دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، اسفند 1388، صفحه 9-240 
نقش عوامل ربط زمانی در انسجام متن

صفحه 97-121

حامد نوروزی؛ غلامحسین غلامحسین زاده