دوره و شماره: دوره 9، ضمیمه شماره 17، اسفند 1387، صفحه 9-242 

مقاله پژوهشی

عنصر صحنه در مقامات «حریری» و حمیدی

صفحه 9-31

لیلا جمشیدی؛ حسن دادخواه


آرایه های بدیعی در صحیفه سجادیه

صفحه 141-180

صدیقه مظفری؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول