کتاب‌شناسی توصیفی -تحلیلی مقالات فارسی مرتبط با سیمین دانشور از سال 1340تا 1396 خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

10.29252/kavosh.2021.12666.2632

چکیده

امروزه، افزایش انتشار کتاب­ها و مقالات در رشته­های مختلف دانش بشری و نیاز پژوهشگران و دانشمندان به سوابق تحقیقاتی، تهیۀ فهرست­ها وکتاب­شناسی­های مختلف را ضروری کرده است.کتاب­شناسی (Bibliography) صورتی از نام و مشخصات مواد کتابی یا غیر کتابی در هر حوزۀ علمی است که به روشی خاص تنظیم شده باشد و مراجعه کنندۀ ­بتواند از طریق آن،دربارۀ کتاب­ها و مجموعۀ آثار مورد نیازش در موضوع­های گوناگون، آگاهی به دست آورد.
سیمین دانشور (1300-1393) از دهۀ 40 شمسی به بعد و همزمان با انتشار سووشون(1348)، در مرکز توجه بسیاری از مقالات و نوشته های منتقدان و صاحب­نظران قرار گرفت.درمقالۀ حاضر سعی شده کتاب­شناسی توصیفی-تحلیلی مقالات فارسی منتشر شده در بازۀ زمانی 1340 تا 1396 خورشیدی دربارۀ آثار این نویسنده تهیه گردد. بدین منظور، ابتدا با جست­وجو در پایگاه­های اطلاعاتی و مراجعه به فهرست­های مختلف مقالات فارسی، تمامی مقالات فارسی مرتبط با دانشور و آثار داستانی او تهیه و به دقت مطالعه شد. سپس به ترتیب زمانی و تاریخی، توزیع کمیت این مقالات در دهه­های مختلف تا سال 1396، طی نمودارهایی ارائه گشت.
از رهگذر این بررسی، مشخص شد که دربارۀ دانشور و آثار او تا سال 1396 تعداد 197مقاله در نشریه­های مختلف فارسی به چاپ رسیده است. رمان سووشون(1348) با 59 مقاله، بیشترین اقبال را داشته است. زمینه­هایی چون: نقد و بررسی آثار، شخصیت نویسندگی دانشور، مطالعات و نگرش­های فمنیستی و زن­گرایانه، بررسی شخصیت­هـای داستانی و عناصر داستان، مطالعات جامعه­شناختی، مطالعات تطبیقی، شرح حال و زندگی، ترجمۀ آثار، مطالعات زبانی، تقدیر و ستایش، کتاب­شناسی و برخی موضوع­های دیگر، محور مطالب غالب مقالات بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Descriptive Bibliography of Persian Articles About Simin Daneshvar from 1961-2017

نویسندگان [English]

  • GHOLAMALI BAGHERI 1
  • GHASEM SALARI 2
  • MOHAMMAD HOSSAIN NIKDARASL 3
1 Ph.d Student of Persian Language and Literature in Yasouj University
2 Assistant professor of Persain Language and Literature in Yasouj University
3 Associate Professor of Persian Language and Literature in Yasuoj University
چکیده [English]

knowledge and the need and reliance of scholars and scientists on research records has required the provision of indexes and bibliographies. Bibliography is A form of the name and specification of books or non-books in any field of science that is arranged in a specific way, and the client is able to obtain information on the books and collections of works required in various subjects. Simin Daneshvar (1921-2014) has been the focus of many critics' articles and writings since the 60's and at the same time with the publication of Savooshoon (1969).
In this direction, a report card of Daneshvar’s studies was collected in order to provide a descriptive bibliology of Persian articles during the 1961 to 2017 About Simin Daneshvar’s works .For this purpose, by searching the databases , all Persian articles related to Daneshvar and his fiction papers were compiled and carefully studied. Then, in historical and temporal order, the distribution of the quantity of these papers in different decades until 2017 was presented in graphs. Through this survey, it became clear that about Daneshvar and his works by 2017, 197 articles have been published in Persian journals. Savooshoon novel (1969) with 59 articles had the most success. Topics such as: review and criticism of the studies, Daneshvar’s writing style, Feminist and Feminist attitudes,review of story characters and story elements, Sociological studies, comparative studies, biography and life, translation of works, linguistic studies, appreciation and praise, bibliography and some other topics, have been the focus of most articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SiminDaneshvar
  • Analytical Descriptive bibliography
  • Articles.ّFiction
  • Feminist Criticism
الف) کتاب­ها
1- اسحاقیان، جواد (1385)، درنگی بر سرگردانی­های شهرزاد پسامدرن، تهران: گل آذین.
2- افشار ایرج(1374 ) فهرست مقالات فارسی، تهران : اتنشارات علمی و فرهنگی .
3- حسن لی، کاووس (1380) فرهنگ سعدی پژوهی، شیراز، انتشارات بنیاد فارس شناسی.
4- حسن­لی، کاووس و حسامپور، سعید (1388) کارنامه تحلیلی خیام پژوهی، انتشارات علم، تهران، 1389.
5-حسن­لی، کاووس، کرمی­زاده،الهام (1396)،کارنامه توصیفی نیما پژوهی، تهران:هرمس.
6- دانشور، سیمین (1381)، شهری چون بهشت، تهران: خوارزمی.
7- دستغیب، عبدالعلی(1376)،به سوی داستان­نویسی بومی، تهران: انتشارات حوزه هنری.
8- دهباشی، علی، (1383)،بر ساحل جزیرۀ سرگردانی، تهران: سخن.
9- سپانلو، محمدعلی (1368)،بازآفرینی واقعیت، تهران: انتشارت نگاه.
10- سلطانی، پوری، راستین، فروردین (1379)،دانشنامۀ کتابداری و اطلاع رسانی، تهران: فرهنگ معاصر.
11- صافی، قاسم (1386)، مرجع شناسی عمومی فارسی و عربی، تهران: چاپار.
12- قاسم زاده، محمد (1383)، داستان نویسان معاصر، تهران: هیرمند.
13- کنار سری، فاطمه و افشار، مهدی (1374) کتابشناسی رمان و مجموعه­های داستانی مترجَم پیش از مشروطیت تا سال 1374،تهران،انتشارات طبع و نشر.
14- گلشیری، هوشنگ (1376)، جدال نقش با نقاش، تهران: نیلوفر.
15- میرعابدینی، حسن (1386)، صد سال داستان نویسی در ایران، تهران: چشمه.
16- نیکدار، محمدحسین، رویین­تن، فرهمند(1394)،فرهنگ توصیفی- انتقادی خاقانی پژوهی، یاسوج: دانشگاه یاسوج .
17- نیکنام، مهرداد، (1367)، کتابشناسی حافظ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
18- نیکوبخت، ناصر، سراج،سیدعلی (1393)، خاقانی پژوهی، کتاب­شناسی توصیفی و تحلیلی خاقانی شروانی، تهران: علمی فرهنگی معصومی.
 
ب) مقالات
1- استگنر، والاس (زمستان 1365)، «سلامی گرم به سیمین دانشور»، مجله نیمۀ دیگر ویژه سیمین دانشور، شمارۀ پنچم. به نقل از: دهباشی، علی (1383)، بر ساحل جزیره سرگردانی، تهران: انتشارات سخن،ص56.
2- پاینده، حسین (1381)، «سیمین دانشور، شهرزاد پسامدرن»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، دی ماه 1381 شماره 63، به نقل از: دهباشی، علی (1383)، برساحل جزیره سرگردانی، تهران: انتشارات سخن، صص535 تا 556.
3- حبیبی آزاد، ناهید (1389)، «کتاب­شناسی سیمین دانشور»، ماهنامه بخارا، شماره 75، صص 207- 226.
4- رستمی، فرشته (1395)، «تکرارهای غیر خلاق در داستان­های دانشور بر پایه دیدگاه بیش­متنیت» فصلنامه علمی- پژوهشی نقد ادبی، شماره 35، سال نهم، پاییز 1395، صص 119-164.
5- سرکوهی، فرج (1373)، «پیروزی پاورقی و شکست رمان»، مجله آدینه، شماره91-90، به نقل از:دهباشی،علی(1383)،برساحل جزیره سرگردانی، تهران: انتشارات سخن، صص648 تا 658.
6- قاسم­زاده، محمد (1372)، «ساکنان جزیره سرگردانی»، تکاپو، دوره نو، شماره7، صص 89 تا90.
7- قریب، مهدی (1373)، «نمودی از سردرگمی در وادی نویسندگی»، مجله آدینه، شماره 91-90، به نقل از: دهباشی، علی (1383)، بر ساحل جزیره سرگردانی، تهران: انتشارات سخن، صص.638 تا 647.
8- قهرمان، ساسان (1383)، «سرگردانی جزیره­ها»، به نقل از: دهباشی، علی(1383)، برساحل جزیره سرگردانی، تهران: انتشارات سخن،صص 495 تا 503.
9- مهرور،زکریا (1383)، «سیمین دانشور و جزیره سرگردانی»، به نقل از: دهباشی، علی (1383)، بر ساحل جزیره سرگردانی، تهران: انتشارات سخن، صص 525 تا 534.
10- موسوی، نسترن(1372)، «نثری روان در خدمت کلیشۀ زنانگی»، مجله زنان، سال سوم، شماره 60،به نقل از:دهباشی،علی(1383) برساحل جزیره سرگردانی، تهران: انتشارات سخن، صص807 تا 813.
11- میرصادقی، جمال (1383) «سیمین دانشور و قصه نویسی» به نقل از: دهباشی، علی(1383)، بر ساحل جزیره سرگردانی، تهران: انتشارات سخن، صص 195تا202.
12- میرعابدینی، حسن (1383)، «تاریخ نویس دل آدمی» به نقل از: دهباشی، علی(1383)، برساحل جزیره سرگردانی، تهران: انتشارات سخن، صص 130تا154.