دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، شهریور 1390، صفحه 9-250 
اهمّیّت پرسش در متون عرفانی

صفحه 131-160

حسین آقاحسینی؛ محمود براتی؛ فاطمه جمالی