درخشش کاوش نامه در همایش حامیان نسخ خطی

مقاله کاوش نامه منتخب مقالات علمی پژوهشی در همایش ملی حامیان نسخ خطی

مقاله محمد رضا ملک ثابت با عنوان "انتساب کتاب دستورالوزاره به خواجه نظام‌الملک یا عدنی طوسی" که در شماره 27 فصلنامة علمی‌پژوهشی کاوش‌نامه درج شده است در چهاردهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی منخب گردید و نویسنده آن تقدیرنامه خود را از دست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از اساتید و فعالان عرصه نسخ خطی و مسئولان فرهنگی کشور دریافت کرد.

به گزارش دبیرخانه همایش در محور مقالات علمی از 328 عنوان مقالة واجد شرایط ارزیابی، مقالات غلامرضا جمشید‌نژاد، سجاد آیدانلو، سعید مهدوی‌فر، محمد رضا ملک ‌ثابت، فاطمه کوپا، محمدرضا شفیعی کدکنی و عبدالله مراد برگزیده و شایسته تقدیر شناخته شدند.

روابط عمومی دانشگاه یزد کسب این افتخار را به محمد رضا ملک ثابت و هیأت تحریریه فصلنامة علمی‌ پژوهشی کاوش نامه تبریک می‌گوید.

ضمناً چکیده مقاله یادشده بدین قرار است:

کتاب دستور الوزاره به زبان فارسی و به نثری استوار در سه فصل تحریر و تنظیم یافته است: مقدّمه در احوال خواجه نظام الملک، فصل اوّل در تحریض فرزند خواجه به ترک وزارت و مخاطرات آن، فصل دوم در آداب وزارت. دستور الوزاره به رغم رواج و شهرت آن که خود موجب استنساخ بسیار فراوان از آن شده با ابهاماتی همراه بوده است: از جمله دربارة نویسنده یا نویسندگان، زمان تألیف، اختلاف گستردة کاتبان در ضبط نام کتاب و مؤلّف و.... نگارنده در این مقاله کوشیده است، از میان انبوه داده‌های ضدّ و نقیض به رأی معقول و مقبولی در این زمینه‌ها دست یابد. در این مقاله، برای اوّلین بار با استناد به محتوای کتاب، تصریح یکی از نسخ و نیز کتاب‌های دیگر ثابت شده که نویسندة این اثر برخلاف ادّعای بسیاری از کاتبانِ نسخه‌های آن و نیز محققّان معاصر، نویسنده‌ای به نام مولانا عبدالوهاب عَدْنی طوسی (نیمة قرن هشتم) بوده است.