« نقدی بر نقد در مقاله‌های علمی- پژوهشی رمان شازده احتجاب»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کتاب «شازده احتجاب» به قلم هوشنگ گلشیری توجه بسیاری از تحلیلگران ادبی و منتقدان را به سوی خود جلب کرده و در این رابطه مقاله‌های متعددی در نشریات علمی- پژوهشی به چاپ رسیده و دو کفه خوانش تحلیلگر و تحلیل، بدنه نقدهای ارائه شده را تشکیل داده است. بررسی زوایای مختلف این اثر از منظر نقد و نظریه‌های ادبی، علاوه بر ایجاد آشنایی مفید با دیدگاه‌های متنوع و مرتبط، قابلیّت‌های این کتاب را در اجرا و پذیرش مباحث نظری نمایان ساخته است. در بررسی‌های ادبی، مطالعه دقیق متن منتخب و منابع مرتبط با آن ضروریست و زمانی تحلیل‌ سودمند خواهد بود که مبتنی بر اصول علمی دقیق باشد. با توجه به این امر، هفت مقاله علمی- پژوهشی مرتبط با شازده احتجاب با موضوعیت واحد، سطح علمی برابر و همگونی تقریبی محتوا، انتخاب و عملکرد پژوهشگران در این حوزه ارزیابی شده است. بررسی فرم، ساختار و محتوای مقاله‌های منتخب در حوزه این پژوهش قرار دارد که با هدف نقدپژوهی و تبیین نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد در فرم و ساختار اکثر مقاله‌ها ضعف های قابل ملاحظه ای وجود دارد و نقطه قوت این مقالات در تحلیل های محتوایی است. یافته‌ها نشان می‌دهد در فرم و ساختار اکثر مقاله‌ها ضعف های قابل ملاحظه ای وجود دارد و نقطه قوت این مقالات در تحلیل های محتوایی است. به علاوه برخی مقالات شایستگی های نوشتار علمی- پژوهشی را نداشته اند. ضروری است که مسئولان نشریات، خصوصا داوران در رویکردها و عملکردهای خویش بازنگری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Analysis in scientific essay-researches on Shazdeh Ehtejab novel

چکیده [English]

Prominent literary texts have ability to accept criticism and comprehensive studies and literary theory, and it has opened many ways against the researchers. According to many analysts and literary critics the book " Shazdeh Ehtejab " by Golshiri has attracted and it considerable so many articles on this subject in scientific essay-research and scientific journals published. Several studies have investigated the relationship between analysts’ ways. It shows the some of the theories and practices of Prince Ehtejab and some criticism of the book. Different analyses aspects highlighted this work from the perspective of literary criticism and theory about it. According to the relevant units, the scientific level and approximate homogeneity of studies, seven scientific articles related to Prince Ehtejab selection and performance is analyzed by researchers in this field. The method, the structure and the content has been done in this research and shown performance of elected that explain possible points and the existing weakness and its causes.Findings show that most of the Articles presented in the method , processed scientific, Key words and the sources are weak and its point of strength is in connection with the subject. So according to articles that published in the journal, the weakest was in “Naghde Adabi” journal and strongest literary article published in “Shenakht” journal.In addition, some articles are not scientific merits of the paper. To solve this, it is necessary to press officials, have reviewed their approaches and practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Review
  • ُShazdeh Ehtejab
  • scientific research
الف)کتابها:
1- احمدی، بابک(1382)، حقیقت و زیبایی، تهران، نشر مرکز.
2- برسلر، چارلز(1389)، درآمدی بر نظریّه‌ها و روش‌های نقد ادبی، تهران، انتشارات نیلوفر.
3- پاینده، حسین(1393)، گشودن رمان ایران در پرتو نظریّه و نقد ادبی، تهران، انتشارات مروارید.
4- دلاور، علی(1383)، روش‌های تحقیق پیشرفته، تهران، واحد علوم و تحقیقات.
5- دمپی یر، ویلیام سیسیل(1392)، تاریخ علم، مترجم عبدالحسین آذرنگ، تهران، انتشارات سمت.
6- سرمد، زهره؛ بازرگان هرندی، عبّاس؛ حجازی، الهه(1383)، روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه.
7- سلدن، رامان؛ ویدوسون، پیتر(1384)، راهنمای نظریّة ادبی معاصر، ترجمة عبّاس مخبر، تهران، نشر طرح نو.
8- شمیسا، سیروس،(1387)، نقد ادبی، تهران، نشر فردوس.
9- فتوحی، محمود(1385)، آیین نگارش مقالة علمی- پژوهشی، تهران، نشر سخن.
10- میرعابدینی، حسن(1377)، صد سال داستان‌نویسی ایران، تهران، نشر چشمه.
ب)مقالات:
1- آفرین، فریده(1388)، «بررسی رمان شازده احتجاب از چشم‌انداز نظریّات یونگ»، نقد ادبی، شمارة7، صص36-9.
2- برخواستی، حامد؛ مولودی، فؤاد(1391)، «خوانشی کلانی از شازده احتجاب گلشیری»، ادب پژوهی، شمارة21، صص140-111.
3- تقی‌زاده، صفدر(1381)، «روش‌شناسی نقد ادبیّات داستانی»، کتاب ماه و ادبیّات و فلسفه، شمارة 54و55، صص33-22.
4- حسن لی، کاووس؛ قلاوندی، زیبا(1388)، «بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری»، ادب پژوهی، شمارة 7 و 8، صص26-6.
5- دماوندی، مرتضی؛ جعفری کمانگر، فاطمه(1391)، «بررسی تکنیک‌های مدرن انعکاس ذهن در رمان شازده احتجاب»، زبان و ادبیّات فارسی، شمارة 73، صص66-33.
6- سیدان، مریم(1387)، «تحلیل و بررسی شازده احتجاب گلشیری با دیدگاه ساخت‌گرایانه»، نقد ادبی، شمارة4، صص82-53.
7- شیری، قهرمان(1391)، «تأثیرپذیری در سرزمین آفرینش‌گری و داستان‌های هوشنگ گلشیری»، تاریخ ادبیّات، شمارة71، صص148-131.
8- قائمی، فرزاد(1391)، «روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن در رویکرد نقد که نالگویی/ یونگی و پسایونگی»، پژوهش‌های ادبی، شمارة38، صص100-73.
9- قویمی، مهوش(1387)، «بوف‌کور و شازده احتجاب: دو رمان سورئالیست»، شناخت، شمارة57، صص334-317.
ج)منابع لاتین:
1- Aronowitz, S. (1992). The politicsols identity. Newyork: Routledge.
2- B.Pirie, D. (2002). How to write critical essays. London & Newyork: Routledge.
3- Desmet, C; Sawyer,R. (1999). Shakespeare and Appropriation. London: Routledge.
4- Foucault, M. (1983). The subject and power. Chicago: University of Chicago press.
5- Giroux, I. (1993). Education still under siege. Westport: Bergin & carvey
6- Todorov, T. (1975). The fantastic: a structureal approach to a litrary Genre, trans. Richard Howord: cornell university press.
7- Widdowson, P. (1999). Literature. London: Routledge.
8- Bhabha, H.K. (1995). »Cultural Diversity and cultural Differencs«. The post, colonial studies Reader. London and Nowyork: Routledge.
9- Booth, M. (1999). »Syntax & Paradigm in smart’s Hymns for the musment of children«. Clement Hawes. New York: Martin’s pres