دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، اسفند 1385، صفحه 11-196