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the research on Attar in the articles published from the 1991 to 2018

نویسندگان [English]

 • mehdi asemi 1
 • Nasser Alizadeh 2
 • Arash Moshfeghi 3
1 Bonab Islamic Azad University
2 Professor of Shahid Madani University
3 Assistant Professor Bonab Islamic Azad University
چکیده [English]

This article studies the research works about Attar published from 1991 to the end of 2019. The aim of this study is to investigate the quantity and quality of the research in academic journals. The research works have been reviewed in three terms including historical course of development, approaches adopted to Attar's works and thematic axes. In recent years, 280 articles have been published in 45 scholarly journals. Also, 452 authors from 88 the state universities, Azad University, Payame Noor University, and non-collegiate centers have contributed to the writing of the articles. The result of this study shows a growth in the number of the research papers about Attar in the eighties and nineties. Among Attar's works, Mantiq al-Tair is at the forefront of the research. The main topics of research in these years include the  ‘Content study of Attar’s works’,  ‘Analysis of Attar's works based on literary theories’,  ‘Structural, linguistic and rhetorical analysis of Attar’,  ‘Comparative study’ and  ‘Criticism of Attar’s works and thought’. Since the mid-eighties, there have been changes in the content analysis and the attitudes toward the content of Attar's poetry. Even his thoughts have been criticized. The main direction of the studies ever conducted is the comparative analysis of Attar's works with international works as well as the analysis of his works based on literary theories, which has been increasing since the eighties. However, there is little research on the linguistic and rhetorical issues in Attar’s works.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attar
 • Anthology
 • Historical study
 • Thematic study
 1. الف) کتاب­ها

  1. زرین­کوب، عبدالحسین (1380)، صدای بال سیمرغ(درباره­ زندگی و اندیشه­ عطّار)، تهران: سخن.
  2. عطّار، شیخ فریدالدین محمّدبن ابراهیم (1385)، منطق­الطیر، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
  3. عطّار، شیخ فریدالدین محمّد بن ابراهیم (1386)،مختارنامه، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
  4. کریمیان، نادر(1374)، کتاب شناسی عطّار نیشابوری، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
  5. میرانصاری، علی(1374)، کتابشناسی عطّارنیشابوری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

   

   

   

  ب)مقالات

  1. امن خانی،عیسی و منا علی مددی (1395)، «منطق­الطیر عطّار: چند صدایی یا هم صدایی(نگاهی به تقدیر تراژیک نظریه­های ادبی در ایران: مطالعة موردی منطق مکالمه باختین)»، مجله تاریخ ادبیّات، شمارۀ 3(پیاپی77) : 38 ـ 56.
  2. کلود کریر، ژان و پیتر بروک (1379)، «منطق­الطیر عطّار نیشابوری»، ترجمة­ داریوش مؤدبیان، نشریه هنر، ش49: 64 ـ 76.
  3. کمپانی زارع، مجتبی(1393) «عطّارپژوهی شفیعی کدکنی سیری در مجموعه آثار عطّار نیشابوری به کوشش دکتر شفیعی کدکنی»، نشریه دین، ش 198: 32 ـ 35.

   

  ج)منابع اینترنتی

  1. سایت معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون نشریات علمی کشور https://rppc.msrt.ir
  2. سایت سامانه رتبه­بندی نشریات علمی http://journals.msrt.ir
  3. سایت جهاد دانشگاهی http://www.sid.ir/fa/journal
  4. سایت نورمگز https://www.noormags.ir
  5. سایت علوم انسانی http://ensani.ir
  6. سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.isc.gov.ir
  7. سایت مگ ایرانhttp://www.magiran.com
  8. سایت مجله جستارهای ادبی (ادبیّات و علوم انسانی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد https://jls.um.ac.ir
  9. سایت مجله زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز (http://perlit.tabrizu.ac.ir)