نمایه شدن مطالب نشریه در گوگل اسکولار

با کمال خوشوقتی به آگاهی می رساند: از این پس مقالات کاوش نامه در پایگاه استنادی گوگل اسکولار نمایه سازی می شود.