بررسیِ شهرآشوب‌های درباری مسعود سعد و سنایی براساسِ نقدِ ساختارگراییِ تکوینی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه گیلان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Mas’oud Sa’ad and Sanayi Courtiers “Shahrashoob” Based on Genetic Structuralism

نویسندگان [English]

  • Ali Nosratisiyahmazgi 1
  • Moharam Rezayati Kishekhaleh 2
  • Ali Reza Nikooei 3
1 phD student of Guilan University
2 Associate of Guilan University
3 Assistant Professor of Guilan University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahrashoob
  • Courtier Shahrashoob
  • Goldman
  • Burdieu
  • Genetic-structuralism