دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، شهریور 1389، صفحه 9-223 
تبارشناسی شهرت خیّام در غرب

صفحه 187-201

عیسی امن خانی؛ مراد اسماعیلی؛ حسین حسن پور آلاشتی