دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، اسفند 1393، صفحه 1-228 (پاییز وزمستان 1393) 

مقاله پژوهشی

بررسی موضوعات غنایی در منظومه حماسی عاشقانه سام نامه

صفحه 9-43

کوروش منوچهری؛ علی اصغر باباصفری


مجدهمگر و نقد شعر

صفحه 187-223

روح الله خادمی؛ محمد حسین کریمی


نقد و تحلیل عناصر داستان در ده نمونه از شعرهای روایی معاصر

صفحه 225-256

محمود آقابیژنی؛ اسماعیل صادقی؛ سید جمال الدین مرتضوی