تحلیل پرسش‌محور شعر «هنوز در فکر آن کلاغم» احمد شاملو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

10.29252/kavoshnameh.19.36.143

چکیده

تفسیر و تحلیل شعر، فرآیندی است که تنها با بررسی زبانی و بلاغی و یا در چارچوب یک نظریّة ادبی به صورت مجزّا نمی‌توان به فهم جامع و حداکثری از آن دست یافت. تفسیر و تحلیل شعر، زمانی دشوارتر میشود که با شعری ناب و هنرمندانه روبه‌رو میشویم. در مواجهه با چنین شعری، ابهام هنری موجود در نظام معنایی- ساختاری شعر، افق فهم خوانندة مفّسر را با دشواری خوانش و ارائة تحلیلی منسجم رو به‌رو میکند. برای تحلیل دقیق چنین متونی به روشی نیاز است که بتواند از تمام ابعاد متن پرسش کند و پاسخ را در بافت زبانی و موقعیّتی متن بیابد و تحلیلی منسجم و قانع‌کننده از متن ارائه دهد. در این مقاله، شعر «هنوز در فکر آن کلاغم» احمد شاملو بر اساس چنین شیوه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و مشخّص شده است در این شعر، شاعر با بهره‌گیری هنرمندانه و دقیق از عناصری چون واژه‌ها، ترکیبات، ابهام‌های شاعرانه، نمادها و ایجاد تقابل‌های مفهومی در پی بیان این اندیشه است که صداها و اندیشه‌های تازه در جوامع ایستا از سوی متحجران و خشک‌مغزان همچون بانگ شوم کلاغان، ناخوش و گوش‌خراش است. این شعر به گونه‌ای بیانگر تقابل سنّت و حامیان آن با نوآوری و پیروان آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inquiry-Based Analysis of “I’M Still Thinking of That Crow”

نویسندگان [English]

  • batul vaez 1
  • mohammad reza hajiagha babaei 2
1 member of allameh tabatabaei university
2 member of allameh tabatabaei university
چکیده [English]

A comprehensive and integrated understanding of poetry could not be obtained through, either linguistic and rhetorical interpretation and analysis of poetry, or a study of poetry in a literal theory framework, as separate fields of study. The difficulty and complexity of interpretation and analysis of a poetry is amplified when we are dealing with a pure, creative and artistic poem. In such dealing, ambiguity of the semantic and structural order of the poetry put difficulty through the horizon of understanding of the commentator reader, and presentation of a comprehended analyses by him. To overcome these difficulties and present an accurate analyses of such texts, the authors need a method that can inquire in all levels, various dimensions of the text, such as linguistic, aesthetic, intellectual, semantic, stylistic, discourse and etc. And with consideration of the relation between the whole and parts, and with a context-based approach, the authors try to find answers to these inquiries in linguistic and situational context of the text, and present an integrated and compelling analyses through regulation and codification of these answers. In this article they also review “I’m still thinking of that crow” by Ahmad Shamlou with an inquiry-based approach and try to determine the semantic dimensions of this poem as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • text analyses
  • inquiry-based paradigm
  • Ahmad Shamlou
  • Crow poetry
الف)کتاب‌ها
1- آشوری، داریوش(1384)، شعر و اندیشه، چاپ چهارم، نشر مرکز.
2- احمدی، بابک(1378)، ساختار و تأویل متن، چاپ چهارم، تهران، نشرمرکز.
3- آشوری، داریوش(1384)، شعر و اندیشه، چاپ چهارم، نشر مرکز.
4- امین‌پور، قیصر(1383)، سنّت و نوآوری در شعر معاصر، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
5- پورنامداریان، تقی(1390)، سفر در مه، چاپ چهارم، نشر سخن.
6- جعفری، سیاوش(1394)، شعر نو در ترازوی تأویل(نگاهی به مهمترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز)، تهران، انتشارات مروارید.
7- دستغیب، عبدالعلی(1373)، نقد آثار شاملو، چاپ پنجم، نشر آورین.
8- زرقانی، مهدی(1391)، جریان‌شناسی شعر ایران در قرن بیستم، تهران، نشر ثالث.
9- سلاجقه، پروین(1387)، امیرزادة کاشی‌ها، چاپ دوم، انتشارات مروارید.
10- شاملو، احمد(1382)، مجموعه آثار(دفتر یکم)، چاپ چهارم، تهران، انتشارات نگاه.
11- شمیسا، سیروس(1390)، بیان و معانی، چاپ سوم، نشر میترا.
12- غلامحسین زاده، غریب رضا و نگار غلامپور(1387)، میخائیل باختین، تهران، نشر روزگار.
13- لنگرودی، شمس(1370)، تاریخ تحلیل شعر نو، تهران، نشر مرکز.
14- یاکوبسن و دیگران(1381)، زبان­شناسی و نقد ادبی، ترجمة مریم خوزان و حسین پاینده، چاپ دوم، تهران، نشر نی.
ب) پایان‌نامه
1- صدری، نیّره(1394)، «تحلیل سبک‏شناختی گلستان سعدی با تکیه بر زبان-‏شناسی نقش‎گرا»، رسالة دکتری زبان و ادبیّات فارسی، تهران، دانشگاه علّامه طباطبایی.