فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

وصول مقاله به صورت الکترونیک (دریافت از طریق سامانه)

- بررسی اولیه مقاله در جلسه هیئت تحریریه نشریه توسط سردبیر و اعضای هیئت تحریریه (بررسی ساختاری و محتوایی مقاله)

- در صورتی که مقاله از نظر ساختاری، محتوایی و فنّی شرایط مناسب برای ارسال به داوران را داشته باشد، به داوری ارسال می شود.

ـ در صورتی که در بررسی اولیه، اجماعی حاصل نشود، مقاله به گزارشگر متخصص موضوع سپرده می شود تا براساس نظر داور تخصصی درباره مقاله تصمیم گیری شود.

- در صورتی که امکان اصلاح مقاله بر اساس فرمت وجود داشته باشد، مقاله برای اصلاح اولیه به مؤلف (مؤلفان) باز گردانده می شود.

ـ در صورتی که مقاله از استانداردهای کافی برای ارسال به داوری یا اصلاح اولیه برخوردار نباشد، رد می شود.

مراحل بعد از احراز شرایط ارسال به داوری مقاله:

-      ارسال مقاله به سه داور متخصص موضوع

-      وصول نتیجه داوری

-      بررسی نتیجه داوری توسط سردبیر و عضای هیئت تحریریه

-      ارسال نظر های اصلاحی و استحسانی داوران  و اعضای هیئت تحریریه به نویسنده 

-      عدم پذیرش مقاله بر اساس نظر داوران

-      دریافت مقاله اصلاح شده همراه با نامه توضیحی و کامنت های اصلاحی در فایل مقاله از مؤلف

-      تعیین داور تطبیق اصلاحات برای مقاله

-      بررسی نتیجه و نظر داور تطبیقی توسط سردبیر و اعضای هیئت تحریریه

-      پذیرش مقاله با توجه به اِعمال اصلاحات نهایی

-      عدم پذیرش مقاله با توجه به نظر داور تطبیقی

-      صدور گواهی پذیرش برای مقاله های تایید شده

-      قرار گرفتن مقاله تایید شده در نوبت چاپ

-      چاپ مقاله در تاریخ معین شده به صورت انتشار الکترونیک و انتشار نسخه کاغذی