دوره و شماره: دوره 9، ضمیمه شماره 17، پاییز و زمستان 1387، صفحه 9-242 

مقاله پژوهشی

1. عنصر صحنه در مقامات «حریری» و حمیدی

صفحه 9-31

لیلا جمشیدی؛ حسن دادخواه


5. آرایه های بدیعی در صحیفه سجادیه

صفحه 141-180

صدیقه مظفری؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول